Edgar Even Moe: Officiel rapport om kampen ved Vorbasse, 1. marts 1864

Kilder

Kildeintroduktion:

Nedenfor kan du læse Edgar Even Moes (1823-1911) rapport om kampen ved Vorbasse, der fandt sted den 29. februar 1864 og endte med dansk sejr. Ritmester Edgar Even Moe var chef for den hærenhed på omkring 100 soldater til hest, der var betegnet 3. Dragonregiments 5. eskadron, som preusserne forsøgte at overfalde den 29. februar 1864. Eskadronen opererede selvstændigt og helt adskilt fra den nærmeste større danske styrke på omkring 5.000 mand ved Vejle. I rapporten beskriver Moe kort og nøgternt kampens forløb til sine overordnede i 1. Kavaleribrigade ved Vejle. Han nævner, at brigaden har fået to meldinger, men disse har måske været afsendt, inden kampens udfald var kendt, og derfor afsender han denne rapport, så hans overordnede ved, at eskadronen stadig er intakt om end noget svækket af den voldsomme kamp mod de preussiske husarer. Sproget er indforstået og er skrevet fra en officer til en anden, og det kan være svært for en almindelig læser at gennemskue, at der overhovedet er tale om en dansk sejr, indtil Moe nævner, at de har taget 30 fanger. Kilden er fra Rigsarkivet og findes i arkivmaterialet om 4. Armédivision i 1864.

Fra eskadronen Moe, Kantonnement Heinsvig d. 29. februar, Grindsted.

I Anledning af at Brigaden har set Eskadronens[1] forskellige Meldinger, der rigtignok ved en Fejltagelse blev afsendt pr. Ordonnans[2] til den samme søgte fjenden i morges at overraske Eskadronen, dets Kantonnement[3] i Bække, Vorbasse, hvortil Eskadronen havde changeret[4] fra Fitting. Fjenden havde samlet sig i gaar Aftes bag Lejrskov skjønt en herr Sognefoged Niels Madsen endnu i gaar Aftes modtog Melding om at intet var forandret i Fjendens Stilling. Man havde heller ikke gennem Patruljer til Gesten og Hulvad sporet noget til Fjendens Fremrykning, saa man i god Ro lod sætte af og holdt Hesteparade, hvorfra Hestene netop var vendte tilbage, da der hertil kom trende[5] meldinger om Fjendens Fremrykning tilligemed Melding fra Forposterne, at de kastedes tilbage. Man lod alle kaste sig paa Hestene, saa godt som de kunne og rykker Forposterne, der til dels var overvældede, til Undsætning. Fjenden - efter Fangernes sigende to Eskadroner - var Klokken 4.30 i morges rykket fra Lejrskov, den første Strækning i strakt Trav, fra Ravnsholt af i Galop ind paa Feltvagterne som de kastede[6], hvorved 2 eller 3 mand blev fangne. Fjenden gik nu videre op ad ved Skjødegaard og Skjødeberg. Af den paa Skjødegaarden staaende Del af Forposterne under Overvagtmester Jøns, der imidlertid en kort Tid tilligemed et par Mand selv blev fangen, blev Fjendens første Fremrykning standset; Sekondløjtnant Saurbrey[7], der heldigvis var til Hest, kastede sig over ham med en Del af det fra Skjødeberg kommende Mandskab og huggede Overvagtmesteren og de fangne Dragoner ud, hernæst Fjenden, da Eskadronen imidlertid, der fra Vorbasse var vunden op, saa gav sig paa vild Flugt og forfulgtes indtil paa den anden Side af Kragelund; herfra hvor Fjenden fik støtte af det ved Gesten og Ravnholt Hede posterede Infanteri[8], trak han sig igen videre tilbage til sin tidligere Stilling bag Koldingaaen. 

Fjenden agter i Morgen at hente store Udskrivninger i St. Ands, Lejrskov, formodentlig ogsaa Gesten. Min Eskadron er saa splittet og vanskelig at ordne efter Indhugget i Dag, at man ikke herfra kan foretage noget for at hindre denne Udskrivning; man har meget mere trukket Eskadronen tilbage til Heinsvig for der at samle Kræfterne. 

Saa vidt Eskadronen kan opgøre Status ved Formeren med at have mistet 3 Mand og 5 Heste, man har en haardt Saaret (Korporal Nielsen), 5 let Saarede (Vagtmester Sass, Korporalerne Bro og Klackmann og 2 Dragoner Paulsen og Brandt). De let Saarede vil blev transporterede i Morgen til Lazerat i Horsens, saa vidt Korporal Nielsen, der er dødeligt saaret af et Stik i Hovedet, kan transporteres vides endnu ikke. 

Af Fjenden, der bestod af to Eskadroner af 8. Husarregiment[9], om flere vides ikke, har man gjort i runde[10] 30 Fanger, derefter en Død i Grindsted. Der er blandt dem en Officer og en Læge, disse vil blive transporterede til Jelling i Morgen. 

Hvad de erobrede Heste og Materiel angaar, da haaber Eskadronen at have Tilladelse til selv at forsyne sig med det nødvendige, mens at sende Resten til Brigaden.

Navnefortegnelse og videre Melding med Hensyn til Fangerne vil komme i former Middag med Overvagtmester Jøns. Eskadronen, der i Nat ligger i Heinsvig og har Bække og Vorbasse observeret, agter man i Morgen at trække tilbage til Grindsted, da man maa sørge for, at Eskadronen kan faa en lille smule Hvile.

Moe, Ritmester


Ordforklaringer m.m.

[1] Eskadron: en hærenhed af soldater til hest, der på fuld styrke burde være på omkring 120 mand, men her er på omkring 100. Udtrykket bruges stadig om hærenheder udrustet med kampvogne, spejderkøretøjer eller heste til ceremoniel brug.

[2] Ordonnans: et sendebud.

[3] Kantonnement: indkvartering (af soldater).

[4] Changere: skifte.

[5] Trende: tre.

[6] Kastede: slog tilbage.

[7] Valdelin Saurbrey (1839-1898): sammen med Moe officer i den danske eskadron.

[8] Infanteri: fodsoldater. Det viste sig senere, at det var husarer, der kæmpede til fods, og ikke infanteri.

[9] Det preussiske husarregiments navn var 1. Westfälischen Husaren-Regiments Nr. 8.

[10] Der menes ”i runde Tal”.

Om kilden

Dateret
01.03.1864
Oprindelse
Rigsarkivet, 4. Armedivision, 1. Kavalleribrigade, 1864.
Kildetype
Rapport
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
26. januar 2022
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
01.03.1864
Oprindelse
Rigsarkivet, 4. Armedivision, 1. Kavalleribrigade, 1864.
Kildetype
Rapport
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
26. januar 2022
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk