Nykøbing Sj.

Artikler

Nykøbing er formentlig blevet anlagt omkring 1200, og den har med sikkerhed haft købstadstatus i 1240.

Middelalderbyen

Byens opland var begrænset af den afsides beliggenhed på en halvø, og byen forblev en af landets mindste. I middelalderen spillede sildefiskeriet en vis rolle, men siden blev oplandshandelen byens vigtigste økonomiske grundlag.

Købstaden 1536-1850

Kornhandelen gik i 1700-tallet fortrinsvis til Norge, men havnen var i dårlig stand, og man måtte laste og losse skibene ude på fjorden med små både. De dårlige havneforhold og byens afsides beliggenhed gjorde, at bønderne på Sjællands Odde i en periode i slutningen af 1700-tallet fik lov til at udskibe deres eget korn. Ligeledes førte mange bønder i den sydlige del af Odsherred ulovligt deres korn til Holbæk og Kalundborg i stedet for Nykøbing, hvorved byen mistede endnu mere af sin i forvejen sparsomme handel. I begyndelsen af 1800-tallet fik byen dog lidt fremgang.

Industrialisering og byvækst

Omkring 1850 fik Nykøbing sit første egentlige havneanlæg, og byens indfaldsveje blev forbedret. Samtidig opstod nogle få mindre industrivirksomheder, men selv efter åbningen af jernbanen til Holbæk i 1898 var den industrielle udvikling i byen meget begrænset. Der fandtes dog et par brændevinsbrænderier, et jernstøberi og lidt anden mindre industri.

Industribyen 1900-1970

Især anlæggelsen af jernbanen til Holbæk betød meget for udviklingen af de sommerhusområder, der skød op omkring byen igennem 1900-tallet. Byen var handels- og trafikcentrum for det nordlige Odsherred, men uden for dette nære opland havde byens erhvervsliv ikke den store betydning. Fra 1910 til 1925 så byen en stor befolkningstilvækst, hvor indbyggertallet blev fordoblet fra omkring 2.000 til omkring 4.000 indbyggere. Omkring 1960 var den største industri i byen Odsherreds Andelssvineslagteri, et maskinsnedkeri og nogle ægpakkerier. Desuden lå der et sindssygehospital i Nykøbing, som også havde betydning for byens erhvervsliv. Især i 1960’erne voksede der desuden parcelhuskvarterer op omkring den gamle bymidte, men væksten var da allerede fladet ud.

Efter industrien 1970 til i dag

Sommerhuskvarterne omkring byen blev fortsat udvidet, og turismen kom til at spille en større og større rolle for byen. Ods Herred har 25.000 sommerhuse, hvilket betyder, at befolkningen i området omkring Nykøbing bliver mere end fordoblet hver sommer. Der er stadigvæk ikke den store industri i byen, og erhvervslivet består derfor mest af serviceerhverv, håndværk og detailhandel. Med strukturreformen af 2007 mistede Nykøbing Sjælland den kommunale administration, da den blev del af den nye Odsherred Kommune, der har sæde i Højby. Samtidig er Amtshospitalet (tidligere sindssygehospitalet) i byen under langsom afvikling.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1200 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. maj 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1200 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. maj 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk