Gallup 1957: Ungdom og læderjakker

Kilder

Kildeintroduktion:

Det er en kendt sag, at ældre generationer har det med at opfatte de yngre generationer som uopdragne og dovne. I denne meningsmåling fra 1957 fandt Gallup imidlertid ud af, at lidt over halvdelen af danskerne (53 %) opfattede ungdommen som meget lig ungdommen før 2. verdenskrig. 27 % mente, at den var "dårligere", 8 % mente, at den var "bedre", mens 12 % ikke kunne svare på spørgsmålet. Gallup spurgte i samme meningsmåling ind til, hvordan man skulle håndtere en bestemt gruppe unge, 'læderjakkerne', som havde ry for at lave ballade. Knap halvdelen af de adspurgte gik ind for straf - herunder mente 28 %, at 'læderjakkerne' "burde have klø". Ca. en fjerdedel gik ind for en opdragende foranstaltning. Det oplyses, at denne holdning især var udbredt i hovedstaden.

Analysefirmaet Gallup har siden 1939 foretaget meningsmålinger i Danmark om de emner, der optog danskerne. Det drejer sig både om storpolitiske spørgsmål og de små dagligdags ting, der har haft betydning for almindelige menneskers hverdag. Meningsmålingerne er en værdifuld kilde til dansk historie efter 1945. Både fordi de måler danskernes holdninger til en lang række meget forskellige spørgsmål, men også fordi de spørgsmål, der bliver stillet, giver et indblik i, hvad man dengang fandt det interessant at spørge om.

UNGDOM OG LÆDERJAKKER

For et par måneder siden - kort efter læderjakkeoptøjerne rundt om i landet - stillede Gallup Instituttet et repræsentativt udsnit af befolkningen over 18 år følgende spørgsmål:

"Mener De, at dansk ungdom som helhed i dag er bedre, dårligere eller uforandret i forhold til ungdommen før krigen?"

Som svar på dette spørgsmål oplyste 53% af de adspurgte, at de anså ungdommen af i dag for at være som ungdommen før krigen, 8% sagde, at den var bedre i dag og 27%, at ungdommen var dårligere i dag end før krigen, medens 12% ikke kunne tage stilling til spørgsmålet.

Opdeles svarene efter befolkningsgrupper, viser det sig, at der kun er få afvigelser fra dette gennemsnit. Bybefolkningen anser i noget større udstrækning end landbefolkningen ungdommen for at være dårligere i dag end før krigen. De over 35-årige har i noget større omfang end de yngre kunnet tage stilling til spørgsmålet men deres opfattelse afviger stort set ikke fra de øvrige befolkningsgruppers.

En 23-årig ung faglært mand besvarede spørgsmålet med følgende: "Ungdommen i dag er vel nok noget mere kriminel end før krigen - det er alle de motorkøretøjer."

Læderjakkerne.

Samtidig stillede instituttet følgende spørgsmål?

"Visse unge - de såkaldte "læderjakker" - har i den senere tid foranstaltet optøjer og gadeuorden rundt om i landet. Hvorledes mener De, der bør gribes ind overfor disse unge?"

Dette spørgsmål blev af knapt halvdelen besvaret med forslag om anvendelse af straffeforanstaltninger, og af en fjerdedel af de adspurgte med forskellige forslag af opdragende art. Svarene fordeler sig, som følger:

%
burde have klø 28
tages med hård hånd 7
bøder 5
i arbejdslejr 0
anden form for straf 7
give dem mere beskæftigelse, fritidsbeskæftigelse     8
må blive forældrenes sag at opdrage dem 8
må vejledes og hjælpes 4
man burde ingnorere dem 3
sværere adgang til kørekort 2
andre svar 7
ved ikke 23

102

Bland "andre svar" er især anført: "forbyde forevisning af dårlige film", "forbyde kulørt litteratur", "straf hellere forældrene, det er dem, der har svigtet".

Tilhængerne af klø til urostifterne findes i første række blandt mændene, de over 50-årige og i provinsbyerne. De øvrige begrundelser er stort set lige udbredt i alle befolkningsgrupper. Hovedstadsbefolkningen går stærkt ind for opdragende foranstaltninger. Opdeles svarene på dette spørgsmål efter, hvorvidt man bedømmer ungdommen i dag som værende bedre, dårligere eller uforandret i forhold til ungdommen før krigen, viser det sig, at straffeforanstaltningerne overfor læderjakkerne i første række foreslås af dem, der bedømmer ungdommen som dårlig, medens de mere opdragende foranstaltninger foreslås af dem, der bedømmer ungdommen som bedre eller i det mindste lige så god som ungdommen før krigen.

En ung mand svarede uopfordret: "Jeg er selv en af dem -  eller har været. - Det er en dårlig ide at sætte os i ungdomsfængsel og på opdragelseshjem, jeg har selv prøvet det. Det er helt for forkert at sende en ung fyr, der bare har "lånt" et motorkøretøj, ind til de helbefarende på opdragelseshjem og ungdomsfængsel.

 

Om kilden

Dateret
29.11.1957
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
29.11.1957
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk