HØR: Elna Munch argumenterer for kvindelig valgret i 1913

Lydklip

Kildeintroduktion:

I denne optagelse fra 22. september 1913 argumenterer Elna Munch (1871-1945) for indførelsen af kvinders valgret. Ifølge Elna Munch ville indførelsen af kvindelig valgret øge kvindernes interesse for samfundsforhold og gøre kønnene mere jævnbyrdige. Derudover ville kvindernes stemmekraft blive styrket, de ville ikke længere være et "værgeløst bytte" med hang til "panikagtige stemningsbevægelser".

    

Transskription af lydoptagelsen:

Kvindernes Valgret og Valgbarhed herhjemme vil inden længe være en Kendsgerning. Der spørges ikke længere, om Kvinderne skal have Valgret eller ikke, men om hvad den vil betyde, og hvad Kvinderne vil benytte den til.

Valgretten vil bevirke, at Kvindernes Interesse for Samfundsforholdene i høj grad forøges. De vil langt mere, end hidtil været Tilfældet, sætte sig ind i Lovgivningen og skaffe sig Forstaaelse af samfunds-Maskineriet. De vil blive mændene Jævnbyrdige paa et Omraade, hvor de hidtil har været dem underlegne. Den større Viden vil skærpe deres Dømmekraft. De vil ikke længere være et værgeløst Bytte for de panikagtige Stemningsbevægelser, der bryder løs med nogen Tids Mellemrum, og som hidtil først og fremmest har grebet Kvinderne.

Dernæst vil Mændene helt anderledes end nu lære at opfatte Kvinderne som ligestillede Væsner fra det Øjeblik, da Kvinden paa Valgdagen kan lægge sit Lod i Vægtskaalen, sin Stemmeseddel i Valgurnen lige saa godt som Manden, og de fælles Interessers Omraade vil blive meget udvidet, naar Hustruen saa godt som Manden følger det aandelige Livs Foreteelser med den forstaaelse, som Retten til at øve Indflydelse giver.

De politiske Partier vil næppe se deres Styrke meget forrykket ved Kvindernes Indtræden paa den politiske Kampplads. Den Mangel paa Lidenskab, der præger alle Partier overfor Spørgsmaalet om Kvindernes Valgret, viser da ogsaa, at Politikerne ingen Bekymring nærer i saa Henseende. Ikke heller lægger Mændene nogen sinde Frygt for Dagen - for Dagen, for at Kvinderne skal trænge dem tilbage i Rigsdagen, for ikke at tale om Ministerierne.

Men selv om Samfundet naturligvis ikke med et Slag vil forvandles, naar Kvinderne faar Valgretten, saa skal det nok vise sig, at Lovgivningen vil blive præget deraf. Vi kan ikke klage over, at de mandlige Lovgivere har vist sig uvillige overfor Kvinderne; de har i Følelsen af Kvindernes Svaghed gennemført mangen en Lov, der ydede dem Beskyttelse eller Hjælp. Men det var altid i nogen Grad en Naadeshandling - Understøttelses- og Beskyttelseslove er gode for de Svage, der trænger til dem, men bedre vil det være, om der skabes en Lovgivning, der giver Kvinderne saadanne Rettigheder, at de i mindre Grad faar Brug for Beskyttelse og Hjælp.

Den vil komme, naar Kvinderne er med i Vælgerskaren.


Elna Munch
Elna Munch. Fra: Dansk Lydhistorie, Statsbiblioteket

Lydklip

Forfatter(e)
Elna Munch
Tidsafgrænsning
1913 -1913
Oprindelse
Statsbiblioteket, Dansk lydhistorie
Kildetype
Lyd, Tale
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Lydklip

Forfatter(e)
Elna Munch
Tidsafgrænsning
1913 -1913
Oprindelse
Statsbiblioteket, Dansk lydhistorie
Kildetype
Lyd, Tale
Medietype
Lydfil
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk