Grundlovsændringen, 10. september 1920

Kilder

Kildeintroduktion:

Genforeningen af Sønderjylland med Danmark den 15. juni 1920 nødvendiggjorde ændringer i den gældende grundlov fra 5. juni 1915. Den danske Rigsdag vedtog den 6. september et tillæg til Grundloven, som blev stadfæstet af Christian 10. den 10. september 1920.

I tillægget blev 1915-Grundloven tilpasset til Nordslesvigs indlemmelse i Danmark. Derudover blev loven revideret i forhold til Island, der var blevet udskilt som selvstændig stat i 1918. I henhold til den dansk-islandske Forbundslov af 30. november 1918, forblev Island i personalunion med Danmark med fælles konge og udenrigstjeneste i 25 år.

Blandt de vigtigste ændringer i Grundloven fra 1920 var desuden en begrænsning af kongens eneret til beslutninger vedrørende landets udenrigs- og forsvarsforhold.  Ifølge Grundlovens § 18 kom krigserklæringer, fredsslutninger samt afslutning og ophævelse af forbud og handelstraktater til at kræve Rigsdagens samtykke. En konsekvens deraf blev oprettelsen af Udenrigspolitisk Nævn i 1923.

Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1915 med ændringer af 10. september 1920 var gældende frem til Grundloven 5. juni 1953.

Bestemmelser om Forandringer i Grundloven. [I] 

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gøre vitterligt: Rigsdagen har paa den i Danmarks Riges Grundlov af 5te Juni 1915 § 93 foreskrevne Maade to Gange vedtaget, ved Afstemning den 6te September 1920 har et Flertal af de i Afstemningen deltagende Folketingsvælgere og mere end 45 pCt. af samtlige Vælgere afgivet deres Stemme for, og Vi stadfæster nu ved Vort Samtykke følgende Bestemmelser om Forandringer i Grundloven:

I Danmarks Riges Grundlov af 5. Juni 1915 foretages følgende Ændringer, og Statsministeren bemyndiges til at lade Grundloven optrykke i den saaledes ændrede Skikkelse.

1.

§ 7 affattes saaledes:

„Forinden Kongen tiltræder Regeringen, afgiver han skriftlig i Statsraadet en højtidelig Forsikring om ubrødelig at ville holde Grundloven. Af Forsikringsakten udstedes tvende ligelydende Originaler, af hvilke den ene overgives Rigsdagen for at opbevares i samme Arkiv, den anden nedlægges i Rigsarkivet. Kan Kongen formedelst Fraværelse eller af andre Grunde ikke umiddelbart ved Tronskiftet afgive denne Forsikring, føres Regeringen, indtil dette sker, af Statsraadet, medmindre anderledes ved Lov bestemmes. Har Kongen allerede som Tronfølger afgivet denne Forsikring, tiltræder han umiddelbart ved Tronskiftet Regeringen.”

2.

I § 17 ændres „aflægger Ed paa Grundloven” til: „afgiver en højtidelig Forsikring om at ville holde Grundloven”.

3.

§ 18 affattes saaledes:

„Kongen kan ikke uden Rigsdagens Samtykke erklære Krig eller slutte Fred, indgaa eller ophæve Forbund eller Handelstraktater, afstaa nogen Del af Landet eller indgaa nogen Forpligtigelse, som forandrer de bestaaende statsretslige Forhold.”

4.

§ 26, 1ste Punktum, affattes saaledes: „Kongen kan benaade og give Amnesti.”

5.

I § 32, 2den Linie, ændres „140” til: „152”.

I § 35 affattes 2det Stykke saaledes: „Til Valgbarhed for de 19 landstingsvalgte Medlemmer af Landstinget, jfr. § 36, kræves ikke fast Bopæl i nogen bestemt Landstingskreds, men kun at de opfylder de øvrige Betingelser for Valgret til Landstinget.”

I § 36, 1ste Stykke, ændres „er 72” til: „maa ikke overstige 78”.

I 2det Stykke, 1ste Punktum, ændres „42” til: „indtil 48”.

I samme Stykke udgaar Ordene: „De øvrige”.

3die Stykke affattes saaledes: „Endelig Bestemmelse om Antallet af Landstingets Medlemmer og de nærmere Regler for disses Valg fastsættes ved Valgloven.”

I § 37, 1ste Stykke, 2det Punktum, ændres „Lagtinget” til: „en Valgforsamling, bestaaende af Lagtingets folkevalgte Medlemmer”.

I § 39, 1ste Stykke, udgaar: Halvdelen af de 54 folkevalgte (eller henholdsvis 26 og 28 Medlemmer)”, og i Stedet for sættes: „Halvdelen eller saa nær som muligt Halvdelen af de folkevalgte”.

I §§ 36 og 39 ændres Tallene „18” til: „19”.

I § 37, 1ste Linie, og i § 39, 1ste Linie samt 3die-4de Linie, udgaar Ordene: „og deres Stedfortrædere.” I § 39, 3die Linie, udgaar Ordene: „tilligemed deres Stedfortrædere.”

6.

§ 54 affattes saaledes:

„Ethvert nyt Medlem afgiver, naar hans Valg er godkendt, en højtidelig Forsikring om at ville holde Grundloven.”

7.

Efter Grundlovens § 92 indføjes som nyt Afsnit:

„IX
§ 93.
Under i øvrigt lige Vilkaar nyder islandske Statsborgere i Henhold til Dansk-Islandsk Forbundslov de Rettigheder, som omhandles i §§ 17, 30, 31, 34, og 35 og er knyttede til dansk Indfødsret.”

Grundlovens nuværende Afsnit IX ændres til X og den nuværende § 93 til § 94.

8.

I 1ste midlertidige Bestemmelse affattes 1ste Stykke saaledes:

„Naar Landstinget første Gang efter Grundlovsforandringens Gennemførelse i Henhold til § 36 foretager Valg af landstingsvalgte Medlemmer, vælges kun 18. Det 19de Medlem vælges umiddelbart efter den nye Rigsdags Sammentræden og Mandaternes Godkendelse af de i Sønderjylland boende Medlemmer af det nye Landsting.”

I samme Bestemmelses 2det Stykke ændres Ordene: „De nuværende af Kongen” til: „De af Kongen tidligere”, hvorhos Tallet „18” ændres til: „19”.

Sidste Stykke i samme Bestemmelse udgaar.

2den midlertidige Bestemmelse ændres til følgende Ordlyd:

”Forud for det første Valg til Rigsdagen, som skal finde Sted, efter at de sønderjyske Landsdeles Genforening med Danmark er fuldbyrdet, kan Landstinget opløses uden Iagttagelse af Reglerne i § 22, 2det Stykke.”

4de midlertidige Bestemmelse udgaar.

5de midlertidige Bestemmelse udgaar.

6de midlertidige Bestemmelse udgaar.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 10de September 1920.

Under Vor Kongelige Haand og Segl,

Christian R.

(L. S.)

N. Neergaard. Harald Scavenius. J. C. Christensen. Klaus Berntsen. Sigurd Berg. Jacob Appel. Svenning Rytter. M. N. Slebsager. Th. Madsen-Mygdal. Tyge j. Rothe.


[I] Udfærdiget gennem Statsministeriet. Se Rigsdagstidenden for Rigsdagens overordentlige Samling 1920: Folket. Tid. Sp. 29, 109, 138, 141; Landst. Tid. Sp. 22, 38, 41; Till. A. Sp. 7; Till. C. Sp. 9, 19.

Om kilden

Dateret
10.09.1920
Oprindelse
Lovtidende 1920, afd. A II, s. 1545-1547
Kildetype
Lov, Forfatning
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. april 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
10.09.1920
Oprindelse
Lovtidende 1920, afd. A II, s. 1545-1547
Kildetype
Lov, Forfatning
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. april 2015
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk