Gallup 1948: Skal Danmark kunne regeres af en dronning?

Kilder

Kildeintroduktion:

Indtil grundlovsændringen i 1953 var det kun mænd, der kunne arve den danske trone. Frederik 9. (født 1899, regent 1947-1972) havde imidlertid udelukkende fået døtre, hvilket betød, at Frederik 9.s bror, prins Knud, var den næste i rækken til at overtage tronen. I årene inden grundlovsændringen blev der dog fra flere sider stillet krav om, at den såkaldte tronfølgelov blev ændret, således at også kvinder kunne blive regenter, hvilket ville betyde, at Frederik 9.s ældste datter prinsesse Margrethe (senere Margrethe 2., født 1940, regent 1972-) blev tronarving.

Denne gallupundersøgelse fra 1948 vejede stemningen blandt danskerne i spørgsmålet om, hvorvidt en kvinde skulle kunne regere landet som dronning. Det fremgår, at knap halvdelen (48 %) af befolkningen gik ind for en ændring af tronfølgeloven, mens 34 % var direkte imod. Der var altså flere erklærede tilhængere end modstandere af lovændringen, og dette gjaldt for byerne såvel som landområderne og for tilhængerne af samtlige partier i Rigsdagen. Opbakningen var dog størst i København og, bemærkelsesværdigt nok, større blandt konservative end de andre partier.

Analysefirmaet Gallup har siden 1939 foretaget meningsmålinger i Danmark om de emner, der optog danskerne. Det drejer sig både om storpolitiske spørgsmål og de små dagligdags ting, der har haft betydning for almindelige menneskers hverdag. Meningsmålingerne er en værdifuld kilde til dansk historie efter 1945. Både fordi de måler danskernes holdninger til en lang række meget forskellige spørgsmål, men også fordi de spørgsmål, der blev stillet, giver et indblik i, hvad man dengang fandt det interessant at spørge om.

Sammenfatning af meningsmålingen

På spørgsmålet "Mener De, at Tronfølgeloven bør ændres, saaledes at ogsaa Kvinder kan beklæde Tronen?" fordelte danskernes svar sig således:

  • 48 % mener, at loven bør ændres
  • 34 % mener ikke, at loven bør ændres
  • 18 % ved ikke.

BETYDELIGT FLERTAL I BEFOLKNINGEN FOR ÆNDRING AF TRONFØLGELOVEN

Gallup finder, at de færreste har noget mod, at en Kvinde beklæder Danmarks Trone

Der er som bekendt fra forskellig Side blevet fremsat Forslag om, at Tronfølgeloven ændres, saaledes at Kvinder skulde kunne blive regerende Dronninger i Danmark, hvis der ingen direkte mandlige Arvinger fandtes til Tronen. Dansk Gallup Institut har taget Spørgsmaalet op og formuleret det saaledes: ”Ifølge den danske Tronfølgelov kan kun Mænd beklæde den danske Trone. – Mener De, at Tronfølgeloven bør ændres, saaledes at ogsaa Kvinder kan beklæde Tronen?”

Omtrent Halvdelen (48 pCt.) af samtlige adspurgte, der repræsenterer begge Køn, ønsker Loven ændret, mendens en Trediedel (34 pCt.) ikke finder nogen Anledning til Forandring og 18 pCt. Eller knapt en Femtedel ikke kan tage noget Standpunkt. Udelades disse sidste, er det saaledes ca. to mod een for kvindelig Arveret til Tronen.

Kvinderne er noget ivrigere end Mændene til at se en Dronning paa Tronen, - men Forskellen er ikke stor – 49 pCt. for og 30 pCt. imod blandt Kvinderne overfor Mændenes henholdsvis 46 og 39 pCt. – men navnlig i København er Stemningen for Lovændringen overordentlig stærk. Sammenlignet med Provindsbyer og Landdistrikterne fordeler Stemmerne sig saaledes:

ændres Tronfølgeloven bør
ikke ændres
ved ikke
pCt. pCt. pCt.
København 57 29 14
Provinsbyer 46 37 17
Landdistrikter 42 37 21

Indenfor samtlige politiske Partier er der en Majoritet til Fordel for Lovændringen, men Majoriteten varierer en Del i Størrelse:

ændres Tronfølgeloven bør
ikke ændres
ved ikke
pCt. pCt. pCt.
Socialdemokrater 46 36 18
Radikale 58 29 13
Konservative 63 31 6
Venstre 45 40 15
Retsforbundet 49 42 9
Kommunister 57 28 15

Konservative, Radikale og Kommunister har saaledes fundet hinanden i det stærkeste Krav til at skabe Mulighed for en regerende dansk Dronning.

Hver femte ved ikke, hvem der er Tronfølger.

Samtlige adspurgte har yderligere faaet stillet et supplerende Spørgsmaal: ”Hvem er i Øjeblikket den nærmeste Arving til den danske Trone?”

  • 78 pCt. vidste det og svarede korrekt ”Prins Knud”, medens
  • 4 pCt. mente det var Prinsesse Margrethe,
  • 2 pCt. foreslog Prins Ingolf,
  • 14 pCt. havde slet intet Begreb om det, og de resterende
  • 2 pCt. spredte sig over de fleste Medlemmer af Kongehuset som f. Eks. Prinserne Harald, Flemming, Axel, Christian og Erik.

 

Om kilden

Dateret
29.05.1948
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
20. januar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
29.05.1948
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
20. januar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk