Gallup 1957: Sammenslutning af Venstre og Konservative?

Kilder

Kildeintroduktion:

Venstre og Det Konservative Folkeparti har i lang tid været tætte samarbejdspartnere i dansk politik. Partierne, der opstod som forkæmpere for henholdsvis landmændenes og borgerskabets synspunkter, var ellers oprindeligt politiske arvefjender. Mod midten af det 20. århundrede nærmede partierne sig dog hinanden, hvilket ikke mindst skyldtes, at Socialdemokratiet blev Danmarks største parti i mellemkrigstiden. Allerede inden Venstre og Det Konservative Folkepartis første fælles regering i 1950 havde ideen om en sammenslutning af partierne været foreslået, og den er siden blevet nævnt flere gange, dog uden at have slået afgørende igennem.

Denne Gallup-undersøgelse fra 1957 viser danskernes holdning til en eventuel sammenslutning af Venstre og Det Konservative Folkeparti. Som det fremgår, var danskerne overordnet splittede i tre næsten lige store grupper, hvor flest dog svarede "ved ikke" til spørgsmålet, mens 26 % gik ind for en sammenslutning, og 28 % foretrak at bevare partierne adskilt. Blandt de implicerede partiers egne vælgere var der stor opbakning til sammenslutningen, hvilket hovedsageligt blev begrundet med to argumenter: at partierne ville være stærkere sammen, og at de alligevel så ens på tingene. Modstanden byggede for størstedelens vedkommende på en frygt for, at partierne ikke ville kunne enes.

Analysefirmaet Gallup har siden 1939 foretaget meningsmålinger i Danmark om de emner, der optog danskerne. Det drejer sig både om storpolitiske spørgsmål og de små dagligdags ting, der har haft betydning for almindelige menneskers hverdag. Meningsmålingerne er en værdifuld kilde til dansk historie efter 1945. Både fordi de måler danskernes holdninger til en lang række meget forskellige spørgsmål, men også fordi de spørgsmål, der blev stillet, giver et indblik i, hvad man dengang fandt det interessant at spørge om.

ØNSKER OM SAMMENSLUTNlNG AF VENSTRE OG KONSERVATIVE I EET PARTI

De to partiers vælgere går ind for tanken og mener at de derved kan blive stærkere.

I de senere år har der blandt de konservative og venstres tilhængere ofte været fremsat ønsker om at samle de to partier i eet fælles parti. For at undersøge indstillingen til denne tanke har Gallup Instituttet fornylig spurgt et repræsentativt udsnit af de danske vælgere: "Der har været tale om at venstre og det konservative folkeparti fremover sammensluttes i eet parti - hvad mener De ville være det bedste - at de to partier sammensluttes, eller at de som hidtil udgør to særskilte partier?" Resultatet er – opdelt på politiske partier -  følgende:

   Sammensluttes       to partier       ligeglad       ved ikke       ialt   
% % % % %
samtlige vælgere 26 28 11 35 100
socialdemokraterne 16 31 14 39 100
radikale 12 46 22 20 100
konservative 53 23 6 18 100
venstre 41 27 5 23 100
retsforbundet 32 35 8 25 100
kommunisterne 27 36 27 10 100

Der er således, blandt de to  partiers vælgere stor interesse for en sammenslutning i et fælles parti. Af de konservative vælgere går mere end halvdelen (53%) ind for tankens gennemførelse mod 23% der helst ser de to partier bevaret. Af venstres vælgere ønsker 41% en sammenslutning, medens 27% er modstandere heraf. Bland t de øvrige partiers vælgere er der flere, der ønsker de konservative og venstre bevaret som to partier end at se dem sammensluttet. Resultatet er, at vælgerne står ligeligt delt på spørgsmålet, idet 26 % går ind for' en sammenslutning af venstre og de konservative mod 28%, der fortsat ønsker dem som to partier.

Frygt for at de ikke kan enes.

Samtlige adspurgte der har taget stilling til spørgsmålet om en eventuel sammenslutning af'de to partier, er blevet anmodet om at begrunde deres standpunkt. For bevarelsen af konservative og venstre som to partier er anført følgende begrundelser:

samtlige der
ønsker K og V
som to partier X)

   konservatives   
og venstres
vælgere

øvrige
   vælgere   
% % %
de kan ikke enes 61 61 61
det er bedre med to partier   10 13 9
så bliver de for stærke 6 1 8
vil skade begge partier 3 3 3
andre begrundelser 5 6 4
ved ikke 15 16 15
X) udgør ialt 28% af 
samtlige adspurgte

Ønsket om bevarelsen af de to partier, som først og fremmest begrundes med frygten for, at de ikke kan enes, en frygt, der udtales lige stærkt af såvel tilhængere som modstandere af konservative og venstre.

Vi vil få et stærkere parti.

Af dem, der mener at de to partier bør sluttes sammen i eet, er anført følgende begrundelser:

samtlige der
ønsker sam-
   menslutningen X)  

  konservatives  
og venstres 
vælgere

øvrige
  vælgere  
% % %
vil være stærkere 36 40 30
ser jo ens på tingene 33 32 34
gavnligt 8 6 11
bedre med eet stort parti   6 4 9
andre begrundelser 6 6 6
ved ikke 11 12 10
- - -
100 100 100
X) udgør ialt 26% af 
samtlige adspurgte

Den mest almindelige årsag til en sammenslutning er altså, at man derved mener, at kunne skabe et stærkere borgerligt parti

Om kilden

Dateret
23.08.1957
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
11. februar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
23.08.1957
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
11. februar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk