Foreningen til Provinsbørns Ferie-Ophold i København, 1941

Kilder

Kildeintroduktion:

Denne artikel fra Danmarks Lærerforenings blad Folkeskolen fra 2. januar 1941 bringer et cirkulære fra Foreningen til Provinsbørns Ferie-Ophold i København. Heri omtales foreningens formål, og der redegøres for, hvilke skoler, der har mulighed for at søge om ophold i København, og på hvilke betingelser. Turen havde til formål at give børnene fra provinsen, der sjældent selv havde rejst langt væk fra deres hjemegn, en indføring i den del af den danske historie og kulturarv, hvis monumenter var placeret i hovedstaden. På denne måde håbede Foreningen til Provinsbørns Ferie-Ophold i København at kunne mindske kløften mellem land og by og skabe national samling. Dette forklarer, hvorfor foreningen ydede økonomisk tilskud til overnatning, forplejning osv. og for børn fra mindrebemidlede hjem og afgangsklasser sågar gjorde hele opholdet gratis. Alle skulle have lejlighed til én gang i deres liv at se regeringsbyen København. Vel ankomne til hovedstaden overnattede børnene på skoler og på Fregatten Jylland, der om sommeren lå opankret ved Langebro.

For at sikre sig, at børnene reflekterede over turen, udskrev man hvert år en stilekonkurrence, hvor de elever, der bedst beskrev deres oplevelser i hovedstaden, kunne vinde boggaver.

Stilkonkurrencen

Stilkonkurrencen er nu afsluttet. Bedømmelsen er foretaget af Overassistent Fru L. Mørck, Viceskoleinspektør Christian Østrup og Viceskoleinspektør Th. Bondesen.

Følgende Elever har modtaget Præmier: 1) Jonna Andersen, Kirke-Hyllinge Skole. (O. A. Ascanus: ”Min Flod min Verden”). 2) Ole Madsen, Ladegaard Skole. (Knud Clausen Kaas: ”Et Liv i Luften”). 3) Karen Iversen, Skrydstrup Skole. (O. A. Ascanus: ”Under Malayas Himmel”). 4) Marie Schmidt, Dynt Skole. (Rudyard Kipling: ”Junglebogen”).

Angaaende Skolernes Besøg i Sommeren 1941.

Skolerne i de sønderjydske Amter maa først gøre Henvendelse til Amtets Konsulent, idet ”Feriebørnskomitéen” tager sig af Amtets Skoler i den Udstrækning, som den formaar det.

Har man saaledes gjort Henvendelse til Amtets Konsulent og faaet den Meddelelse, at ”Feriebørnskomitéen” ikke kan modtage Skolerne til Besøg i Sommeren 1941, kan de paagældende Skoler gøre Henvendelse til ”Foreningen til Skolebørns Provinsophold i København”, hvorfra Skolerne i de øvrige Landsdele kan rekvirere Ansøgningsskema.

Vi gør samtidig opmærksom paa, at det er Foreningens Hensigt, hvis de fornødne Midler kan fremskaffes, at sørge for at Udgifterne for Skolerne under deres Besøg i Hovedstaden vil blive de mindst mulige. Foruden de Goder, Cirkulæret hjemler, vil der kunne opnaaes yderligere Tilskud.

Meddelelse til Lærere og Lærerinder, der i Sommeren 1941 ønsker at gæste København med Skoleelever.

Nedenstaaende Cirkulære giver en Oversigt vedrørende Arrangementet af Københavnsturen:

”Foreningen til Provinsbørns Ferieophold i København”, der er stiftet i 1895, har i første Række til Formaal over for Provinsens og Landets Skolebørn at øve lidt Gengæld for den Gæstfrihed, Landboerne viser over for københavnske Skolebørn i Sommerferierne. Tanken om kun at modtage Børn fra Hjem, der har haft københavnske Skolebørn som Sommerferiegæster, laa nær for, men kan ikke gennemføres.

Vi har derfor foretrukket, med et videre Formaal for Øje, at modtage Børnene skolevis.

Da Foreningens Midler er begrænsede, har man i Bestyrelsen vedtaget at foretage en Inddeling i tre Afdelinger, nemlig A, B og C, der muliggør alle Børnenes Rejser til vor Hovedstad.

Afdeling A:

Herunder indbydes Landsbyskolernes Afgangsklasser som vore Gæster. Opholdet kan strække sig over et Tidsrum paa 1-4 Dage, saaledes at Foreningen vederlagsfrit tildeler:

a) 1 Dags Ophold: Chokolade med Wienerbrød. Sporvognskørsel (i Almindelighed kun en enkelt Tur). Fører under Opholdet.

b) Flerdages Ophold: Natteleje. Morgendrikke og Middagsmad (fra den første Morgen at regne). Sporvognskørsel (fra 1 til 4 Ture). Fører under hele Opholdet.

Under afdeling A (b) gives der gratis Natlogi, Morgendrik, Middagsmad og Sporvognskørsel til én ledsagende Lærerinde, der er tilsynsførende, og i samme Omfang som til Eleverne.  (Saafremt der ikke er en Lærerinde med Rejseholdet, indgaar den kvindelige Stedfortræder i Lærerindens Rettigheder).

Den ikke-tilsynsførende Lærer eller Lærerinde kan paa billige Vilkaar faa Natlogi og Forplejning sammen med Rejseholdet.

Betalingen for Logi (pr. Nat 50 Øre) indsendes direkte til Foreningens Kontor, Giro 27113, hvorimod Udgifter til Forplejning erlægges paa de respektive Steder.

Til en saadan Indbydelse kan en Skole kun komme i Betragtning hvert 3. Aar.

Ansøgninger under Afdeling A maa være Foreningen i Hænde senest den 30. Marts, da Fordelingen begynder den 1. April.

Da der imidlertid er Skoler, der selv samler Penge ind for at komme til København, paatager Foreningen sig i saa vid Udstrækning som muligt at vejlede disse under Afdelingerne B og C.

Afdeling B:

Denne Afdeling omfatter Landsbyskoler, som ønsker at aflægge 1 Dags Besøg i København. Foreningen tildeler vederlagsfrit en Fører. Ansøgninger under denne Afdeling maa være afsluttet senest 14 Dage før, Besøget finder Sted.

Afdeling C:

Denne Afdeling omfatter Provinsskoler, der ønsker at aflægge et 2-4 Dages Besøg i København, og som gerne vil have Hjælp og Vejledning.

For 7,25 Kr. pr. Barn er Foreningen villig til at arrangere et Ophold i ca. 4 Dage i København og yder til Gengæld:

Middagsmad i 3 Dage. Natteleje i 4 Nætter. Morgendrik 4 Gange. Sporvognskørsel. Fører under hele Opholdet.

For 5,75 Kr. pr. Barn arrangeres et Ophold i ca. 3 Dage: Middagsmad i 2 Dage. Natteleje i 3 Nætter. Morgendrik 3 Gange. Sporvognskørsel. Fører under hele Opholdet.

For 3,75 Kr. pr. Barn arrangeres et Ophold i ca. 2 Dage: Middagsmad 1 Dag. Natteleje i 2 Nætter. Morgendrik 2 Gange. Sporvognskørsel. Fører under hele Opholdet.

Ansøgninger herunder maa være afsluttet senest 14 Dage før Besøget finder Sted, og Betalingen i Henhold til ovenstaaende maa være betalt paa tilsendte Girokort, 8 Dage før Afrejsen fra Hjemstedet finder Sted.

Skulde der i en Landsbyskole, der søger Ophold under Afdeling C. være Børn, som ikke er i Stand til at deltage paa Grund af manglende Midler, kan Foreningen evt. give indtil 1/5 af de deltagende Elever Fripladser.

-------------------------------------------

Til løbende Udgifter maa Børnene beregne mindst 1 Kr. pr. Dag. Priser: Rosenborg Slot (25 Øre), Sejltur til Bellevue (Dyrehaven) (50 Øre Tur-Retur), Sejltur i Havnen (25 Øre) Rundetaarn (5 Øre), Tivoli (10 Øre): Cirkus (1,45 Kr.), evt. ekstra Sporvognsture (10 Øre), Entré til Zoologisk Have 25 Øre. Frokostpakker: 6 Stkr. 35 Øre, 8 Stkr. 45 Øre. Det bemærkes, at dersom Skolen spiser til Middag Kl. 16.30, er det sikkert nødvendigt, at man sørger for en mindre Madpakke til Aften, navnlig hvis Skolen skal være i Tivoli (f.eks. to Elever om een Madpakke).

Gratis kan beses: Zoologisk Have Kl. 9-13 (undtagen Lørdag og Søndag) (paa Lørdage indtil videre dog rent undtagelsesvis mod Tilladelse, der forud hentes direkte hos Zoologisk Have), Raadhuset, Glyptoteket, Rigsdagen, Nationalmuseet, Thorvaldsens Museum, Statens Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling (undtagen Mandag), Zoologisk Museum, Domkirken, Grundvigskirken og Marmorkirken, Tøjhusmuseet, Rigsarkivet, Hovedbrandstationen, Bryggerier, Mineralvandsfabrikker, Automobilfabrikker, Bladvirksomheder og Handelshuse m.m. (Evt. besøg paa de større Turistdampere.)

Besøgsstederne bestemmes af den Lærer, der er leder af Turen til Hovedstaden.

-------------------------------------------

For at undgaa Misforstaaelser vil vi gerne gøre opmærksom paa, at det ved det nævnte Afdelingssystem kan hænde, at Skoler træffer sammen i København, saaledes at een Skole er Gæst (Afdeling A), medens en anden Skole betaler (Afdeling C). Betalingen ligger i alle Tilfælde langt under det Beløb, hvorved Skolen selv var i Stand til at gennemføre Opholdet. Endvidere kan det ske, at to eller flere Skoler faar fælles Fører, hvis de møder med et ringe Antal Børn.

-------------------------------------------

Af Hensyn til Ansøgningsfristen beder vi Dem erindre, at De selv i god Tid maa drage Omsorg for at indsende Deres Ansøgning til De danske Statsbaner angaaende Rejsetilladelse (senest 6 Uger før Afrejsen).

Kun Skolens Lærerkræfter kan deltage i Opholdet og højst med tre Medlemmer, hvoraf mindst een skal være en Lærerinde, hvis der er Piger mellem Børnene.

Førerne, der bærer Armbind med Foreningens Navn er Lærere eller studerende. De modtager Børnene paa Banen ved Ankomsten, viser rundt og vejleder under hele Opholdet. Ansvaret for Børnenes Færden og Sikkerhed paahviler ikke Førerne, men Lærerne.

-------------------------------------------

Lærerne bedes drage Omsorg for følgende:

At det overlades vor Fører at gaa i Spidsen for Børnene gennem Gaderne, og at Instruktionerne overholdes paa Besøgsstederne.

At saavel Elever som Lærere og Lærerinder, hvis Skolen skal overnatte, hver medbringer en Sovepose, der eventuelt kan bestaa af eet eller to sammensyede Lagner (med Navn). Det bemærkes, at Soveposerne maa være afpasset efter Brugernes Legemshøjde.

At der foruden Soveposer medbringes Toiletgenstande (haandklæde, Sæbe og Børster). Madrasser, Tæpper og andet nødvendigt til Natteleje forefindes som sædvanligt paa Sovestedet.

At der sørges for Orden og Renligholdelse paa Opholdsstedet samt for, at Børnene kommer hurtigst og stille til Ro og ikke forstyrrer allerede sovende Børn.

At de tilsynsførende Lærere og Lærerinder sørger for god Orden og fast Disciplin under hele Københavnsopholdet, saaledes at Klager fra anden Side undgaas.

At der ikke søges om Ophold for flere Elever, end man véd kan deltage (i modsat Fald reduceres Antallet af Fripladser).

At skoler, der ønsker at følges ad paa Turen, indsender deres Ansøgninger samtidig.

At hver Skole udfylder sin Ansøgning og altsaa saaledes, at der ikke opføres to eller flere Skoler paa een Ansøgning.

At Aftaler om private Besøg hos Familie og Bekendte ikke finder Sted.

At Pigerne ikke er klædt i Shorts, men Kjoler.

At der ikke betales Drikkepenge andre Steder end der, hvor Lærerne indtager deres egen Fortæring.

At Journalnummer paaføres alle Skrivelser til Kontoret.

At evt. Betaling for Besøget indsendes 8 Dage før, Besøget finder Sted. (Giro 27113).

At der, naar der overnattes, skal være en Lærer og en Lærerinde til Stede hos henholdsvis Drenge og Piger. Natteleje for ikke-tilsynsførende Lærere og Lærerinder koster 50 Øre pr. Nat.

Telefonisk besked om Arrangement af Ture kan ikke finde sted.

Der ligger uden for vore Opgaver og Evner at fordele vore Indbydelser sognevis eller efter andre Retningslinier.

Om kilden

Dateret
02.01.1941
Oprindelse
Danmarks Lærerforenings blad 'Folkeskolen'
Kildetype
Artikel, Cirkulære
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk