Bogense

Artikler

Bogense er formentlig opstået som handelsplads omkring 1200 ved et færgested, hvorfra der allerede i middelalderen var overfart til Klakring i Jylland.

Middelalderbyen

Bogense har med sikkerhed fået sine første købstadsprivilegier i sidste halvdel af 1200-tallet. Byen havde et ret godt opland, og udskibning af korn (og senere kvæg) samt færgedriften var dens vigtigste grundlag.

Købstaden 1536-1850

Det meste af 1500-tallet var Bogense en stor og rig by med blomstrende handel, men i 1575 blev byen ramt af en brandkatastrofe, som lagde hele byen i aske. Herefter kneb det alvorligt med at genetablere den tidligere handel, og selv med skattefrihed og andre begunstigelser fra kongemagten var byens storhedstid forbi. Fra midten af 1600-tallet blev Bogense som de fleste andre danske byer ramt af en langvarig handelskrise, og byen blev Fyns mindste købstad. Således havde byen i 1672 kun 438 indbyggere. Fra omkring 1800 blev tiderne langsomt bedre. I 1844 blev en ny havn etableret, og Bogense fik efterhånden opbygget en nogenlunde handel. Til gengæld blev færgeoverfarten, der allerede i slutningen af 1600-tallet havde mistet sin betydning, helt nedlagt 1854.

Industrialisering og byvækst

I midten af 1800-tallet kom de første industrivirksomheder, men nogen større industrialisering fandt ikke sted. I 1882 fik Bogense jernbaneforbindelse til Odense, havnen blev udvidet i både 1874 og 1894, og der blev etableret et skibsværft og forskellige andre mindre virksomheder.

Festlighederne i forbindelse med Bogenses 650 års jubilæum i 1932. Stumfilm. Fra: Danmark på film, Det Danske Filminstitut.

Industribyen 1900-1970

Bogenses primære funktion var i starten af det 20. århundrede stadig rollen som handelsby for det nærmeste opland, og byen var fortsat den mindste af de fynske købstæder. I midten af det 20. århundrede udvikledes efterhånden noget industri, men byens oplandshandel, der dog i stigende grad foregik i konkurrence med det nærliggende Odense, var stadig af central betydning. Mere end en fjerdedel byens erhvervsaktive ernærede sig i 1960 ved handel og transport.

Efter industrien 1970 til i dag

Byens afsides beliggenhed i forhold til de nye hovedfærdselsårer førte til en begrænset befolkningstilvækst, og indbyggertallet er kun steget svagt i det 20. århundrede – fra 1911 til 2004 kun fra 2.747 til 3.414. 52 procent af de erhvervsaktive var i 2002 ansat i servicesektoren, og rollen som egnens administrative centrum blev stadfæstet i 2007, da Bogense efter kommunalreformen blev kommunecenter for Nordfyns Kommune.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk  


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1200 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
14. juli 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk