Brev fra F.C. Schiøtt til Hr. Oberst Tvermoes, 12. maj 1878

Kilder

Kildeintroduktion:

Nedenfor er gengivet en del af en brevveksling fra 1878 mellem Kaptajn F.C. Schiøtt og Oberst Tvermoes, som begge arbejdede militærhistorisk med affæren ved Lundby. Schiøtt havde udgivet en pjece om affæren i 1877. Tvermoes publicerede aldrig et større værk om 2. Slesvigske Krig i 1864 til trods for, at det antydes i brevet.


Det markerede område på kortet viser, hvor i Himmerland at affæren ved Lundby foregik.


Hr. Oberst Tvermoes. Nyborg 12 Mai 1878.
Commandør Af Dannebrog. Dbmd.

Kjære Tvermoes!

Strax efter dit Brevs Modtagelse forespurgte jeg Beck om jeg maatte meddele dig, der havde Krigen 1863 – 64 under Arbejde, den Udtalelse som hans sidste Brev indeholdt om Affairen ved Lundby. Han modtog mit Tilbud med Glæde, og jeg skal derfor gjengive her det Beck pointerer. Til min store Tilfredsstillelse omstøder han jo egentlig intet af det jeg har anført i min Piece [1].

2 væsentlige Fejl bebrejder han sig; den 1ste at han ikke medtog 2 á 3 Compagni og 1 Eskadron til Expiditionen, til Undskyldning derfor anfører han; at først Kl. 8 om Aftenen d. 2den Juli besluttede han sig for  - efter en yderligere Forklaring af Forpostcommandant Premierløjtnant Riebau, der ved den Lejlighed yttrede at det i Ellitshøj overnattende Commando kun udgjorde 1 Compagni. – Expeditionen, og da frygtede han for, at der ej var Tid til at samle flere Tropper end det - i Nørresundby cantonnerende [2] – 5te Compagni. / den øvrige Styrke laa over ½ Mil fra N. Sundby / hvis Overfaldet skulde lykkes.

Som Motiv til Brugen af Bajonetten anførte Beck i sin Tale til Mandskabet ikke at Fjenden havde et hurtigtskydende Vaaben – for han kjendte ikke den Gang "Bagladevaabnets knusende Overvægt".

Forinden Beck fra Kæmpehøjen havde observeret Fjenden ved Lundby, var det hans Agt at udføre et Angreb á la Mac–Mahon [3] – 1 Deling i Flanken til høire, en til venstre og gaa paa i Fronten med 1 eller 2 Delinger, men da han opdagede Fjenden ved Lundby skyndte han sig, skuffet af en fejlagtig Afstandsbedømmelse og troende at der var ingen Tid at spilde for at naa Byen eller Diget Syd for samme, mindst samtidig med Fjenden, – at tilraabe Carl Hammerich "Hr. Captain, vil De uopholdelig udføre et rask og determineret Bajonetangreb paa Byen!" / Beck formener at han ikke gav Ordre til Fægtningscolonnens Formering. / Nu anfører Beck den anden og største Fejl.

Beck iagttager yderligere Fjenden, og ser da bagefter at Hammerich er rykket frem i Colonne – Formation og – befaler ikke Capt. Hammerich at deployere [4], men i sin Exaltation [5] forandrer han sin første Bestemmelse / Linieformationen /, desuden frygter han for, at Fjenden, hvis han iagttog Udviklingen af den omgaaende Bevægelse i begge hans Flanker, forinden han endnu havde taget Position, kunde undvige til en af Siderne, hvorved vi vilde gaa Glip af det attraaede Resultat at afskære ham Tilbagetoget. Contramenderede [6] Beck Colonne Formationen frygtede han for at kostbar Tid gik Tabt.

Jeg har opfrisket dette for Dig i den Formening, at Du ej ganske har erindret Beck's Skrivelse, som jeg sendte Dig. Det er ganske vist glædeligt for mig at se, at han egentlig slet intet Nyt har at føje til min Fremstilling, men endnu glædeligere at læse Beck's aabne Erkjendelse af sine Fejl.

Hjærtelig Tak for din Gang til Gad, det er en Skam, at Du skal vedblive at have Uleilighed for mig, men af sig selv lader han næppe høre fra sig. Jeg er meget glad ved Resultatet og er altid

Din taknemmelige hengivne

Schiøtt
Lykønsker til
Officeer af Æreslegionen.

Henlægges til Opbevaring i Archivet ved Actstykkerne, henhørende til den nævnte Affaire
Afbenyttelse under Beskrivelse
Tvermoes.


Ordforklaringer m.m.

[1] Schiøtts pjece fra 1877 havde titlen: Affairen ved Lundby: den 3die Juli 1864.

[2] Cantonnere: at slå lejr.

[3] Patrice de Mac-Mahon (1808-1893) var en fransk officer, som blev den første præsident i Den Tredje Republik. 

[4] Deployere: at formere en linje fra en sluttet kolonne.

[5] Exaltation: Begejstring

[6] Contramendere: at give modordre.

Om kilden

Dateret
12.05.1878
Oprindelse
Brevveksling fra 1878 mellem Kaptajn F.C. Schiøtt og Oberst Tvermoes
Kildetype
Brev
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
25. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk