Vordingborg

Artikler

Allerede omkring 1100-tallet blev borgen Vordingborg Slot opført som værn mod vendernes hærgen. Senere i århundredet blev det roligere tider, og byen blev anlagt på det naturlige overfartssted til Falster.

Middelalderbyen

I midten af 1200-tallet har byen formentlig haft købstadstatus, og der blev middelalderen igennem kompenseret for det sparsomme opland med forskellige handelsprivilegier, blandt andet skattefrihed på de skånske sildemarkeder. Desuden nød byen godt af skiftende kongers tilstedeværelse på slottet, hvor Danehoffet ofte blev afholdt. I 1400-tallet var Vordingborgs militære rolle dog udspillet, og ved middelalderens slutning forsvandt de store sildemarkeder.

Købstaden 1536-1850

Byen var nu hæmmet af sit dårlige opland, men var dog stadig en vigtig by på vejen mellem Sjælland og Lolland-Falster. Borgen brugtes stadig som kongeresidens i 1500-tallet, og en ny havn etableredes ved Masnedsund. Byen var dog en meget lille by uden nogen betydelig handel. I 1600-tallet led den under svenskernes plyndringer, og i 1700-tallet hærgedes den af flere voldsomme brande. I 1790’erne påbegyndtes en ny landevej mod nord, og handelen med oplandet blev noget forbedret.

Kobberstik af Vordingborg fra omkring 1799
Kobberstik af Vordingborg fra omkring 1799. Fra: Dannemarks Kiøbstæder og Slotte i Kobbere af Bruun 

Industrialisering og byvækst

Efter midten af 1800-tallet etableredes flere jernstøberier, garverier og andre mindre virksomheder. Den industrielle udvikling blev yderligere styrket af den sjællandske jernbane og den videre jernbaneforbindelse til Nykøbing Falster i 1870’erne. Udviklingen foregik dog hovedsageligt ved Masnedsund, idet togstationen var placeret ved havnen.

Industribyen 1900-1970

Da Vordingborg fik egen station og overtog havnen i Masnedsund i begyndelsen af 1900-tallet, fik byen et vældigt opsving, og befolkningstallet steg dramatisk. I 1938 åbnede Storstrømsbroen, og flere af de omkringliggende sogne blev lagt sammen med købstaden. Dermed var der skabt forudsætninger for byens vækst i løbet af 1900-tallet, hvor store virksomheder som Masnedøværket, der blev opført i 1940, samt et svineslagteri etableret i 1889 satte deres præg på byen.

Efter industrien 1970 til i dag

I 1970’erne og 1980’erne gik det tilbage for byen, idet indbyggertallet faldt. I slutningen af 1980’erne stabiliserede indbyggertallet sig dog og har siden ligget mellem 8.000 og 9.000 indbyggere, dog med en lille tilvækst de senere år. Erhvervsmæssigt udvikler Vordingborg sig som de fleste andre danske byer, idet serviceerhvervene breder sig på bekostning af handel og især industri og håndværk. Der er mange offentlige institutioner i byen og den er fortsat efter 2007 administrationscentrum, men nu i den nye og større Vordingborg Kommune. Af større industrier kan bl.a. nævnes Vordingborg Køkkener.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her