Gallup 1952: Befolkningens indstilling til tronfølgeloven

Kilder

Kildeintroduktion:

Indtil grundlovsændringen i 1953 var det kun mænd, der kunne arve den danske trone. Frederik 9. (født 1899, regent 1947-1972) havde imidlertid udelukkende fået døtre, hvilket betød, at Frederik 9.s bror, prins Knud, var den næste i rækken til at overtage tronen. I årene inden grundlovsændringen blev der dog fra flere sider stillet krav om, at den såkaldte tronfølgelov blev ændret, således at også kvinder kunne blive regenter, hvilket ville betyde, at Frederik 9.s ældste datter prinsesse Margrethe (senere Margrethe 2., født 1940, regent 1972-) blev tronarving.

Gallup undersøgte danskernes holdning til en ændring af tronfølgeloven i 1948, 1951 og igen i denne meningsmåling fra 1952. Allerede i 1948 var der flertal for en ændring, og denne tendens blev styrket i de efterfølgende målinger. Endnu engang i 1952 var der blevet flere tilhængere af en ændring i alle geografiske områder og blandt alle partiers vælgere - undtagen kommunisterne, som tilsyneladende generelt havde svært ved at tage stilling til spørgsmålet. I denne meningsmåling blev det desuden undersøgt, om danskerne ville ligestille prinsers og prinsessers adgang til tronen, således at det altid ville være det ældste barn af regenten, der arvede tronen. Til dette svarede 55 %, at de ønskede, at prinser havde førsteret. Det samme ønske findes i flertallet af alle partiers vælgere - undtaget kommunisterne. 

Analysefirmaet Gallup har siden 1939 foretaget meningsmålinger i Danmark om de emner, der optog danskerne. Det drejer sig både om storpolitiske spørgsmål og de små dagligdags ting, der har haft betydning for almindelige menneskers hverdag. Meningsmålingerne er en værdifuld kilde til dansk historie efter 1945. Både fordi de måler danskernes holdninger til en lang række meget forskellige spørgsmål, men også fordi de spørgsmål, der blev stillet, giver et indblik i, hvad man dengang fandt det interessant at spørge om.

STÆRK STIGNING I BEFOLKNINGENS FLERTAL FOR ÆNDRING AF TRONFØLGELOVEN.

- men søn bør arve før datter.

Spørger man i den store befolkning, hvilke punkter forfatningsændringen drejer sig om, viser det sig, at tronfølgeloven er mest kendt. Dansk Gallup Institut har ved to tidligere lejligheder - i foråret 1948 og på det tidspunkt, da forfatningskommissionen begyndte sit arbejde i august 1951 - beskæftiget sig med dette problem, og for nogle uger siden atter taget det op til undersøgelse ved at stille et udsnit af hele den voksne befolkning det samme spørgsmål som ved de to tidligere lejligheder:

"Ifølge den danske tronfølgelov kan kun mænd beklæde den danske trone. - Mener De, at tronfølgeloven bør ændres, således at også kvinder kan beklæde tronen?"

Sammenligner man svarene fra de tre undersøgelser, viser det sig, at der gennem de fire år altid har været stærk stemning for ændringen, men at majoriteten nu har opnået en overordentlig styrke:

Skal tronfølgeloven ændres, så også kvinder kan arve tronen:

foråret
1948
august
1951
oktober
1952
pct. pct. pct.
ja, skal ændres 48 59 69
nej skal ikke ændres 34 29 17
ved ikke 18 12 14

Kvindernes tilslutning er, som man vel kunne vente, stærkere end mændenes - 73% blandt kvinder overfor 64% blandt mænd, og kun 15% imod overfor mændenes 19%.

Fordeler man svarene fra den sidste undersøgelse på vælgernes partitilhørighed, fremgår det, at denne voksende tilslutning kommer fra alle partier med undtagelse af kommunisterne, der dog forekommer så forholdsvis fåtallige i materialet, at der med hensyn til deres standpunkt kun kan være tale om en tendens.

Tronfølgeloven bør:

ændres ikke
ændres
ved
ikke
1948 1951 1952 1948 1951 1952  1948 1951 1952
% % % % % % % % %
Social Demokratiet 46 64 70 36 26 17 18 10 13
Radikale 58 54 79 29 34 12 13 12 9
Konservative 63 72 77 31 20 15 6 8 8
Venstre 45 54 62 40 37 19 15 9 19
Retsforbundet 49 60 72 42 32 22 9 8 6
Kommunister (57) (53) (46) (28) (14) (20) (15) (33) (34)

Opdeles svarene geografisk, ser man, at det navnligt er på landet og i provinsbyerne, at udviklingen gennem det sidste år har fundet sted. I København har der hele tiden været en betydelig majoritet for ændringen.

Tronfølgeloven bør:

ændres ikke
ændres
ved
ikke
1948 1951 1952 1948 1951 1952 1948 1951 1952
% % % % % % % % %
hovedstad 57 72 75 29 18 13 14 10 12
provinsbyer 46 58 68 37 28 18 17 14 14
landdistrikter    42 50 64 37 38 20 21 12 15

Skal det ubetinget være det ældste barn, som arver?

Det yderligere problem med hensyn til arvefølgen, der er fremkommet senere, har ikke før været genstand for en undersøgelse, men er blevet inddraget i Gallup Institutets sidste undersøgelse med følgende formulering af spørgsmålet:

"Hvis den ældste af kongens børn er en pige, men der også findes en yngre søn, hvem bør da arve tronen: den ældste pige eller den yngre søn?"

Resultatet af svarene er:

55 pct. ønsker "den yngresøn", 29% "den ældste pige", 1% den "bedst egnede", medens 15% ikke ved, hvad de skal svare.

Flertallet er således stemt for, at den mandlige arvefølge skal gælde, når det er muligt, og der er interessant nok ikke så stor forskel, som man måske kunne vente, mellem mændenes og kvindernes indstilling. 53% af kvinderne og 57% af mændene har svaret "yngre søn", medens 33% af kvinderne og 25% af mændene svarede "ældste pige".

Sorterer man svarene på dette spørgsmål efter partitilhørigheden, fremkommer følgende resultat:

yngre
søn
ældste
pige
den, der
egner
 sig bedst
ved ikke ialt
% % % % %
Social Demokratiet   53 35 0 12 100
Radikale 57 25 - 18 100
Konservative 65 26 - 9 100
Venstre 62 19 1 18 100
Retsforbundet 49 36 2 13 100
Kommunister (29) (31) (6) (34) (100)

Det er således indenfor Social Demokratiet og Retsforbundet, at man er forholdsvis mest stemt for "ældste pige", men alligevel er flertallet i alle partier, når man ser bort fra det usikre materiale for kommunisterne, indstillet på, at den direkte mandlige arvefølge om muligt skal være den gældende.

 

Om kilden

Dateret
25.12.1952
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. februar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
25.12.1952
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. februar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk