P.C. Kochs kort over sprogforhold i Sønderjylland 1839

Kilder

Kildeintroduktion:

Dette kort viser udbredelsen af sprogene dansk, tysk og frisisk i Sønderjylland eller hertugdømmet Slesvig, og er udgivet af den dansksindede redaktør Peter Christian Koch (1807-1880). 

Det sønderjyske område har siden den tidlige middelalder været præget af et møde mellem danske, tyske og frisiske dialekter, mens både tysk og dansk har fungeret som kultur- og skriftsprog. Ved indgangen til 1800-tallet var hertugdømmets befolkning sammensat af forskellige kulturelle og sproglige grupper. Sprog kunne skabe praktiske og sociale skel, men var endnu ikke grundlæggende identitetsbærende.

Tiden efter Wienerkongressen i 1815 blev overalt i Europa præget af en fremvækst af liberale og nationale ideer. Den fremvoksende nationalisme medførte i Slesvig, at forholdet mellem dansk og tysk fik en ny og national betydning. Opmærksomheden rettede sig bl.a. mod sproget, der ikke længere blot var et praktisk værktøj til kommunikation, men også - og især - et kendemærke på sprogbrugerens nationalitet. I takt med at sproget kom i centrum for de gryende nationale identiteter, opstod også et behov for at undersøge de komplicerede sprogforhold i landsdelen og kortlægge udbredelsen af hhv. dansk, tysk og frisisk.

Peter Christian Koch var bondefødt fra egnen omkring Gram og kom i lære som købmand i Haderslev. Her blev han engageret i den nationale sag for at styrke danskheden, og i 1838 var han medstifter af Dannevirke og bladets første redaktør. Bladet voksede i 1840'erne til at blive et samlingspunkt for den dansksindede bevægelse i landsdelen, men i 1850'erne medførte uoverensstemmelser om den redaktionelle linje, at P.C. Koch solgte bladet og flyttede til København.  

P.C. Kochs sprogkort over hertugdømmet Slesvig i 1839 må anses som et svar til udgivelsen af Franz Geerz' (1816-1888) tilsvarende sprogkort fra 1838. De to sprogkort afviger på nogle punkter fra hinanden.

Udkast til et Sprog-Kort over Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland

P.C. Kochs kort over sprogforhold i Sønderjylland 1839

Inddeling

 Dansk Almuesprog med dansk Kirke- og Skolesprog                                                110.213 Indbyggere

 Dansk Almuesprog med afvexlende dansk og høitydsk Kirke- og Skolesprog      23.392 Indbyggere

 Dansk Almuesprog med høitydsk Kirke- og Skolesprog                                            10.630 Indbyggere

 Blandet dansk og plattydsk Almuesprog med høitydsk Kirke- og Skolesprog       47.207 Indbyggere

 Plattydsk Almuesprog med høitydsk Kirke- og Skolesprog                                      119.935 Indbyggere

 Frisisk Almuesprog med høitydsk Kirke- og Skolesprog                                             26.815 Indbyggere

                                                                                                                                                    i alt    338.192 Indbyggere

Anmærkninger

a. Sproget i Retsforhandlingerne er overalt tydsk paa de Destrikter nær, som henhøre under Riber Amt.

b. Christiansfeld har ingen farve, da den, ifølge dens Natur, ikke vedkommer nærværende Folkesag.


Dette materiale er udgivet i forbindelse med Aarhus Universitetsforlags bogserie '100 danmarkshistorier', der er Danmarks historie fortalt af 100 forskere i 100 bøger. På danmarkshistorien.dk udkommer løbende artikler, film og kilder i forbindelse med bøgerne. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

    

Om kilden

Dateret
1839
Oprindelse
Peter Christian Koch
Kildetype
Kort
Medietype
Illustration
Sidst redigeret
5. juni 2019
Sprog
Dansk
Litteratur

Rasmussen, Carsten Porskrog: Hertugdømmet, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2019).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
1839
Oprindelse
Peter Christian Koch
Kildetype
Kort
Medietype
Illustration
Sidst redigeret
5. juni 2019
Sprog
Dansk
Litteratur

Rasmussen, Carsten Porskrog: Hertugdømmet, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2019).

Udgiver
danmarkshistorien.dk