Gallup 1960: Danskernes sommerferievaner

Kilder

Kildeintroduktion:

Denne Gallup-meningsmåling fra 1960 undersøgte danskernes ferierejsevaner mellem 1945 og 1960. I netop 1960 var det socialdemokratiske valgslogan "gør gode tider bedre", og den danske økonomi havde da også kort forinden taget hul på en længerevarende højkonjunktur, der igennem 1960'erne og 1970'erne i stigende grad gav danskerne mulighed for at rejse på charterrejser til middelhavslandene. I 1988 kulminerede charterrejsekulturen i Danmark med 1,5 millioner rejser.

Som det fremgår af meningsmålingen, var denne rejsekultur dog ikke for alvor slået igennem i 1960, selvom rejseaktiviteten klart var steget i forhold til før 2. verdenskrig. En god tredjedel af befolkningen havde efter krigen været på ferie i udlandet. Udlandsrejserne var mest udbredt blandt de yngre og byboerne og ­- ikke overraskende - de mest velstillede. De mest udbredte feriedestinationer mellem 1945 og 1960 var også mindre eksotiske end den typiske charterrejse. Således havde 54 % af dem, der havde været på ferie, været i Tyskland, 36 % i Sverige, og 27 % i Norge. Først herefter kommer Italien og Frankrig med henholdsvis 16 % og 15 %. Afslutningsvis har Gallup også medtaget danskernes fremtidige rejseplaner.

Analysefirmaet Gallup har siden 1939 foretaget meningsmålinger i Danmark om de emner, der optog danskerne. Det drejer sig både om storpolitiske spørgsmål og de små dagligdags ting, der har haft betydning for almindelige menneskers hverdag. Meningsmålingerne er en værdifuld kilde til dansk historie efter 1945. Både fordi de måler danskernes holdninger til en lang række meget forskellige spørgsmål, men også fordi de spørgsmål, der blev stillet, giver et indblik i, hvad man dengang fandt det interessant at spørge om.

EN TREDIEDEL AF BEFOLKNINGEN HAR VÆRET PÅ SOMMERFERIE I UDLANDET EFTER KRIGEN

Og De fleste af disse har været af sted flere gange.

En væsentlig del af den øgede levestandard er kommet til udtryk gennem en stærkt stigende tendens til at tilbringe ferier i udlandet. I forhold til årene før krigen bruger befolkningen nu en væsentlig større del af deres indkomst til udenlandsrejser, hvilket utvivlsomt fortrinsvis skyldes, at relativt flere nu har råd til at rejse. Da Danmark imidlertid i endnu højere grad selv er blevet et rejseland, giver vort rejsesamkvem med udlandet nu Danmark et nettooverskud i valutakassen i modsætning til før krigen.

For at belyse spørgsmålet om befolkningens udenlandsrejser har Gallup Instituttet stillet et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning følgende spørgsmål: 

"Har De efter krigen været i udlandet på sommerferie"?

Svarene på dette spørgsmål ses i nedenstående oversigt opdelt efter de adspurgtes køn, alder, indtægtsforhold samt bopæl:

ja nej ialt
% % %
total 37 63 100
mand 43 57 100
kvinde 33 67 100
15 - 30 år 43 57 100
31 - 50 år 37 63 100
51 år eller derover 33 67 100
under 12.000 kr. 24 76 100
12 - 17.999 kr. 45 55 100
18 - 25.999 kr. 58 42 100
26.000 kr. eller derover 71 29 100
ved ikke, vil ikke svare 44 56 100
hovedstad 49 51 100
provinsby 43 57 100
bymæssig bebyggelse, landdistrikt 20 80 100
øerne (excl. hovedstad) 30 70 100
Jylland 32 68 100

Godt en tredjedel af befolkningen, 37%, har mindst een gang været i udlandet på ferie efter krigen. Mændene er tilsyneladende mere rejsevante end kvinderne, idet tabellens overvægt for mænd, 43% og 33%, hovedsaglig skyldes ikke gifte mænd, da ægtefæller jo normalt tager på sommerferie sammen.

Det er især de yngre, der rejser. Blandt svarpersonerne under 30 år har 43% været i udlandet mod 37% blandt de 31 - 50 årige og 33% blandt de mere end 50 årige. Hertil kommer yderligere, at de unge har haft færre år at rejse i. De 43% var jo kun fra 10 - 15 år gamle i 1945.

Hvor afgørende indtægten er for muligheden af at deltage i rejselivet ses klart af tabellens tal. for indtægter under 12.000 kr. årligt er procenten 24%, medens den for indkomster over 25.000 kr. - er ikke mindre end 71%.

Endelig viser det sig, at det er byboerne og ikke landboerne, der rejser. Blandt de første havde 47% været ude at rejse mod kun 20% blandt de sidste.

Man har dernæst blandt de 37%, der har været i udlandet fået oplyst, hvor mange gange. Tallene ses i nedenstående oversigt:

%
1 gang 34
2 gange 28
3 gange 14
4 gange 6
5 gange 6
6 gange eller mere 8
ved ikke 4
ialt 100

Blandt de rejsende har en tredjedel (34%) kun været ude een gang, medens 28% har været ude to gange, og 14% tre gange. 8% har været ude mindst 6 gange.

Nedenstående oversigt viser hvilke lande der har været besøgt:

%
Tyskland 54
Sverige 36
Norge 27
Italien 16
Frankrig 15
Schweiz 9
England 6
Belgien 4
Spanien 3
Finland 2
andre lande 26
husker ikke 3
ialt 201

Gennemsnitligt har de udenlandsrejsende således hver besøgt to lande, hvortil kommer, at de kan have besøgt det samme land flere gange. Det langt overvejende antal besøg har været til Tyskland 54%. Dernæst kommer Sverige med 36% og Norge med 27%. Det tredje af de skandinaviske lande Finland, er ikke meget yndet som turistland, idet kun 2% har været på ferie der.

Da mange formentlig allerede nu har taget beslutning om, hvorledes de vil tilbringe deres sommerferie, har Instituttet yderligere stillet spørgsmålet: "Tror De, De vil tage til udlandet i Deres sommerferie i år"?
Dette gav følgende svar:

%
ja 13
nej 73
ved ikke 14
ialt 100

Da 13% mener De vil tage til udlandet i år, ville dette betyde - såfremt planerne blev ført ud i livet - at mellem 300.000 og 400.000 mennesker ville rejse til udlandet på sommerferie, et tal der formentlig er mellem to og tre gange for stort.

Større interesse knytter sig til hvilke lande, der er tale om at besøge.
Disse er anført nedenfor:

%
Tyskland   28
Sverige 6
Norge 6
Italien 11
Frankrig 5
Schweitz 4
England 4
Belgien 0
Spanien 5
Finland 1
andre lande 17
ved ikke 18
ialt 105

Igen kommer Tyskland ind som det førende rejseland også for næste sæson. Forholdet er imidlertid det, at Tyskland med hensyn til planlagte rejser indtager en endnu stærkere stilling relativt i forhold til de øvrige nævnte lande. Medens f.eks. 63% havde besøgt Skandinavien mod 54% Tyskland, planlægger kun 12% sommerferien i Skandinavien mod 28% i Tyskland.

 

Om kilden

Dateret
16.04.1960
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
5. marts 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
16.04.1960
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
5. marts 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk