Social-Demokraten: ”Kvinder! Rust Eder til at møde Søndag den 19de!”, 9. marts 1911

Kilder

Kildeintroduktion:

Avisen Social-Demokraten bragte den 9. marts 1911 en artikel med en opfordring til at møde frem søndag den 19. marts og demonstrere for kvinders valgret. Dagen blev betegnet som ’Kvindernes Dag’, hvor kvinder skulle møde frem og forlange deltagelse i og indflydelse på det offentlige liv. Møderne den 19. marts 1911 blev første gang, at den internationale kvindedag blev afholdt i Danmark.

I artiklen var der en opfordring til at påbegynde planlægningen af dagen, så ægtepar kunne møde frem sammen. Hvis det ikke var muligt, skulle de praktiske gøremål i hjemmet tilpasses, så kvinden kunne deltage. Der lød en opfordring til, at manden på denne dag gav en håndsrækning til husarbejdet, så hans hustru kunne finde tid til at deltage i et af kvindemøderne.

Kvindedagen blev i 1911 afholdt i fire lande, nemlig i Danmark, Tyskland, Østrig og Schweiz. Danmarks deltagelse skyldtes især kvindesagsforkæmperen Nina Bang (1866-1928), som også var medlem af Socialdemokratiets hovedbestyrelse. Hun tog initiativ til, at Socialdemokratiet arrangerede den første kvindedag i Danmark 19. marts 1911. Den blev afholdt på en søndag, da der var en forventning om, at arbejderklassen havde bedre mulighed for at deltage i møderne, hvis det lå på en søndag frem for på en hverdag. Kvindedagen blev markeret ved fem møder i København med cirka 600 deltagere, og der var demonstrationer i Aarhus, Esbjerg og Kolding. Det altovervejende tema ved alle arrangementer var kravet om almen valgret til kvinder, og det vedblev det at være i de følgende år, indtil de danske kvinder opnåede fuld stemme- og valgret i 1915.

Socialdemokratiets store engagement i at arrangere den første Kvindedag kan i høj grad ses i forbindelse med, at der i 1911 var ekstraordinært valg til Borgerrepræsentationen. De danske kvinder havde i 1908 opnået kommunal stemme- og valgret, og Socialdemokratiets markering af, at det støttede udvidelsen af denne ret til også at omfatte Folketinget og Landstinget, har sandsynligvis været en bejlen til denne nye store vælgergruppe. I 1921 blev det vedtaget, at Den Internationale Kvindedag fremover skulle afholdes den 8. marts.

Nedenfor ses forsiden af Social-Demokraten den 9. marts 1911 samt en transskription af artiklen.

Forsiden af Social-Demokraten
Forsiden af Social-Demokraten den 9. marts 1911. Klik på billedet eller her for at læse den originale artikel i stor størrelse. Fra: Det Kgl. Biblioteks Avissamling, Mediestream


Kvinder! Rust Eder til at møde Søndag den 19de!

Paa den internationale Kvindekonference, der afholdtes her i København umiddelbart før den internationale Kongres, vedtoges det enstemmigt, at der hvert Aar skulde afholdes en international Demonstration til Fordel for Kvinders Valgret. Sekretariatet i Stuttgart skulde senere bestemme Dagen, og det er nu, som vi tidligere har meddelt, sket: den 19. Marts – næste Søndag – skal i Aar være Kvindernes Dag – den Dag vil Kvinderne møde frem og forlange Deltagelse i og Indflydelse paa det offentlige Liv.

Saavel det tyske som det østrigske Parti har taget Arbejdet op for denne »Kvindedag«, og vort Parti har nu gjort det samme; Partiet foranstalter den 19. Marts saavel her i København som ude i Provinserne Møder for Kvindernes Valgret, og disse Møder vil faa en festlig Karakter, værdige den store Sag, der er Anledning til dem.

Vi beder allerede nu Kvinderne om at ruste sig, saa at de kan møde frem den Dag. Det er en Søndag Eftermiddag, og for Arbejderne saavel som for Arbejderhustruerne bør det være en Æressag, at de tusinde Pligter, som ellers Dag og Nat binder Kvinderne, den Dag i et Par Eftermiddagstimer maa faa Lov at hvile, saa at de ikke skal hindre nogen Kvinde i at komme af Sted. Kan Mand og Hustru følges ad til Møderne, er det det bedste, og det vil de mangfoldige Steder kunne, naar Manden giver en lille Haandsrækning til Husarbejdet eller nøjes med at faa det lidt mere overfladisk gjort end ellers. Kan de ikke følges ad, fordi der er smaa Børn eller Syge, da maa det være Manden, der bliver hjemme. Allerede nu maa alle Aftaler og Bestemmelser om næste Søndag gaa ud paa, at der ingen Krav stilles til »Mor« mellem 2 og 6, saa at hun i Ro kan gøre sig i Stand og komme af Sted; overalt i Hjemmene maa Bestræbelserne gaa ud paa at gøre Dagen næste Søndag til en Festdag for Husets Mor.

Nærmere Oplysninger forekommer senere, men allerede nu gælder det om at huske, at vi ikke kan noget andet næste Søndag end at gaa til Møde om Kvinders Valgret.

Om kilden

Dateret
09.03.1911
Oprindelse
Social-Demokraten, 9. marts 1911, s. 1
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. marts 2024
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
09.03.1911
Oprindelse
Social-Demokraten, 9. marts 1911, s. 1
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. marts 2024
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk