Rapport fra Kaptajn Hammerich om kampene ved Lundby, 3. juli 1864

Kilder

Kildeintroduktion:

Nedenfor gengives kaptajn P.C.C. Hammerichs rapport til oberstløjtnant Beck, som blev udfærdiget nogle måneder efter kampene ved Lundby den 3. juli 1864. Affæren ved Lundby i Himmerland var den sidste træfning i 2. Slesvigske Krig. Hammerich var chef for 5. kompagni og deltog derfor selv i aktionen.

 

Det markerede område på kortet viser, hvor affæren ved Lundby fandt sted den 3. juli 1864. 

Høivelbaarne
Hr. Oberstlieutenant Beck.
Commandeur af Dannebroge.

Rapport fra 1ste Infanteri – Regiments 5te Compagni over Affairen ved Lundby den 3die Juli 1864.

Compagniet afmarcherede den 2den Juli om Aftenen Kl. 8½ fra Aalborg ad Veien til Ellitshøi, for med noget Cavalleri under Oberstlieutenant Becks Commando, at foretage en Recognoscering imod nævnte By.

Under Fremrykningen erholdtes Vished om, ved Folk af Feltpolitiet, der mødte Compagniet og anholdtes, at Fjenden i Mørkningen havde forladt Ellitshøi, og trukket sig tilbage til den hen ved 1½ Miil [1] sydligere liggende By, Gravlev. Der erholdtes tillige Underretning om, at Fjenden samtidig var rykket frem med en større Patrouille, bestaaende af 2 Compagnier og 1 Escadron, imod Øst over Willestrup og Lindenborg, og efter Rimelighed i Gunderup, ligesom en lignende Patrouille var rykket frem ad Veien til Løgstør.


Fremrykningen fortsattes imod Ellitshøi, der fandtes ubesat og hvis sydlige Udkant Kl. 12½ besattes af Compagniet.

Oberstlieutenant Beck besluttede her en Flankebevægelse i østlig Retning, og Compagniet brød op Kl. 1½ imod Gunderup. I Morgendæmningen omtrent Kl. 4 nærmede Commandoet sig Gunderup, og saae, skjult af Terrainet, Fjenden rykke ud af Byen i nordlig Retning imod Lundby.

Oberstlieutenant Beck reed nu med Cavalleriet i Forveien hen til Gunderup, og Compagniet fulgte igjennem denne By, imod Nord henimod Lundby Bakke tæt Syd for Byen af samme Navn. Bakken har fra Kammen af, en 5 á 600 Alen [2] lang jævnt afløbende Skraaning imod Nord nedimod Byen, hvorimod Bakkens Fald imod Syd er mere brat. Veien fra Gunderup skjærer sig midt igjennem Bakken, og Fjenden havde besat den Vest for Veien liggende Deel af Byen. Ankommen mod Bakkens sydlige Skraaning traf Compagniet her Oberstlieutenant Beck, der imidlertid havde recognosceret Terrainet og Fjendens Stilling, og modtog af ham Ordre til uopholdelig at gjøre et rask og bestemt Bajonetangreb paa Lundby.

Med Skytterne paa Fløiene ilede nu Compagniet med en Bravour, der skal søge sin Mage frem imod Byen Paa en Afstand af 3 á 400 Alen [3], begyndte Fjenden deres saakaldte "hurtig Ild ".

Uden Vaklen og med sand Dødsforagt gik Compagniet frem, og nærmede sig Byen paa 50 Skridt [4]. Umuligheden af at trænge ind var øiensynlig, og jeg formerede her en Deel af Compagniet til Fægtning for at dække Retraiten.
Efterhaanden beordrede jeg nu Alt tilbage, og da jeg med den sidste Deel vendte mig for at følge, blev min høire Underarm skudt over, hvilket i Forbindelse med et i Begyndelsen af Fægtningen modtaget Saar i Skulderen, gjorde mig ukampdygtig.

Compagniet blev bag Bakken samlet af Lieutenant H. Tegner af Regimentet, der som Frivillig var fulgt med, og ved den Leilighed gjorde god Tjeneste. Compagniet maa ved denne Leilighed først fremhæve den afdøde Lieutenant Betzholz, der haardt saaret faldt i Fangenskab. Han havde i den Tid han havde været til Tjeneste ved Compagniet, med megen Iver og Hurtighed sat sig ind i vor Organisation og ligesom han i den indre Tjeneste har gjort god Nytte ved Compagniet, saaledes har han ogsaa ved denne Fægtning, den eneste i hvilken han deeltog, viist sig som den rette Soldat, der med mandig Mod seer Faren under Øinene.

Ligesom jeg i det hele taget maa omtale det af Compagniet i denne Fægtning udviste glimrende Forhold, saaledes maa jeg tillige specielt fremhæve enkelte, der ved denne Leilighed have udmærket sig:

Secondlieutenant H. Tegner var under Kampen mellem de forreste og gav Mandskabet et ypperligt Exempel ved Ro og Koldblodighed. Efterat jeg var gjort ukampdygtig, overtog han Kommandoen og samlede Compagniet.
Fungerende Commandosergeant Rasmussen, hvem Compagniet allerede ved tidligere Leilighed for udmærket Forhold har nævnt, har ogsaa ved denne Leilighed med roligt Mod bidraget til at holde Mandskabet sammen.
Undercorporal No. 303 J.N. Groulef, der ved denne Leilighed ikke alene har givet Prøve paa glimrende personligt Mod, men tillige viist sig i Stand til under den hæftige Ild at føre Mandskabet.

Menig No. 175 P. Johansen fremhæves af Compagniet som den, der ved sit opmuntrende Exempel under Kampen har gjort sig særlig bemærket imellem Mandskabet.

Compagniet tillader sig derfor at indstille:
Secondlieutenant H. Tegner til Ridder af Dannebroge.
Fungerende Commandosergeant Rasmussen
Undercorporal No. 303 J.N. Groulef
Menig No. 175 J.P. Johansen
til Dannebrogsmænd.

Odense d. 1ste Octbr. 1864.

Hammerich
Captain af 1ste Infanteri.
Regiments 5te Compagni.

 


Ordforklaringer m.m.

[1] 1 mil = 7,53248 km. Der var altså ca. 10 km mellem Ellidshøj og Gravlev.

[2] 1 alen = 0,6277 m. Skråningen var skønsmæssigt 314-377 m lang.

[3] 188-251 m.

[4] 50 skridt var 37,50 m.