Regnskab fra herregården Bidstrup 1790

Kilder

Kildeintroduktion:

Ikke langt fra Randers ligger herregården Bidstrup. På godset boede ægteparret Hans Henrik og Karen Rosenkrantz de Lichtenberg i anden halvdel af 1700-tallet. Karen flyttede til godset i 1765 da hun blev gift med Hans Henrik. Imidlertid døde hendes mand i 1777, hvorefter Karen drev godset alene til hendes søn overtog det omkring år 1800.
Karen Rosenkrantz de Lichtenberg førte dagbøger og regnskaber på Bidstrup i årerne 1771-1796. Gennem dagbøgerne og regnskaberne får vi et sjældent detaljeret indblik i livet til hverdag og fest på en dansk herregård i slutningen af 1700-tallet.
Karen Rosenkrantz' regnskaber viser alle godsets indtægter og udgifter. Vi kan bl.a. se hvad der blev indkøbt til spisekammer og vinkælder, hvad hun betalte skrædderen og skomageren for at sy, hvad der blev købt på apoteket og hvad der blev investeret i til gården og haven. På indtægtssiden kan vi f.eks. se hvad Karen dette år fik i fæste af sine bønder og hvad hun tjente på afgrøder fra haven.
Her er et uddrag af Karens regnskab fra maj og december 1790.

Dato

Intægt i May Maanedt!

Rd.

Mk.

Sk.

Dato

Udgift i May Maanedt!

Rd.

Mk.

Sk.

 

Faaet i Fæste af den Unge Chresten Buls

20

-

-

1

Maren Hønse Piige bet: for 40 Sneese Æg at samle

-

2

8

 

Bekommet Brev Porto

-

1

2

 

Kiøbt 4 Al: Blaae baand 1 Mk. 10 Sk., tagit i lommen 1 Mk.

-

2

10

 

Bekommet af Iørgen i Bægaard Rente af 50 Rd. fra 88 til i Aar 1790 betaldt

8

-

-

4

Kiøbt Tvebakker og Hveede Brød 3 Mk., Røgelse 1 Mk.

-

4

-

28

Til Folkelønnen m:v: bekommet i Dag

400

-

 

 

Draaber til Sv: Linde 5 Mk. 8 Sk., broe Penge 4 Sk.

-

5

12

 

Porto for Breve

-

-

6

5

Kiøbt 40 Al: Hørlærret a 14 ½ Sk. er

6

-

6

 

 

428

1

8

7

Kiøbt 4 Faar med 4 lam a 2 Rd.12 Sk. er

8

3

-

 

 

 

 

 

9

Fæstet Een Brygger Piige 2 Mk. 2 Sk.

-

2

2

 

 

 

 

 

 

bet: til Frederick Møller, udlagt til Klappere

-

2

2

 

 

 

 

 

 

Bet: for 32 Al: Hørlærret at Væve a 1 Sk., Trænde Penge 4 Sk.

-

2

4

 

 

 

 

 

 

Udgivet 24 Sk., B: Bus til Frijsenborg 2 Mk.

-

3

8

 

 

 

 

 

14

Kiøbt 32 Al: Hørlærret a 1 Mk., tagit i Kobber 2 Mk.

5

4

-

 

 

 

 

 

18

Kiøbt i Randers 1 Td. Bærme 18 Sk., d: Penge 6 Sk.

-

-

8

 

 

 

 

 

 

Broe Penge 6 Sk., Flynder 10 Sk., broe Penge og et brev 4 Sk.

--

-

4

 

 

 

 

 

 

Storax 1 Mk., Offen Lak 1 Mk., Pest Lys 1 Mk., Røgelse 2 Mk.

-

5

-

 

 

 

 

 

25

Bet: Mahleren for at Mahle Sal: Lindes Vaaben paa Pladerne 1 Rd., Budet 1 Mk., B: Bus 1 Mk. 4 Sk.

-

2

4

 

 

 

 

 

 

Hveede Brød og Tvebakker 3 Mk.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bet: Mahleren for at Mahle Sal: Lindes forhen Natmanden 12 Sk.

-

3

12

 

 

 

 

 

 

Kiøbt i Aarhuus 1 Pd. China 4 Rd., B: Bus 1 Mk.

4

-

-

 

 

 

 

 

29

D: Penge 8 Sk., Broe Penge 6 Sk., Hveede Brød og Tveb: 3 Mk.

-

3

14

 

 

 

 

 

 

Bet: Lønnen ud til Alle Folkene

243

2

-

 

 

 

 

 

 

B: Bus og Chresten Bus 3 Mk., et brev 4 Sk.

-

3

4

 

 

 

 

 

 

Iens Kusk douceur 2 Rd., drikke Penge for Ørreder 6 Sk.

2

-

6

 

 

 

 

 

30

Sendt Jumfr: Andersen til Mreining lORd.

10

-

-

 

 

 

 

 

 

Til Udgift tagit 4 Mk.

-

4

-

 

 

 

 

 

 

Betaldt til Niels Tienner udlagt

2

-

-

 

 

 

 

 

 

D: Penge Forpagterens Piige

-

-

10

 

 

 

 

 

31

Sendt Fr: Lund til 8 Flasker Madéra

4

-

-

 

 

 

 

 

 

B: Bus til Frijsenborg

-

1

4

 

 

 

 

 

 

 

295

5

8

dato

Intægt i Decembr: Maanedt!

Rd.

Mk.

Sk.

dato

Udgift i Decembr: Maanedt!

Rd.

Mk.

Sk.

2

Bekommet af Forvalter Lihme Porto for Eendehl Breeve efter Post Bogen

-

4

12

2

Een Vasker Koene i 3 dage a 6 Sko er

-

1

2

 

Hævet 2 Portionner Oct: Qvartahl, Anne Hvids

1

2

4

3

D: Penge fra Nye Mølle med Krebs

-

-

8

 

I: lensens Søn liigeleedes

1

3

12

4

Tabt i l'hombre med Hr: Marcusen og Forp: Behr

3

1

5

8

Faaet i Fæste af Thomas Rasmussen i Helstrup, som Fæster

50

-

-

7

Kiøbt 1 Pd. Puder 12 Sk., Hveede Brød 8 Sk., Broe Penge 2 Sko

-

1

7

10

Bekommet afProust Esmarck i B: S: og Courant

31

2

6

 

D: Penge 4 Sk., sendt B: B: som er Syg 3 Mk.

-

3

4

 

Soldt Een Qvie Kalv til R: Madsen i Schiød

-

4

-

9

Kiøbt 18 Al: Smalle violette baand a 7 Sko er

1

1

14

15

Faaet i Fæste, afIens Pedersen i Borum Gaardmand i Borum; men tager imod Sal: Anners Lausens Enkes Gaar i Pannerup Hand er Hendis broder. Bet: med

200

-

-

 

6 Al: breede a 13 Sk., 6 Al: grøne ditto 12 Sk. er

1

1

4

 

Porto af Prousten Fr: Coppon:

-

1

-

 

4 Stænger Chokelade 4 Mk. 8 Sk., et pr: Skoe til N: 3 Mk.

1

1

8

 

Bekommet af Fr: Donop udlagt for Baand

-

2

8

 

Givet til Bytte paa Sordt Taft

1

1

8

21

Vunden Penge i denne Tiid i Horsens

1

1

8

10

Bet: Skræderen i Laurberg, for Een Kappe og Pude Hynde m:m: at Sye

-

3

-

 

Porto af et Brev bekommet

-

-

12

 

Kiøbt 2 pr: Handsker 3 Mk., et pr: korte 20 Sko

-

4

4

 

 

287

4

14

 

Bet: Chris: Gardtner Een Reining for 10 Skp: Æbler a 24

2

3

-

 

 

 

 

 

 

8 Skp: fra Schiød a 12 Sk., 2 Skp: Pergemut 4 Mk.

1

4

-

 

 

 

 

 

 

Een Kurv 3 Mk., d: Penge for 14 Smaa Kirsseb: Træer 8 Sko

-

3

8

 

 

 

 

 

 

Betaldt Niels Tienner Een Reyning, paa hvad hand haver udlagt til Skipperen, for ham og det Tøy, hand havde med sig fra Kh: i Fragt

3

1

8

 

 

 

 

 

 

Kiøbt et Strigle Tøy til Kusken

1

-

-

 

 

 

 

 

 

Udlagt for min Søn 2 Rd., Een Hat til Niels 8 Mk.

3

2

-

 

 

 

 

 

 

Ieg bekommet af Niels, 7 Pd. Tobak a 12 Sk. er

-

5

4

 

 

 

 

 

 

Blank Vox til minne Støvle

-

1

-

 

 

 

 

 

12

Bet: bøkeren for tvende Spøt Kopper

-

-

10

 

 

 

 

 

13

Een Brandsted Mand 8 Sk., bet: forhen Bøkeren Eet nyt Rokke Hode 12 Sk.

-

1

4

 

 

 

 

 

 

Udgivet 1 Mk., et Brev Knappenaalle 8 Sko

-

1

8

 

 

 

 

 

15

Til Maren Ammes Jordefærd i Leerberg

2

-

-

 

 

 

 

 

 

Een forliist Skipper 8 Sk., tagit i Kobber 2 Mk., udgiv 8 Sk.

-

3

-

 

 

 

 

 

 

Kiøbt Hveede Brød 8 Sk., Broe Penge 2 Sk. er

-

-

10

 

 

 

 

 

 

Kiøbt hos Krose 1 Pd. Citron Sukker 4 Mk., 1 Pd. byg ditto 3 Mk. 4 Sko

1

1

4

 

 

 

 

 

 

½ Pd. Syltet tør Pommerantz Skal 3 Mk., udgivet 1 Mk.

-

4

-

 

 

 

 

 

 

Stoer Maren at Slagte 6 Feede Sviin 2 dage

-

1

-

 

 

 

 

 

16

Bet: for et pr. Bambyscher, lagt selv det Sorte Tøy til

-

5

-

 

 

 

 

 

 

2 pr: Skind Hansker bet: lagt selv Læderet til a 10 Sko

-

1

4

 

 

 

 

 

17

Kiøbt 6½ Pd. Hørgarn som det skal Væves af Chresten Lausen i Leerberg a 26 Sko er

1

4

9

 

 

 

 

 

19

Bet: Sal Skrædder for Een violet Klædes Rottingot, og et Hviidt Silkeskiørdt a Sye

1

3

-

 

 

 

 

 

 

Een Silke bomulls Engelsk Kiole og Skiørdt

1

2

-

 

 

 

 

 

 

Skræderens datter i Laurberg d: Penge

-

1

-

 

 

 

 

 

 

Bet: Hr: Bredefeldt l Pd. China

4

-

-

 

 

 

 

 

20

Bet: Stue Pi igen Een Reining for 2 Trau og 14 Limmer 2 Mk., Een Klædes Kurv at reparere 8 Sk.

-

2

8

 

 

 

 

 

 

Tvebakker og Hveede brød for

-

3

8

 

 

 

 

 

 

Bet: Mitcke det halve med Pr: Esmarck

2

3

-

 

 

 

 

 

 

D: Penge til Koe Hyrden, og Faare ditto

-

3

-

 

 

 

 

 

21

Reist til Horsens, d: Penge underveis

-

-

8

 

 

 

 

 

22

Jordbær Vand 10 Sk., til H: Hendrick fra Woer Mølle 24 Sko

-

2

2

 

 

 

 

 

23

1 f Pd Cremor Tartar i 2 Mk., ½ qvint: Sordt Silke 4 Sko

-

2

4

 

 

 

 

 

 

Een Vifte Forbedret 8 Sk., Een Kallender 12 Sko

-

1

4

 

 

 

 

 

 

Eet stk. Hviid Sebe 8 Sk.

-

-

8

 

 

 

 

 

22

Forhen d: Penge paa Thammestrup

1

-

-

 

 

 

 

 

 

Tabte Penge i Spil i Horsens

5

-

15

 

 

 

 

 

 

 

50

-

14

Om kilden

Dateret
1790
Oprindelse
Hoff: Annette: Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber (2009), s. 323-324 og 330-331.
Kildetype
Regnskab
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. november 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
1790
Oprindelse
Hoff: Annette: Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber (2009), s. 323-324 og 330-331.
Kildetype
Regnskab
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. november 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk