Aandelig forsorg for tyske flygtninge, 16. juni 1945

Kilder

Kildeintroduktion:

Ti millioner tyskere havnede som flygtninge i andre lande efter nazisternes nederlag i 2. verdenskrig. Alene i Danmark var der ved krigens afslutning tæt på 300.000 tyske flygtninge. Det blev nu Danmarks opgave at forsørge flygtningene, dvs. mennesker, hvis land indtil for nylig havde holdt Danmark besat. I alt udgjorde flygtningene omkring 7-8 % af den danske befolkning i 1945, og det var et stort arbejde at placere dem i lejre - i kaserner i Jylland og skoler over hele landet. Placeringen i lejre skyldtes et ønske i den danske regering om at holde flygtningene så adskilt som muligt fra den danske befolkning. I 1949 rejste de sidste tyske flygtninge ud af Danmark.

På grund af besættelsen var der ikke nogen stor sympati for flygtningene i den danske befolkning selvom der var tale om civile flygtninge. I denne artikel fra Information, udgivet godt en måned, argumenterer forfatteren for en ”aandelig forsorg”, dvs. at tyskerne skal høre om nazisternes grusomhed i koncentrationslejrene og de skal høre foredrag om demokrati. Samtidig tales der for, at flygtningenes madrationer skal være mindre, og at de skal sættes i arbejde.

Lad dem se Film og høre Foredrag

De københavnske Morgenblade, som endnu af gammel Vane skriver om de samme Emner samme Dag, beskæftiger sig i Dag med Flygtningelejrene efter Parolen: Vi maa ikke klage over den Byrde, der her er lagt paa os.

Saare sandt. Vi klager heller ikke. Men vi klager over, at man behandler dem forkert, lader forklædte Varulve dirigere dem og tillader dem at ødelægge danske Bygninger, som man bagefter lader Danskerne rense. Der findes Mønsterlejre her i Landet, indrettet af Frihedskæmpere, som har sat sig ud over Statens civile Luftværns Direktiver. Her kan Myndighederne finde Ideer til Efterfølgelse i Spørgsmaalet om Flygtningenes Behandling. Ingen vil beskylde os for Blødsødenhed i Spørgsmaalet om Tyskeres Behandling. Stod det til os, var de for længst sat til at fjerne de Befæstningsanlæg, den danske Stat maatte ønske fjernet, og vi garanterer for, at vi kender Folk, som kunde lede Flygtningelejrene, saa ikke et stykke Papir laa paa Gulvet.

Man vil derfor heller ikke misforstaa os, naar vi gaar ind for aandelig Forsorg for Flygtningene, mens de er i Danmark!

Englænderne er begyndt paa det rundt om i Tyskland. Man viser Tyskerne Films! Vi synes, man skulde gøre det samme i Lejrene i Danmark. De har saa længe kun set tyske Films. Det vil være sundt for dem at se allierede. Der er f.Eks. nogle glimrende russiske Films fra Maldanek-Dødslejren  og nogle tilsvarende engelske og amerikanske fra Buchenwald, Belsen, Neuengamme osv. Det er Jammerskade, om de tyske Flygtninge ikke faar Ordre til at se dem!

Vore Forpligtelser overfor de ubudne Gæster strækker sig videre. Som Demokratiets Forkæmpere har vi en uafviselig Pligt til at tale dets Sag, hvor vi kan. Tyskland bliver aldrig demokratisk i Ordets egentlige Betydning, fordi Tyskere kun ønsker at lystre, men et demokratisk Tyskland er under alle Omstændigheder bedre end et kejserdømme, et fjerde Rige eller hvad man nu kan drømme om i tyske Kredse.

Vor demokratiske Forpligtelse medfører først og fremmest, at vi renser ud i de tyske Lejre. Alle de forhærdede Nazister og Krigsforbrydere, som dirigere Flygtningene, maa isoleres. Der findes her i Danmark en Kreds af tyske Antinazister, som blev Uvenner med Hitlerstyret længe før den 4. Maj 1945, og som under Krigen har vist, at de var Antinazister, før de var Tyskere. Der er Folk mellem dem, som har deltaget i den underjordiske Kamp i Danmark. Ogsaa fra Sverige vender statsløse hjem, som kender Danmark og Tyskland ganske godt. Der var Femtekolonnefolk mellem Emigranterne, men der var ogsaa Folk, vi kunde stole paa under Krigen – Repræsentanter for den tyske Kultur, Nazismen udryddede helt og aldeles. Fra disse Mænd kommer de illegale Skrifter paa Tysk, som var med til at undergrave Værnemagtens Moral.

Lad os tage disse Mænd med paa Raad, benytte dem som Mentalitets-tolke. Lad dem forklare Tyskerne, hvorfor hele Europa hader og foragter Tyskland, hvorfor de skal holdes under Kontrol i den næste Menneskealder. Vis dem, hvordan Mennesker af alle Nationaliteter blev pint og myrdet i deres Fængsler og Koncentrationslejre. Gør dem begribeligt – forsaavidt de er i Stand til at begribe – hvad man forstaar ved Demokrati.

Det er næsten haabløst at opnaa Resultater, vil man sige. Indrømmet. Især de Unge er det haabløst at paavirke. Men noget naas, og under alle Omstændigheder ser vi hellere Flygtningene indlagt il Undervisning i Demokrati, end vi ser dem, forklædt med Dannebrogsflag i Knaphullet, gaa paa Indkøbstogt, som om Kapitulationen aldrig havde fundet Sted.

Til Gengæld for den andelige  Føde kan man saa passende spare lidt paa den materielle.  Følg Eksemplet fra Norge! De Allierede har her fastsat Tyskernes Rationer efter tysk Mønster. De faar det samme, som de norske Fanger fik i Koncentrationslejrene.

Om kilden

Dateret
16.6.1945
Oprindelse
Information
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
29. november 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk