Erik Menved, 1274-1319

Artikler

Erik 6. Menved, 1274-1319, konge af Danmark fra 1286, søn af Erik 5. Klipping og Agnes, gift med Ingeborg af Sverige. Erik hyldedes allerede i 1276 af de danske stormænd. Da han overtog regeringen efter sine formyndere i 1293, måtte han sikre sin kongemagt mod angreb fra den norske konge og de fredløse, der var blevet dømt for drabet på hans far i Finderup.

I den nordiske politik søgte Erik tilknytning til Sverige ved ægteskab med kong Birger Magnussons søster, og ved at den svenske konge ægtede hans søster Margrete. Deres fælles bestræbelser, rettet mod Birgers bror, hertug Erik, der skabte et rige på grænsen mellem de tre nordiske lande, mislykkedes dog.

Indvævet i den nordiske politik var også kongens forhold til ærkebiskop Jens Grand. Ærkebiskoppen støttede de danske og norske stormænd, der gik imod kongen, og i 1294 lod Erik 6. Menved ham fængsle. Det førte til en proces ved pavestolen, hvori kongens kansler, magister Martinus de Dacia (Morten Mogensen), fungerede som prokurator. Pave Bonifacius 8. fældede i 1297 en dom, der lagde interdikt over Danmark og påbød tilbagelevering af det beslaglagte kirkegods. Forligsbestræbelser mislykkedes længe, men sagen ordnedes ca. 1300, da Erik sendte et bønskrift til paven, der sluttede med ordene: "Tal, Herre, din tjener hører" (1.Sam. 3,9). Erstatningen for det beslaglagte kirkegods nedsattes, og Jens Grand blev forflyttet til Riga.

Erik 6. Menved forsøgte at genoplive Valdemar 2. Sejrs ekspansive politik i Østersøen i forbund med fyrst Henrik af Mecklenburg. I Nordtyskland lykkedes det ham i 1307 at opnå skytsherredømme over Lübeck, og han blev lensherre over en række mindre, nordtyske fyrster, således 1311-12 over fyrstendømmet og byen Rostock.

Eriks bror, hertug Christoffer, som kongen havde ligget i strid med siden begyndelsen af 1300-tallet, sluttede sig til hans nordtyske modstandere, Brandenburg og Pommern, og blev til alt uheld den barnløse konges efterfølger. Christoffer 2. formøblede snart Eriks resultater, der var opnået ved stor belastning af kronens finanser.

Erik 6. Menved og Ingeborg af Sverige blev gravlagt i Sankt Bendts Kirke i Ringsted. Kongens tilnavn er af dunkel og omstridt oprindelse.

Erik Menved
Kobberstik af Erik Menved fra 1685. Fra Det Kongelige Bibliotek.