Gallup 1960: Har ungdommen for løse tøjler?

Kilder

Kildeintroduktion:

Som Gallup selv anførte i denne meningsmåling fra 1960, så er det almindeligt kendt, at hver generation har det med at opfatte de efterfølgende generationer som uopdragne og dovne. Gallup medgav dog, at der i 1960 faktisk var alvorlige "ungdomsproblemer", hvis fortilfælde man ikke kendte. Tyverier, løse "amerikanerpiger" og "rok og rul-optøjer", for bare at nævne nogle eksempler, blev opfattet som nye og fordærvende tendenser blandt de unge.

I meningsmålingen spurgte Gallup danskerne om deres holdning til mængden af ungdommens fritid, lommepenge og moral. Overordnet set var danskerne noget kritiske over for ungdommen. Således mente over halvdelen, at de unge havde for meget fritid og for mange lommepenge. 40 % mente, at de havde lav moral, mens kun 11 % mente, moralen var høj blandt de unge. Gallup opdelte også svarene efter bopæl, køn og alder. Det mest bemærkelsesværdige ved denne opdeling er måske, at danskernes svar ikke varierede særligt meget ud fra disse parametre.

Analysefirmaet Gallup har siden 1939 foretaget meningsmålinger i Danmark om de emner, der optog danskerne. Det drejer sig både om storpolitiske spørgsmål og de små dagligdags ting, der har haft betydning for almindelige menneskers hverdag. Meningsmålingerne er en værdifuld kilde til dansk historie efter 1945. Både fordi de måler danskernes holdninger til en lang række meget forskellige spørgsmål, men også fordi de spørgsmål, der blev stillet, giver et indblik i, hvad man dengang fandt det interessant at spørge om.

HAR UNGDOMMEN FOR LØSE TØJLER?

Den har i hvert fald for meget fritid og for mange penge, mener befolkningen.

Tilsyneladende mener hver generation, at netop den efterfølgende generations ungdom i ikke få henseender er højst mangelfuld og opfører sig temmelig upassende. Den bruger (har) for mange penge, bl.a. fordi den har for megen tid, og dens moral, vel især dens kønsmoral, er på det nærmeste slet ingen moral.

Som støtte for, at den nuværende ungdom skulle være særlig slem, kan nævnes adskillige "moderne" foreteelser, der - i hvert fald i deres øjeblikkelige omfang - kan siges at være uden fortilfælde, f.eks. automattyverier, biltyverier, "Amerikanerpiger", "Trækkerdrenge" eller blandt ikke nødvendigvis kriminelle foeteelser, f.eks. Rok og rul-optøjer.

Selvom disse forteelser måske blot er tidsbestemte manifestationer af de samme tilskyndelser hos enhver tids ungdom, betegner jo i hvert fald de kriminelle handlinger en alvorlig misére, og et stort socialt arbejde gøres jo også for at råde bod på udviklingen.

Til belysning af befolkningens syn på nogle af de eventuelle årsager til ungdoms-"problemet" har Gallup Instituttet stillet et repræsentativt udvalg nogle spørgsmål vedrørende deres syn på ungdommens moral, dens fritid og dens økonomiske situation. De stillede spørgsmål var følgende: "Mener De, at ungdommen i dag

  1. har for meget eller for lidt fritid?
  2. har for mange eller for få lommepenge?
  3. har høj eller lav moral?

Set under eet afgav befolkningen følgende svar på de tre spørgsmål:

%
for meget fritid 58
for lidt fritid 16
ved ikke 26
ialt 100
for mange lommepenge 68
for få lommepenge 7
ved ikke 25
ialt 100
høj moral 11
lav moral 40
ved ikke 49
ialt 100

Den almindelige vurdering af ungdommens betingelser og adfærd, for så vidt de stillede spørgsmål angår, er altså den, at ungdommen har for meget fritid, for mange lommepenge, men for lidt moral. Endvidere viste svarene en indbyrdes korrelation på en anden måde, at f.eks. de, der fandt, at ungdommen har for meget fritid, også var tilbøjelige til at mene, at den havde for mange lommepenge og en for ringe moral. For mange lommepenge svarede 83% mod kun 50% blandt dem, der mente for lidt fritid, og for lav moral svarede 49% mod kun 27% blandt de sidstnævnte.

Synet på ungdommen varierer noget i de forskellige befolkningsgrupper. I nedenstående tabel er givet en oversigt over alle tre spørgsmål opdelt på bopæl, køn og alder:

hoved-
stad
land-
distr.
mænd kvinder under
30 år
30-44 år 45 år
el. over
% % % % % % %
for meget fritid 52 61 53 61 54 53 64
for lidt fritid 19 13 18 14 19 16 14
ved ikke 29 26 29 25 27 31 22
ialt 100 100 100 100 100 100 100
for mange lommepenge 75 66 67 69 63 72 68
for få lommepenge 6 9 7 7 11 4 7
ved ikke 19 25 26 24 26 24 25
ialt 100 100 100 100 100 100 100
høj moral 14 8 10 12 10 14 10
lav moral 45 39 38 40 39 38 41
ved ikke 41 53 52 48 51 48 49
ialt 100 100 100 100 100 100 100

Sammenligner man befolkningen på landet og i hovedstaden og tager hensyn til dem, der har svaret "ved ikke", viser det sig, at landbefolkningen ser strengere på fritidsproblemet og især moralen end hovedstadsbefolkningen, som til gengæld i højere grad mener, ungdommen har for mange lommepenge.

Til forskel fra mændene ser kvinderne især kritisk på den megen fritid.

Vurderingen er naturligt nok forskellig i de forskellige aldersgrupper. De lidt ældre, d.v.s. 45 år eller derover, ser således noget strengere på både fritiden og lommepengene end de yngre, d.v.s. dem under 30 år. Betragtes udelukkende de "positive" svar, idet man ser bort fra "ved ikke" svarene, mener 82% af de "ældre", at ungdommen har for meget fritid, mod 73% blandt de "unge".

Med hensyn til lommepenge er forholdet det, at 91% blandt de "ældre" mener, disse er for store, mod 84% blandt de "yngre".

Endeligt kan det nævnes, at der ikke er nogen nævneværdig forskel på de anførte tre aldersgrupper med hensyn til bedømmelsen af de unges moral. Til gengæld adskiller spørgsmålet sig fra de to andre ved at være det, befolkningen har sværest ved at bedømme. Ca. 50% svarede "ved ikke" mod ca. 25% ved de to første spørgsmål.

 

Om kilden

Dateret
14.05.1960
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
19. februar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
14.05.1960
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
19. februar 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk