Slangerup

Artikler

Slangerup er en af landets ældste byer. Der lå allerede i 1000-tallet en kongsgård ved et vigtigt engpas på strækningen mellem Helsingør og Roskilde, og omkring kongsgården etableredes en kirke og et kloster.

Middelalderbyen

Slangerup omtales som købstad i midten af 1200-tallet, og den fik forskellige privilegier i de følgende århundreder. Byen havde dog svært ved at fastholde oplandshandelen, og den udbredte ulovlige bondehandel langs fjorden gjorde det ikke nemmere. Allerede i 1500-tallet var Slangerups trafikale betydning forbi, og det gik stærkt tilbage for byen.

Købstaden 1536-1850

I 1569 blev Slangerup frataget sine købstadsrettigheder, og det var meningen, at borgerne i stedet skulle befolke Frederik 2’s nye by, Hillerød. Forsøget blev dog ikke nogen succes, og byen fik sin købstadstatus tilbage tre år senere. I 1600-tallet fik borgerne lov til at bruge Frederikssund som havn, men den lille losse- og ladeplads tog hurtigt føringen over den gamle købstad. I løbet af 1700-tallet blev Slangerup desuden hærget af flere katastrofale brande, og købstaden blev endelig i 1809 frataget sin købstadstatus, der i stedet overgik til Frederikssund.

Kobberstik af Slangerup. Fra: Dannemarks Kiøbstæder og Slotte i Kobbere af Bruun (1799)  

Stagnation

Slangerup var herefter formelt en landsby med landbrug som vigtigste næringsvej. Det betød, at indbyggertallet stagnerede, og at der ikke rigtig kom gang i industrialiseringen før 1900-tallet. I slutningen af århundredet levede næsten halvdelen af befolkningen af landbrug.

Industribyen 1900-1970

I 1904 åbnede landets ældste automobilrute på strækningen Slangerup-København, og i 1906 fik byen jernbaneforbindelse til hovedstaden. Byen var dog stadig frem til midten af 1900-tallet en forholdsvis lille by, og det var landbrug der fortsat prægede erhvervsstrukturen. Fra midten af århundredet satte en kraftig vækstperiode ind, hvilket især ses i indbyggertallet, som blev næsten firedoblet fra 1950 til 1976 (fra cirka 1.300 indbyggere til omkring 5.000).

Efter industrien 1970 til i dag

Væksten fortsatte indtil midten af 1980’erne, hvorefter den dog aftog noget, men der var stadig en positiv udvikling, så der i 2004 var 6.562 indbyggere i byen. Som man ser i langt de fleste andre byer i denne periode, fortrænger serviceerhvervene industri og handel i erhvervsstrukturen. Handel og transport er dog fortsat en stor erhvervsgruppe, hvilket kan skyldes, at Slangerup er blevet en mere og mere integreret del af hovedstadsregionen. Denne placering betyder desuden en stor til- og frapendling med de omkringliggende kommuner. Slangerup mistede sin kommunale administration med strukturreformen i 2007, hvor Slangerup Kommune blev delt mellem de to nye kommuner Frederikssund Kommune og Hillerød Kommune.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1000 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
2. juli 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk