"Syndikalistspektaklerne udviklede sig i Aftenens Løb til virkelig ondartede Gadekampe", Nationaltidende, 14. november 1918

Kilder

Kildeintroduktion:

Grønttorvet i København - nu Israels Plads - var den 13. november 1918 scene for konfrontationer mellem politiet og revolutionære socialister. Begivenhederne blev kendt som ´Slaget på Grønttorvet´ og var kulminationen på flere måneders uroligheder. Nedenfor kan du læse avisen Nationaltidendes beskrivelse af aftenens og nattens hændelser. Nationaltidende blev udgivet 1876-1961 og var en konservativ avis, der henvendte sig til borgerskab og embedsstand.

Udklip af artiklen i Nationaltidende, 14. november 1918
Udklip af avisartiklen i Nationaltidende, 14. november 1918. Fra: Arkivalieronline


Syndikalistspektaklerne udviklede sig i Aftenens Løb til virkelig ondartede Gadekampe.

Bøllerne bombarderer Politiet med Murbrokker. Adskillige Betjente slemt saarede.

Da Bøllesværmen endnu ved Mørkets Frembrud drev rundt paa Grønttorvet og i de omliggende Gader, forstod man, at der kunde ventes slemme Udskejelser. Disse Anelser er desværre gaaet i Opfyldelse – langt over Forventning. I Løbet af nogle Timer udviklede det sig til Gadetumulter, hvortil vi ingen Sinde før har oplevet Magen herhjemme.

Det store Forretningskvarter lignede ved 6-Tiden en Bydel i Belejringstilstand. Der lød Trusler og hæse Forbandelser, Trampen af Menneskemasser, der var i Bevægelse – Klasken af Hestehove. Fredelige Spadserende blev revet over Ende af de ophidsede Sværme, som var drevet paa Flugt. Det raslede med Sten i alle Størrelser – Sabelklinger lynede gennem Luften. Det var overmaade farligt for de Mennesker, som færdedes her i deres lovlige Ærinde.

Politiet hugger ind med dragne Sabler.

Bøllerne havde med Begær kastet sig over en Bunke Stenbrokker, som laa paa Boulevarden i Nærheden af Nørreport Station. Og med disse farlige Kastevaaben modtog de Betjentene, som vilde gøre Kvarteret rydeligt. En af Politimændene, Inspektionsbetjent i det ridende Politi 108 Andersen blev ramt af et Stenkast, der saarede hans ene Øje. Andre Politifolk var ligeledes bleven saarede af Stenkast. Da blev der givet Ordre til det ridende Politi: Drag Sablerne! Og med blanke Klinger red de nu løs paa den hujende Mængde, der fortsatte Bombardementet.

Ruderne i "Social-Demokraten"s Bygning Knuses.

Det vil kun være muligt i Hovedtrækkene at gøre Rede for de frygtelige Ekscesser, som paa dette Tidspunkt fandt Sted.

Alle var paa det rene med, at Roen kun lod sig genoprette ved de allerkraftigste Midler.

Rude efter Rude blev knust i Nørrevoldkvarteret – i Foretninger og Privatlejligheder. Sporvognene led gentagende Gange Molest[1].

I "Social-Demokraten"s Bygning blev saa at sige alle Ruder knuste ved Stenkast, saa Redaktionens Personale maatte fortrække til Værelser til Gaarden.

Officerer blev jævnligt forudlempede og maatte f. Eks. søge Tilflugt i Sporvognene.

Før man kunde forhindre det, havde Urostifterne brudt et Stakit ned paa Grønttorvet og dynget det sammen i et Baal, paa hvilket de satte Ild.

Adskillige Gange i Aftenens Løb blev der gjort Forsøg paa at standse Sporvognstrafikken – bl. a. ved at bryde Skinnerne løse.

Et af Kommunens Arbejdsskure blev af Mængden skilt ad og Bjælker og Brædder lagt tværs over Sporvejssporene i Farimagsgade for at faa Vognene til at hoppe af Skinnerne. Ulykken blev dog forhindret ved en Vognstyrers Resoluthed.

Af Raseri over det mislykkede Attentat knuste Bøllesværmen Ruderne i et Privatautomobil som kørte forbi.

Hærværk og Overfald.

Hele Aftenen igennem fandt Bølleoptøjer og Hærværk Sted. En Del af Ruderne i Politistationen paa Nørregade blev saaledes knust. En Bøllesværm, der var kommet ned gennem Købmagergade ødelagde en Automat ud for Cigarforretningen paa Nr. 57 – samtidig med at Sværmen knuste Forretningens Vinduer.

I Boghandlerforretningen paa Hjørnet af Nørrevold og Nørregade er alle Spejlglasruderne og alle Udhængsskabene knuste. Forretningens Indehaver, Hr. Holst, og hans Personale, der befandt sig i Forretningen under Stenbombardementet, var i virkelig Livsfare. Boghandler Holst agter i Dag at samle alle de Handlende, der har faaet Ruder og Forretningslokaler ødelagt, til en Fælles-Henvendelse til Myndighederne. Det bliver et betydeligt Antal.

Nørregades Politistation stormes.

Under Urolighederne var Stationen paa Nørregade Politiets Udfaldsborg. Og det var paa et givet Tidspunkt mod dette Sted, at Bøllesværmene i særlig Grad rettede deres Raseri. Der foretoges mellem 9 og 10 i Aftes tre veritable Stormangreb mod Stationen. Politiet gjorde Indhug med det samme, men Bøllerne var bevæbnede med Sten i Mængdevis. Situationen var farlig. Man fik et Begreb om den Voldsomhed, hvormed Kampen havde raset, da man senere kom igennem Nørregade og saa hvordan Stenene laa dynget sammen udenfor Stationens Enemærker. Der var uden Overdrivelse samlet tre-fire Tønder Skærver!

Fra Klokken 10 var Nørregade spærret af Politi.

Herre over Situationen.

Henad Midnat var Politiet saa vidt Herre over Situationen, at man kunde begynde at trække en Del af Styrkerne hjem. Men Bøllesværmene var paa dette Tidspunkt vedblivende paa Benene. Det saa blot ud, som om de var ved at trække ud ad Nørrebro til. Politiet foretog et Par Indhug dér og splittede Sværmen.

Politiets Arbejde.

Politiet har haft en overmaade travl Arbejdsdag. Den begyndte for de flestes Vedkommende Klokken 6 om Morgenen og varede ved lige til over Midnat. Og det har været en Arbejdsdag, hvor de saa at sige uden Ophør har været i Bevægelse, og hvor deres Liv og Førlighed mere end nogen Sinde har været i Fare.

”Social-Demokraten”s Bygning, der var et af de udsatte Steder, har hele Aftenen og Natten igennem været under Bevogtning af 7 Politibetjente med trukne Stave.

Politiet fortjener Anerkendelse for den Energi og Udholdenhed, hvormed det har røgtet sin Opgave. Der er faldet drøje, meget drøje Klø – og en Del af dem har vel ramt ganske uskyldigt. Men det kan ikke være anderledes[,] Publikum er tidligere blevet advaret – det maa tage Skade for Hjemgæld[2]! Havde der ikke i Gaar været saa mange nysgerrige Folk paa Benene, vilde det have været en langt lettere Sag for Politet at faa Ram paa Urostifterne[.] Det skal de pæne Mennesker skrive sig bag Øret: De har i en meget væsentlig Grad Ansvaret for, at Spektaklerne trak saa længe ud og fik et saa alvorligt Forløb, som Tilfældet var.

Kampens Ofre.

Over 25 Betjente saarede. – 30 Mennesker tilskadekomne under Gadeurolighederne. Ca. 15 Anholdelser.

Ved Midnatstid var ialt 25 Politibetjente saarede. Af det ridende Politi var ikke færre end syv Mand gjort ukampdygtige. Inspektionsbetjent 108 Andersen, der blev saa ilde tilredt, ramtes to Gange af Stenkast, først om Eftermiddagen, senere om Aftenen.

Til Hospitalerne indbragtes i Løbet af Dagen ca. 30 Mennesker, der var bleven Ramte af Politiknipler og nu maatte tages under Behandling og forbindes.

Over 15 Urostiftere blev som anholdte indbragt til Nørregades Station eller Domhuset.

Chaufføren paa Politiets Automobil 1256 Andersen er mellem de tilskadekomne. En Bølle havde med en Nøgle eller et Knojern tildelt ham et Slag over det venstre Øje.

Brøchner, Schmidt og Neergaard er Navnene paa nogle særlig ilde tilredte Betjente.

Hele Eftermiddagen og Aftenen gik der Rygter om et Par Smaabørn, der enten var trampet ned i Trængslen eller lemlæstet af Stavhug. Politiet dementerede imidlertid Rigtigheden af dette Forlydende.

Som et Vidnedsbyrd om den Alvor, Kampene havde antaget, kan det noteres, at Betjentene i stort Tal havde pillet Numrene af deres Hjelme. "Vi vil ikke bagefter undgælde for, at vi har gjort vor Pligt og værget andre og vort eget Liv!" forklarede de.

Det sidste.

Ved 1-Tiden lød Bulletinen fra Politiets Hovedkvarter, 1ste Politiinspektorat:

-Der er stadig mindre Sammenstød! Men vi synes nu at være over det værste!

Irving

Et Lægeautomobil bombarderet.

Under Optøjerne i Gaar kastede Syndikalisterne sig ogsaa over Lægernes Automobiler. I Nørre Farimagsgade kom ved 5½-Tiden en af de i disse Epidemidage[3] stærkt beskæftigede Læger, Dr. J. O. Jacobsen, kørende i det Automobil, Vekselerer E. Lehn Schiøler har stillet til hans Raadighed, saa længe Epidemien varer. Med store Sten knuste Urostifterne Vognens Ruder og flere Mursten sønderslog Karosseriet.

Dr. Jacobsen blev ret stærkt saaret og maatte afbryde sine Sygebesøg for at blev forbundet.

Og Læge-Automobilet er indtil videre utjenstdygtigt.

For Sporvejene

blev det en dyr Dag. Ca. 30 Vogne havde indtil Kl. 10 faaet Ruderne slaaede i Stykker. Hen paa Aftenen var der flere af Remiserne[4], som havde Vanskelighed med at skaffe Vogne som Erstatning for de Vogne, hvis Ruder var splintede.

De fleste Ruder blev slaaede ud ved 8-9-Tiden ved Nørreport, medens Gaderne henlaa i det sædvanelige Mørke. Mærkeligt nok havde man ikke tændt alle Gadelygterne i det urolige Kvarter. Af Frederiksborggades Buelamper var f. eks. kun de 4 tændte – og nu og da hvirvlede en Sten igennem Luften og splintrede en af de store Spejlglasruder i de forbikørende Vogne. Heldigvis var der ingen af Passagererne, der kom alvorligt til Skade.

Trafikinspektør Krag havde Aftenen igennem slaaet sig ned i Vagten ved Nørreport og havde en Stab af Trafikmestre og Overvognførere til sin Disposition.

Den første Uorden om Morgenen var for Resten et Attentat paa en Sporvogn. Nogle Urostiftere smed en Lyskasserist foran den første Vogn, der kørte ud fra Sundby. Der skete imidlertid intet, da Vognstyreren fik bremset i Tide.


Ordforklaringer m.m.

[1] Molest: overlast.

[2] Tage skade for hjemgæld: betragte en skade som selvforskyldt.

[3] Der henvises her til Den Spanske Syge, en alvorlig influenza-epidemi i årene 1918-19.

[4] Remise: den bygning som sporvognene står i, når de ikke er i brug.

Om kilden

Dateret
14.11.1918
Oprindelse
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat: Udtagne Sager, Syndikalistmøder (1918-1920), Rigsarkivet.
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. april 2016
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
14.11.1918
Oprindelse
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat: Udtagne Sager, Syndikalistmøder (1918-1920), Rigsarkivet.
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
8. april 2016
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk