Lars Rasmussen: Tale ved 100-års jubilæum for stavnsbåndets ophævelse, Samsø 19. juni 1888

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne tale kan du læse uddrag af købmand Lars Rasmussens tale for 100-års jubilæet for stavnsbåndets ophævelse i 1888. Talen blev holdt ved en fest på Bøgebjerg på Samsø. Lars Rasmussen benyttede talen til at argumentere for husmændenes rettigheder og frihed over for godsejerne og i forlængelse heraf at advare mod splittelse mellem gårdmænd og husmænd i partiet Venstre.

Lars Rasmussen (1817-1899) var købmand i Ballen på Samsø i anden halvdel af 1800-tallet, hvor øen gennemgik en rivende økonomisk, social og politisk udvikling. Han var stærkt engageret i øens politiske liv. Han var mangeårigt medlem af medlem af landboforeningen, af partiet Venstre og sad i havnekommissionen, hvor han arbejdede for at få havnen anlagt i Ballen, hvor han havde sin købmandsforretning. Han var bestyrelsesmedlem af Samsø Haandværker- og Arbeiderforening og holdt i 1876 en tale, hvor han kraftigt advarede mod socialisme og kommunisme. I 1884 var han partiet Venstres kandidat til Folketinget, dog uden at blive valgt, og skuffelsen over den manglende opbakning var et hårdt slag. Nogle år senere fik husmændenes sag ham dog tilbage til det offentlige liv, da han i 1887 blev bannerfører for modstanden mod øens store godsejer grev Frederik Christian Danneskiold-Samsøe (1838-1914), der havde sendt besked rundt til øens husmænd om at stemme på partiet Højre. Ved Folketingsvalget måtte Danneskiold-Samsøe og Højre dog lide nederlag til Venstres kandidat.

Året efter var Lars Rasmussen i 1888 hovedtaler, da Samsø afholdt en fest for 100-års jubilæet for stavnsbåndets ophævelse. Han var dybt skuffet over, at der ved grundlovsfesten på Samsø nogle uger tidligere kun var mødt 4-5 ældre mennesker frem, foruden de unge, som ville danse og de børn, som ville køre i karrusel, og han noterede i sin dagbog ”Ak! Hvor er Livet, Kraften og Kærligheden henne?”

Jubilæumstalen for stavnsbåndets ophævelse skulle derfor bruges til politisk vækkelse og sammenhold. Efter nogle indledende historiske betragtninger om den frihed, som bønderne vandt i 1788, vendte Lars Rasmussen sig derefter mod husmandssagen og benyttede anledningen til at give sin støtte til husmændenes krav om at få mulighed for at købe deres gårde af godsejeren. Husmændene var fæstere, dvs. at de lejede jorden og gården af godsejeren, som derigennem havde mulighed for at lægge pres på husmændene, også i politiske spørgsmål.  Støtten til husmændenes krav var en vigtig brik i at styrke sammenholdet mellem gårdmænd og husmænd i partiet Venstre, der under Forfatningskampen i 1880’erne konstant var truet af splittelse. Under indtryk af valgkampen det foregående år gjaldt det for Lars Rasmussen om, at gårdmænd og husmænd holdt sammen i kampen mod de store ejendomsbesiddere, godsejerne og proprietærerne. En anden fare var, at husmændene gjorde fælles front med arbejderne i byerne, der blev påvirket af socialistiske og kommunistiske ideer. Efter jubilæumsfesten for stavnsbåndets ophævelse blev Samsø Husmands- og Arbejderforening dannet i august 1888. Da foreningen nogle år senere blev drejet i en mere socialistisk retning, støttede Lars Rasmussen et kup mod foreningens formand, så der blev indsat en mere moderat leder.

Ved Festen på Bøgebjerg for Stavnsbaandets Løsning, 19. Juni 1888

[…] Det bliver her for vidtløftig at gaa ind paa alle de enkelte Sager, som vi kan tage fat paa, jeg vil derfor indskrenke mig til een, navnlig Husmandssagen. Her boer omtrent 500 Husmænd paa Samsø, som om faa Aar ville kunde bringe doppelt saa meget ud af deres Jord, naar de eiede denne, end som Leiere.

Hvad var rimeligere, end at man tog fat på denne Sag, som her er af en saa overordentlig Betydning og Vigtighed for Staten i Almindelighed og Husmanden i Særdeleshed. Jeg siger med Villie for Statens i Almindelighed, thi jo større Evne Statsborgeren har, desto mere kan han følgelig yde til Statens Husholdning, og at en Overgang fra Leier til Eier af Jorden vilde blive en Løftestang, hvorved Husmanden vilde blive løftet saavel i materiel som aandelig Henseende maa dog betragtes som givet.

Og siger man: hvad skulde vi gjøre for at fremme denne Sag?  Saa svarer jeg: Vi Husmænd skulde med al Ærbødighed men og med tillidsfuld Frimodighed henvende os til Lehnsbesidderen[1] og andrage, om han ikke godhedsfuldt vilde overlade os vore Fæstelodder mod en Kjøbesum, der svarede til den aarlige Leie, han nu haver af Huslodderne, og i saa Fald selv foretage de fornødne Skridt hos Regjeringen til at dette kunde ske. Ligesom jeg mener, at vort Andragende burde opfattes med al Hensynsfuldhed og Ærbødighed, saaledes mener jeg og, at man burde vælge Mænd til Overbringere af samme, som man turde antage Exellencen saa til med milde Øine. Hvis Lehnsbesidderen saa gik ind paa at udøve den Velgjerning, saa skulde vi til Tak herfor reise ham et Minde paa lignende Maade, som Bønder og Husmænd her og der har reist Mindestødter som taknemmelig Anerkjendelse mod deres Velgjørere.

Og gik saa Sagen ikke paa denne Maade, saa skulde man forsøge at fremme den ad Lovgivningens Vei, og ved Gjennem dygtige Penne at faa Sagen belyst for Offentligheden. Her er ikke Tid til at omtale alle de Skyggesider, som knytter sig til Leieforholdet, men at disse i stort Maal er tilstede, derom bærer dog Vidne, at Orla Lehman[2], som senere blev indenrigsminister[,] ved Festen paa Bellevue i Anledning af, at det var 50 Aar siden, at Stavnsbaandet blev hævet udtalede omtrent følgende: Den Dag som Stavnsbaandet blev løst, faldt den første Lænke af den danske Bondes Ryg, men før hver dansk Bonde og Husmand er Eier af den Jord han dyrker, før brister først den sidste Lænke, og for omtrent 3 Aar siden udtalte Englands Handelsminister sig i parlamentet for Ønskeligheden af, at enhver Plet Jord i England, Skotland og Irland maatte snart komme til at eies af den som brugte Jorden, da dette var det eneste naturlige Forhold.

Nu veed jeg vel, at denne Sag møder Modstand fra forskellig Side, Godseierne vil selvfølgelig nødig give slip paa at kunde øve det Valgtryk paa deres Leiehusmænd, som hidtil har været Tilfældet, og paastaae at det vil blive til Fordærvelse for Husmanden selv om det gamle gode Forhold ophæves, og Lægerne, i hvert Fald flere af dem, er Modstandere af dette Forholds Forandring af andre Hensyn. Man siger nemlig: gaar Jorden over fra Leie til Eie, saa bliver Huslodderne sammenlagt, og vi faar da kuns jordløse Huse, i hvilke Husmanden uden Ko vil savne det vigtigste Næringsmiddel, det faar hans smaa kun i god Mælk.

Dog ser jeg hermed ingen Fare, thi ligesom Statsmagten nu har sat en fornuftig Grændse for Udstykning og Sammenlægning af Jord, saaledes vilde den selvfølgelig ogsaa gjøre for at forhindre, at Sammenlægning af Huslodder ikke maatte finde sted, og Udstykningen aldrig gaa videre, end at der blev tilstrækkelig Jord tilbage, saa vedkommende kunde holde en Ko.

Jeg har fremdraget denne Sag til Overveielse og anbefaler Gaardmændene paa det beste og stærkeste at støtte den, ikke alene fordi Gaardmænd – eller som det nu lidt kjønnere hedder – Gaardeierne – og Husmændene udgjør een Stand, men tillige af politiske Hensyn; thi faar Godseierne Husmændene paa deres Side, hvad der nu snart i en Menneskealder er arbeidet for, saa kan Gaardmændene da godt skaane dem for Ulejligheden med at gaa til Valg, og saa kan vi sige Farvel til Friheden.

Jeg maa nu tilbage til Spørgsmaalet, jeg har stillet, om hvorledes vi snarest skal komme ud af det Uføre, hvori vi nu sidder. Da den Vei vi kom ind paa 1872, da Venstre blev Flertal[3], har vist sig at være uheldig, da vi paa denne har mødt et Bolværk, vi hverken har kunnet nedbryde eller overstige, har Erfaringerne godtgjort, at vi maa ind paa Forhandlingens Vei, og foreløbig ad denne søge de Reformer fremmede, som kan være til Gavn for vort Folk. Lad os under Kampen for bevarelsen af vor Frihed i Taalmodighed, lad os forsmaa Benyttelsen af alle uædle Vaaben, hvortil jeg henregner Forsøg paa at gjøre vor politiske Modstandere mistænkelige og latterlige og lad os for alt blive i Sandhed og som det sømmer sig for danske Mænd: altid kjempe med aabent Vizier, lad os være milde og forsonlige overfor vore Modstandere men i Kampen aldrig opgive en Tomme af det, vi anser for Sandhed og Ret, og endelig lad hver god dansk Mand og Kvinde bidrage sit til, at den Splidagtighedens Aand, som er kommen ind i vort Folk og sneget sig ind i Demokratiets Rækker, at den maa blive bandlyst, saa vi i Enighed, som giver Styrke, maa kjempe for, at den Grundlov vi har maa bære os fremad til vi eller vore Børn kan komme tilbage til den bedste Grundlov, som nogensinde er givet et Folk, den vi fik 5. Juni 1849[4].

[…]

Jeg slutter derfor med det Ønske, som kræver et dansk 9 gange Hurra af Kvinder som Mænd: Gud bevare Danmark! Ja Gud bevare Danmark: Hurra!

 


Ordforklaringer m.m.

[1] Lehnsbesidderen: Grev Christian Frederik Danneskiold-Samsøe (1838-1914), der var en stor godsejer på Samsø.

[2] Orla Lehmann (1810-1870): nationalliberal politiker, der havde en central rolle i bevægelsen mod enevælden og indførelsen af en fri forfatning. I 1846 var han medstifter af Bondevennernes Selskab, hvis mærkesager blandt andet fokuserede på ophævelse af tvangsfæsteriet og indførelse af værnepligt for alle – ikke kun bønderne.

[3] Ved folketingsvalget i 1872 fik Venstre flertal, men da parlamentarisme (dvs. at en regering ikke må have et flertal imod sig) ikke var indført i Danmark, var den politiske indflydelse begrænset. Årene derefter blev præget af Forfatningskampen, indtil parlamentarisme blev indført ved Systemskiftet i 1901 og den første Venstre-regering tiltrådte.

[4] Junigrundloven blev indført i 1849. Med Den gennemsete Grundlov fra 1866 blev der indført privilegeret valgret til Landstinget, mens Folketinget stadig blev valgt ved lige og almindelig valgret. Disse valgregler sikrede særligt godsejerne, som overvejende var Højre-mænd, en stor indflydelse på sammensætningen af Landstinget.


Udgivet i samarbejde med Samsø Museum.

Samsø Museum