Indkaldelser til kvindemøderne den 19. marts 1911

Kilder

Kildeintroduktion:

Aviserne Social-Demokraten, Vestjyllands Social-Demokrat i Esbjerg, Kolding Social-Demokrat og Demokraten i Aarhus bragte den 18. og 19. marts artikler og annoncer med opfordringer til at møde frem søndag den 19. marts og demonstrere for kvinders valgret. Dagen blev betegnet som ’Kvindernes Dag’, hvor særligt kvinder blev opfordret til at møde frem og forlange deltagelse i og indflydelse på det offentlige liv. På kvindemøderne rundt om i landet skulle flere fremtrædende personer tale, herunder den socialdemokratiske politiker Nina Bang (1866-1928), politiker og børnerettighedsforkæmper Peter Sabroe (1867-1913) samt byrådsmedlem Dagmar Petersen (1868-1951). På møderne blev der også sat en resolution til afstemning vedrørende kvinders politiske valgret. Møderne den 19. marts 1911 blev første gang, at den internationale kvindedag blev afholdt i Danmark.

Kvindedagen i 1911 blev afholdt i fire lande, nemlig Danmark, Tyskland, Østrig og Schweiz. Danmarks deltagelse skyldtes især kvindesagsforkæmperen Nina Bang, som også var medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse. Hun tog initiativ til, at Socialdemokratiet arrangerede den første kvindedag i Danmark i marts 1911. Den blev afholdt på en søndag, da der var en forventning om, at arbejderklassen havde bedre mulighed for at deltage i møderne, hvis det lå på en søndag frem for på en hverdag. Kvindedagen blev markeret ved fem møder i København samt møder i Aarhus, Esbjerg og Kolding. Det altovervejende tema ved alle arrangementer var kravet om almen valgret til kvinder, og det vedblev det at være i de følgende år, indtil de danske kvinder opnåede fuld stemme- og valgret i 1915.

Socialdemokratiets store engagement i at arrangere den første Kvindedag kan i høj grad ses i forbindelse med, at der i 1911 var ekstraordinært valg til Borgerrepræsentationen. De danske kvinder havde i 1908 opnået kommunal stemme- og valgret, og Socialdemokratiets markering af, at det støttede udvidelsen af denne ret til også at omfatte Folketinget og Landstinget, har sandsynligvis været en bejlen til denne nye store vælgergruppe. I 1921 blev det vedtaget, at Den Internationale Kvindedag fremover skulle afholdes den 8. marts.

Nedenfor ses indkaldelserne i de fire aviser samt en transskription af teksten.

Forsiden af Social-Demokraten den 19. marts 1911
Forsiden af Social-Demokraten den 19. marts 1911. Fra: Det Kgl. Biblioteks Avissamling, Mediestream

Social-Demokraten: ”Kvindemødet i Dag Kl. 3.”, 19. marts 1911

Kvindemødet i Dag Kl. 3.


Det var den internationale Kvindekonference[1] her i Byen, som sidste Sommer besluttede den Demonstration, vi holder i Dag.

Men da Konferencen behandlede Kvindernes Deltagelse i det offentlige Liv, satte den ved Siden af det Krav, Kvinderne retter til Samfundet om Valgret, et andet Krav, et Krav til Kvinderne selv, det Krav nemlig, at de, overalt, hvor de allerede har Valgretten, benytter den til det yderste.

Vore Partifæller paa Frederiksberg vil i Dag have særlig Grund til at mindes denne Side af Kravet om Kvinders Valgret, nu, da de netop skal have fat paa Kvinderne til Hjælpekasse[2]-Valgret. Det frederiksbergske Højre har gennem en Kvindes Mund ladet de Arbejdsløse paa Frederiksberg vide, at de jo kunde gaa til Fattigvæsenet, hvis de ikke kunde klare sig – lod da de Tusinder af frederiksbergske Arbejderkvinder svare i Dag med en Protest mod Højres brutale Regimente og et Løfte om at møde frem alle som een til Valget.

Af Kvinderne afhænger Socialdemokratiets Sejr.

Og vi vil ikke skjule, at de frederiksbergske Arbejderkvinder har noget at gøre godt igen fra sidste kommunale Valg. Det var første Gang, at der var Kvinder med ved de Valg. Som det var at vente, mødte Kvinderne ikke saa godt frem som Mændene – Mændene havde jo heller ikke fra første Færd af saa høje Procenttal at afgive Stemmer som nu. Men det triste var, at Overklassens Kvinder mødte bedre frem end Underklassens. Ser vi paa Frederiksberg, da deltog Mændene i 2den Kreds med dens store Arbejderbefolkning ivrigere i Valget end Mændene i 1ste Kreds med dens mere velstillede Befolkning – i 2den Kreds 81,5 pCt. af Mændene, i 1ste Kreds 78,8. Men for Kvindernes Vedkommende var det helt modsat. Af 1ste Kreds, kvindelige Vælgere, blandt hvilke jo ligesom blandt Mændene de velstillede er i Overtal, mødte 71 pCt., men ude fra 2den Kreds’ Arbejderkaserner mødte kun 68,8 pCt. af de kvindelige Vælgere frem. Og dog er der jo ingen Tvivl om, at Arbejderkvinderne har mange Gange mere Interesse af de kommunale Forholds gode Udvikling end de velstillede Kvinder, thi deres vigtigste Interesse er blot at holde igen paa Pengene, som Kommunalrepræsentanten Frk. Ellen Branth[3] ganske kynisk udtalte det ved Afslaget til de Arbejdsløse.

Naar Arbejderkvinderne nu i Dag møder frem i Tusindtal, naar Arbejderne overalt sørger for, at ingen Kvinde holdes tilbage ved huslig Syssel[4], da vil det varsle godt for den Dag, Kvinderne skal afgive deres Stemme!

Vel mødt i Dag, paa Kvindernes første internationale Festdag! Arbejderkvinder – før eders Krav frem i et tusindstemmigt Kor!

Foren eder med eders Søstre i de fremmede Lande og kræv eders Ret!

________

Forsamlingsbygningen, Jagtvej 69.

Talere: Fru Elisabeth Mac[5], Fru A. Brochmann[6] og Fru Emma Petersen.

Sang af Den soc. Skomagersangforening.

________

Haandværkerforeningen, Kronprinsensgade 7.

Talere: Fru Nina Bang[7], Fru Anna Johansen[8] og Fru Jørgensen.

Sang af Skibstømrernes Sangforening.

________

Afholdshjemmet, Falkonerallé 96.

Talere: Fruerne Christensen, Henriksen og cand. mag. Vilh. Rasmussen[9].

________

Afholdsbygningen ”Flora”, Haveselskabets Vej.

Talere: Fru Camilla Nielsen[10], Kommunelærerinde Johanne Johansen og Inspektør Ole Christensen.

________

Mødesalen, Classenske Boliger.

Talere: Assistent Friis Skotte[11] og Folkethingsmand P. Sabroe[12].


Alle indbydes. navnlig Kvinder.


Udklip fra Vestjyllands Social-Demokrat den 18. marts 1911
Udklip fra Vestjyllands Social-Demokrat den 18. marts 1911. Fra: Det Kgl. Biblioteks Avissamling, Mediestream

Vestjyllands Social-Demokrat – Esbjerg: ”Mødet om Kvindernes Valgret”, 18. marts 1911

Mødet om Kvindernes Valgret


Søndag Eftermiddag Kl. 4 paa Hotel ”Esbjerg”

bringes i Erindring.

Borgerrepræsentant Frøken Crone[13] taler.

Efter Foredraget vil følgende Resolution blive sat under Afstemning:

En Forsamling af Kvinder udtaler sin Harme og Beklagelse over, at Kvinderne vedblivende er udelukkede fra Deltagelsen i Valgene til Rigsdagen og fra Valgbarhed til samme. Vi slutter os fuldt ud til det over hele Verden stadig mere brændende Ønske om Kvinders Ligestilling i politisk Henseende med andre Samfundsmedlemmer.

Den nuværende Stilling er moralsk trykkende for en stor Del af Menneskene, skadelige for Samfundets Interesser og i Strid med Nutidens demokratiske Anskuelser, og Misforholdet bør derfor ophæves.

Forsamlingen udtaler sin Tilslutning til det af Socialdemokratiet i Rigsdagen indtagne Standpunkt og opfordrer Regering og Landsting til snarest at gennemføre det i Folketinget vedtagne Forslag om Ændringer i Grundloven, hvorved Kvinderne opnaar Valgret.

Denne Resolution skulde ikke gerne vedtages med et lille Stemmetal, men med mange Hundrede Stemmer, og det skulde overvejende være Kvinder, der skulde præge dette Møde og stemme for Resolutionen.

Kvinderne især maa troppe op i Morgen Eftermiddag og lægge deres lod i Vægtskaalen[14] for Kravet om Kvindernes politiske Valgret.

Hvis Kvinderne ikke selv vil gøre noget for at faa deres politiske Rettigheder, kan de heller ikke vente, at Mændene skal give dem den.


Udklip fra Kolding Social-Demokrat den 18. marts 1911
Udklip fra Kolding Social-Demokrat den 18. marts 1911. Fra: Det Kgl. Biblioteks Avissamling, Mediestream

Kolding Social-Demokrat: ”Kvindens Valgret”, 18. marts 1911

Kvindens Valgret


Søndag 19. Marts, Efterm. Kl. 4,

afholdes

offentligt Møde

i Højskolehjemmets Sal om Kvindens Valgret.

Frk. Caroline Mikkelsen, Fredericia, og Redaktør Knud Hansen[15] taler.

Fri Adgang for alle.

Arbejdernes Fællesorganisation.


Udklip fra Demokraten den 18. marts 1911
Udklip fra Demokraten den 18. marts 1911. Fra: Det Kgl. Biblioteks Avissamling, Mediestream

Demokraten – Aarhus: ”Offentligt Møde om Kvindernes Valgret”, 18. marts 1911


Offentligt Møde

om

Kvindernes Valgret

afholdes Søndag den 19. ds.[16], Eftermiddag Kl. 4, i Forsamlingsbygningen i Amaliegade.

Byraadsmedlen Fru Dagmar Petersen[17] og Lærer Stilling taler.

Forretningsudvalget.


Ordforklaringer m.m.

[1] Den Anden Socialistiske Internationale Kvindekonference: Konferencen blev afholdt den 26.-27. august 1910 i Folkets Hus i København som led i kongressen for Anden Internationale, den internationale sammenslutning af socialist- og arbejderpartier.

[2] Hjælpekasse: tidligere institution i Danmark, der ydede økonomisk hjælp under særlige omstændigheder.

[3] Ellen Branth (1873-1950): Boghandler og kommunalpolitiker. Hun sad i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Højre fra 1909-1913.

[4] Huslig syssel: Opgaver i hjemmet.

[5] Elisabeth Mac (1886-1919): Formand for den Socialdemokratiske Kvindeforening fra 1909 og en af hovedarrangørerne bag Den Anden Socialistiske Kvindekongres i 1910.

[6] Andrea Brochmann (1868-1954): Formand for De Kvindelige Herreskræddere fra 1897-1909, aktiv i kampen for kvinders valgret og medstifter af Socialdemokratisk Kvindeforening, som hun var formand for fra 1912-1935.

[7] Nina Bang (1866-1928): Historiker, marxist, socialdemokratisk landstingsmedlem og Danmarks første kvindelige minister.

[8] Anna Johansen (1867-1936): Svensk gårdmandsdatter, fagforeningsmand, socialdemokratisk politiker og kvindesagsforkæmper.

[9] Vilhelm Rasmussen (1869-1939): Dansk pædagog og politiker.

[10] Camilla Nielsen (1856-1932): Filantrop og socialdemokratisk politiker. Hun repræsenterede bl.a. Socialdemokratisk Kvindeforening sammen med Andrea Brochmann på Kvindernes Fredskongres i Haag i 1915.

[11] Johannes Friis-Skotte (1874-1946): Socialdemokratisk politiker og minister. Medlem af Frederiksbergs kommunalbestyrelse fra 1908-1924.

[12] Peter Sabroe (1867-1913): Journalist, politiker og børnerettighedsforkæmper.

[13] Henriette Crone (1874-1933): Fagforeningsformand og kommunalpolitiker. Hun sad i Borgerrepræsentationen fra 1909-1913 og i Landstinget fra 1920-1933.

[14] Lægge sit lod i vægtskålen: Støtte en bestemt part eller holdning.

[15] Knud Hansen (1866-1952): Redaktør på avisen Kolding Social-Demokrat og Koldings borgmester fra 1937-1943.

[16] ds.: Forkortelse for ”i denne måned”. 

[17] Dagmar Petersen (1868-1951): Socialdemokratisk politiker, korrekturlæser på Demokraten og Aarhus’ første kvindelige byrådsmedlem. 

Om kilden

Dateret
18.-19.03.1911
Oprindelse
Social-Demokraten, 19. marts 1911, s. 1; Vestjyllands Social-Demokrat, 18. marts 1911, s. 2; Kolding Social-Demokrat, 18. marts 1911, s. 3; Demokraten, 18. marts 1911, s. 3
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. maj 2024
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
18.-19.03.1911
Oprindelse
Social-Demokraten, 19. marts 1911, s. 1; Vestjyllands Social-Demokrat, 18. marts 1911, s. 2; Kolding Social-Demokrat, 18. marts 1911, s. 3; Demokraten, 18. marts 1911, s. 3
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. maj 2024
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk