Hovsør

Artikler

Hovsør var sammen med Thisted så tidligt som 1367 en losse- og ladeplads i Limfjordens vestlige halvdel. Begge byer er formentligt opstået som fiskerlejer, der efterfølgende blev til handelspladser, men med kun halvanden mil mellem byerne har der givet ikke været handelsmæssig basis for begges eksistens. Forholdene omkring Hovsørs opståen skal ses i relation til den senere udvikling og reformationen i Danmark, idet Thisted var underlagt de magtfulde Børglumbisper som et birk, hvorimod Hovsør var ejet af kongen.

Middelalderbyen

Omkring år 1500 fik Thisted status af købstad, og da Thisted i 1524 blev begunstiget med samme privilegier som Viborg, herunder eneret på handel inden for hele fire mil, var det en naturlig følge, at Hovsør ikke kunne blive andet end en landsby uden handelsrettigheder. I 1528 fik Thisted stadfæstet privilegiet af 1524, og det præciseredes, at der ikke måtte bygges ved Hovsør med henblik på forprang, som der så småt var optræk til. I 1532 fik Hovsør told- og skattefrihed i fem år, hvilket i praksis kom til at gælde i ti år. Byen blev aldrig en egentlig købstad, idet reformationen definitivt ændrede magtforholdet i kongens favør, og på et tingsvidne senere samme år fastslog bønderne og ridderne i Thy, at Thisted havde en bedre beliggenhed for en købstad.

Købstaden 1536-1850

Fra 1542 havde Hovsør ikke mere told- og skattefrihed, og den 26. maj 1547 blev Thisted begunstiget med flere privilegier, heriblandt at bønderne fra herrederne omkring Thisted skulle søge torv i købstaden. Fra 1542 og senest 1547 kan Hovsør ikke have haft privilegier. Decideret købstad blev byen aldrig, og Hovsør fik ej heller defineret et handelsmæssigt opland. Hovsør forblev dog en ladeplads helt frem til 1841, hvor Thisteds nye havn stod klar.

Kort over danske købstæderKort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1300 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
1. februar 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk