Politirapport om 'Slaget på Grønttorvet', 1918

Kilder

Kildeintroduktion:

Grønttorvet i København - nu Israels Plads - var den 13. november 1918 og i dagene efter scene for konfrontationer mellem politiet og revolutionære socialister. Begivenhederne blev kendt som ’Slaget på Grønttorvet’ og var kulminationen på flere måneders uroligheder.

Nedenfor kan du læse politiassistent Einer Mellerups rapport om begivenhederne, dateret den 22. november 1918. Einer Mellerup (1882-1968) var på daværende tidspunkt stationsleder i politikreds 8 (Hillerødgade), og han beskriver her sin opfattelse af hændelserne, blandt andet episoden, hvor syndikalisten Johannes Sperling (1899-1980) fra taget af en standset sporvogn svingede en rød fane. Foranlediget af mange uroligheder oprettedes der i juni 1918 en fast automobilvagt ved Domhuset. De første køretøjer var dels hyrede automobildrosker (taxaer), dels en lejet åben bil af mærket Hupmobile med chauffør, som af københavnerviddet blev døbt ’Syndikalisternes Skræk’.  Foranlediget af syndikalisturolighederne fik Københavns politi fra årsskiftet 1918/19 bevilget egne udrykningsbiler og chauffører.

Politiets Hupmobile i forbindelse med optøjerne på Grønttorvet 1918.
En række københavnske betjente klar til udrykning i den lejede Hupmobile i forbindelse med optøjerne på Grønttorvet i november 1918. På trinbrættet til højre ses politiassistent Mellerup, der skrev nedenstående politirapport. Foto fra Bilhistorisk Tidsskrift, 1996.


Fredagen den 22. november 1918.

Onsdag d. 13. ds. [1] var jeg beordret til Tjeneste paa Politikammeret med Besked paa at skulle dirigere Automobiludrykningen i Tilfælde af Uordner. Der var Politiets store Udrykningsvogn samt 4 almindelige Droskeautomobiler, hvori der ialt beregnedes at kunne være ca. 32 Mand. Desuden var der paa Politikammeret en lignende Styrke parat til at rykke ud til Fods under Ledelse af Politiassistent Norup.

Kl. ca. 2 Eftm. blev det telefonisk meddelt til Kammeret af civile Betjente, at man havde standset Sporvognene paa Hjørnet af Farimagsgade og Frederiksborggade og var i Færd med at overskære Snorene (hvormed formentlig mentes Snorene til Troljestængerne[2]). Automobilvagter blev derefter strax kommanderet ud til Stedet med Udrykningsvognen i Spidsen. Jeg var, saa vidt jeg erindrer, i 3. Vogn. Da jeg kom til Hjørnet af Frederiksborggade og Rømersgade, saa jeg at der holdt et Par standsede Sporvogne, hvorfor jeg raabte til min Chauffør om at standse der; da det imidlertid varede et Øjeblik, inden Vognen blev standset, var jeg sprunget af i Farten og var derved faldet. I det samme fik jeg et Slag i Nakken af en tilstedeværende, men Slaget var ganske ubetydeligt. Jeg saa i Nærheden af mig en ung Mand med en kort Stang i Haanden, men han løb, da jeg i det samme kom paa Benene, og strax efter fik jeg af en Betjent overrakt formentlig den samme Stang, som han havde taget fra en Mand; det viste sig at være en Jernstang, overtrukket med en Gummislange. Den er taget i Bevaring og tilstillet 9. Kriminalkammer.

Imidlertid var en ung Mand med en rød Fane paa en lang Stang kommet til Syne oven paa Taget af en Sporvogn, hvorfra han søgte at tale til Mængden. Mit Mandskab var derpaa kommet til, og jeg stillede mig der efter foran siden af den Sporvogn, hvor Manden stod. Da der blev et Øjebliks stilhed i Forsamlingen for at høre Taleren, raabte jeg med høj Stemme: ”I Kongens og Lovens Navn byder jeg Dem at gaa hver til sit!”, hvad der fremkaldte stærke Protestraab, og da jeg derefter begyndte at gentage Tilraabet for anden Gang, begyndte man fra de ligeoverfor mig staaendes Side at rykke truende frem imod mig, hvorfor jeg løftede mig Stav og beordrede Betjentene til at trække Staven og gaa paa. Jeg gav Ordre til at faa Taleren anholdt, men denne Anholdelse blev samtidig iværksat fra anden Side. Da Politiet huggede ind, flygtede de allerfleste, men jeg saa dog forskellige Steder Folk sætte sig til Modværge og gaa angrebsvis tilværks. Jeg maatte saaledes slaa en ung Mand ned, der først havde søgt at angribe en Betjent, og som derpaa vendte sig mod mig. Da jeg var kommet en 4-5 Meter frem, laa der en Klynge paa ca. 10 Mand og Kvinder imellem hinanden, men da jeg - efter at være passeret dem - et Øjeblik efter saa mig tilbage, var de alle borte. I løbet af et Par Minutter var Grønttorvet ryddet, men i de tilstødende Gader opholdt der sig stadig store Sværme, og navnlig henne ved Hjørnet af Rømersgade og Frederiksborggade var der mange Mennesker. Politiets 16 Ryttere kom nu til i Frederiksborggade, og de 4 fik Ordre til at være ved Hjørnet af Farimagsgade og Frederiksborggade, de 4 ved Nørreport Station og de resterende 8 i Frederiksborggade udfor Grønttorvet. De skulde alle sørge for, at Sporvognene ikke blev forulempede.

Politiassistent Heiberg med Mandskab fra Nørregade og Politiassistent Norup med Mandskab fra Hovedstationen var ogsaa til Stede, og der blev udsat Afspærringer ved Adgangene til Grønttorvet. Noget efte kom der Ordre til, at Politiassistent Norup og jeg skulde trække os tilbage til Kammeret med Hovedstationens Mandskab. Nogen Tid efter blev jeg paany beordret ud i Anledning af Uordner ved Grønttorvet; jeg fik Sværmene splittet og trak derefter alt Mandskabet, ogsaa det fra Nørregade, ind paa Stationen og Kammeret, saa at ikke Politiet ved sin Nærværelse skulde give Anledning til Optøjer. Der var ikke gaaet ½ Time, før der blev rekvireret[3] Assistance fra Socialdemokratens Bygning, hvor man var ifærd med at knuse Ruderne, hvorfor jeg maatte ud med Udrykningsvognen og rydde Farimagsgade. – Hvor mange Gange Politiassistent Norup og jeg den Dag var ude, er det os umuligt at sige; ved de senere Udrykninger skiftedes vi til at rykke ud. I den sidste Udrykning, der foretoges ved Midnat, deltog Politiassistent Hakon Jørgensen; den blev foretaget i Anledning af en Meddelelse om, at en Sværm var paa Vej mod Nørrebro for at storme Politistationen paa Fælledvej, hvis samlede Mandskab paa det Tidspunkt var beordret til Aaboulevard for at standse et Tog af Syndikalister, som efter et Møde i Falkoner Alle vilde ind til Grønttorvet. Det viste sig imidlertid, at der ingen Sværm var paa Vej til Fælledvej, hvorfor vi Strax efter vendte tilbage; samtidig var ogsaa Fælledvejens Mandskab vendt hjem, idet Toget til Grønttorvet ikke var blevet til noget.

Dagen efter – Torsdag den 14. November – var Politiassistent Norup og jeg paany beordrede til Tjeneste paa Politikammeret i Anledning af et Møde paa Grønttorvet Kl. 12. Efter de indløbne Meddelelser forløb Mødet roligt, og Deltagerne var i færd med at skilles, da der Kl. ca. 1 Eftm. meddeltes, at en Sværm i Vendersgade var i færd med at overfalde en Politimand. Jeg tog strax af sted med Udrykningsvognen og fandt Vendersgade nede ved Søen spærret af ca. 1000 Mennesker. Jeg lod Vognen under vedholdende Tuden køre igennem Mængden, foretog et Indhug paa en Sværm paa Dronning Louises Bro, hvorved den dreves ud ad Nørrebro, kørte derpaa efter Sværmen, saa den splittedes, rundt om Søen og tilbage gennem Resten af Sværmen paa Søtorvet. Den forulempede Politimand saa vi ikke noget til. I Dagens Løb foretoges gentagne Udrykninger med Automobilen til Adsplittelse af Sværme, der udelukkende bestod af Bissedrenge og Gadernes sædvanlige Urostiftere. Disse Sværme kunde dække sig bag den store Mængde af Nysgerrige, der var tilstede.

Medens der den første Dag ikke foretoges Anholdelser fra Udrykningsvognen, tog vi den anden Dag ved mine Udrykninger over 20 Anholdte, i alt væsentligt Bisser, selv om der ogsaa var nogle tilfældige Nysgerrige imellem.

Ved Fremstillingen den 15. November var der 34 Anholdte, saa vidt jeg erindrer, fra Grønttorvsspetaklerne. Med et Par undtagelser fik de alle 40 Kr. i Bøde for Deltagelse i Gadeopløb,

Den første Dag skete langt de fleste Angreb paa Politiet, og ved Udrykningerne fløj Stenene omkring Vognen, og baade Betjentene og jeg selv blev ramt, dog ganske betydningsløst. Derimod kom Politiassistent Norup den første Aften hjem fra en Udrykning til Nørrevold og forklarede, at Politiet havde maattet trække sig tilbage til Nørregade, fordi Sten og Skærver fløj imod Politiet som et Haglvejr; Politiassistent Norup mente, at han var ramt af mindst 10 Stenkast.

Mellerup

Politiassistent


Ordforklaringer m.m.

[1] ds.: denne måned.

[2] Troljestang: stang til overførsel af strøm fra en luftledning til fx en trolleybus eller en sporvogn

[3] Rekvireret: tilkaldt.

 

Om kilden

Dateret
22.11.1918
Oprindelse
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat: Udtagne Sager, Syndikalistmøder (1918-1920), Rigsarkivet.
Kildetype
Rapport
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
7. april 2016
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
22.11.1918
Oprindelse
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat: Udtagne Sager, Syndikalistmøder (1918-1920), Rigsarkivet.
Kildetype
Rapport
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
7. april 2016
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk