Gallup 1963: Danskerne tror ikke på ny verdenskrig

Kilder

Kildeintroduktion:

Det er en udbredt del af fortællingen om den kolde krig, at befolkningerne verden over levede i frygt for en altødelæggende atomkrig. Denne Gallup-meningsmåling fra 1963 viser danskernes syn på udsigten til en verdenskrig med atomvåben. 16 % af befolkningen troede, at en verdenskrig ville bryde ud på et tidspunkt, 49 % troede ikke på det, mens 35 % svarede "ved ikke". Svarene blev også opdelt efter respondenternes bopæl, køn, alder og uddannelsesniveau. Blandt de 16 % af befolkningen, der troede, at en krig ville bryde ud, vurderede kun 12 %, at det ville ske inden for den nærmeste fremtid. Det ser altså ikke ud til, at danskerne i særlig udpræget grad frygtede en atomkrig i 1963. Om dette så skyldtes, at man opfattede atomvåbnene som en garant for freden, som Gallup-undersøgelsen konkluderer, er mere usikkert, da ordlyden af de stillede spørgsmål gør det vanskeligt at konkludere noget om, hvilke årsager danskerne lagde til grund for deres svar.

Analysefirmaet Gallup har siden 1939 foretaget meningsmålinger i Danmark om de emner, der optog danskerne. Det drejer sig både om storpolitiske spørgsmål og de små dagligdags ting, der har haft betydning for almindelige menneskers hverdag. Meningsmålingerne er en værdifuld kilde til dansk historie efter 1945. Både fordi de måler danskernes holdninger til en lang række meget forskellige spørgsmål, men også fordi de spørgsmål, der blev stillet, giver et indblik i, hvad man dengang fandt det interessant at spørge om.

UDBREDT TILLID TIL ATOMVÅBNENES FREDSBEVARENDE BETYDNING

Ingen frygt for en verdenskrig indenfor en overskuelig fremtid

Det synes at skulle falde i den nuværende generations lod at leve side om side med bevidstheden om muligheden - mere eller mindre sandsynlig - for total ødelæggelse under et opgør mellem de to atommagter. Eksisterer faren virkelig, og erkendes den, må en sådan livssituation umiddelbart forekomme både pinagtig og krævende, og det er derfor afgørende, om krigsfaren virkelig består i politisk forstand og ikke blot som en teknisk mulighed, f.eks. ved en teknisk fejltagelse.

I denne situation har man hævdet, at krig med atomvåben (strategiske) er utænkelig, alene på grund af en sådan krigs konsekvenser for de krigsførende selv. Er dette synspunkt rigtigt, indebærer det en stor beroligelse og må i sin konsekvens medføre, at man med sindsro betragter den våbentekniske udvikling og endog anser den som ønskværdig, selv om det kan forekomme paradoksalt, at beroligelsens forudsætning er absolut ødelæggende våben.

For at belyse, hvorledes menigmand umiddelbart indstiller sig til problemet, har Gallup Instituttet stillet et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning spørgsmålet: "Tror De, verden nogensinde vil komme til at opleve en verdenskrig med atomvåben, eller tror De, atomvåbnenes tilstedeværelse vil forhindre en verdensomspændende krig?" Svarene, man fik, var følgende:

verdens-
krig
ikke
verdens-
krig
ved
ikke
ialt
% % % %
Total 16 49 35 100
Geografisk:
hovedstad 20 52 28 100
provinsby 15 54 31 100
landdistrikt 14 41 45 100
Køn:
mænd 21 53 26 100
kvinder 12 44 44 100
Alder:
15 - 17 år 10 35 55 100
18 - 24 år 15 46 39 100
25 - 30 år 23 44 33 100
31 - 40 år 16 53 31 100
41 - 50 år 17 53 30 100
51 - 60 år 21 47 32 100
61 år eller derover 12 48 40 100
Skoleuddannelse:
folkeskole 15 49 36 100
mellem/realskole 21 49 30 100
gymnasium/højere læreanstalt 30 39 31 100

Mere end en trediedel (35%) har ikke kunnet tage stilling til spørgsmålet, hvilket kan forekomme overraskende. Ganske vist kan man sige, at problemet er vanskeligt at tage stilling til, men dette gælder formentlig alle på nær få særligt informerede. Man kan måske derfor gå ud fra, at den relativt høje "ved ikke"-procent er udtryk for, at problemstillingen ikke interesserer befolkningen i det omfang, man kunne vente.

Blandt de positive svar finder langt den overvejende del, at en verdenskrig nu kan betragtes som utænkelig på grund af kernevåbnene, 49% mod 16%. I tabellen ses svargrupperingen for nogle udvalgte befolkningsgrupper.

De 16%, der imødeså en fremtidig tredie og sidste verdenskrig, har man yderligere stillet spørgsmålet: "Tror De faren for en sådan krig er indenfor nogenlunde nær fremtid, eller tror De blot, krigen vil komme før eller senere?" Svarene, man fik, var følgende:

%
I nær fremtid 12
før eller senere           75
ved ikke 13
i alt 100

12% af de adspurgte mente, en krig ville komme indenfor en overskuelig fremtid, hvilket man kan tage som et delvist udtryk for overbevisningen hos de adspurgte.

I relation til de 16%, man spurgte, kan man konkludere, at kun et par procent af befolkningen virkelig føler trykket af bevidstheden om en kommende storkrig med kernevåben og dennes følger.

Om kilden

Dateret
9. marts 1963
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. februar 2022
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
9. marts 1963
Oprindelse
TNS Gallup
Kildetype
Meningsmåling
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. februar 2022
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk