Tysk soldaterinstruks om danskernes mentalitet, 9. april 1940

Kilder

Kildeintroduktion:

I denne instruks gøres de tyske soldater opmærksomme på, hvad der opfattes som særegne danske karaktertræk. Instruksen blev omdelt til tyske officerer, der mundtligt skulle informere mandskabet. Oplysningerne skulle gøre den tyske soldat bedre i stand til at omgås den danske befolkning under besættelsen af Danmark den 9. april 1940. Tilsvarende instrukser fandtes bl.a. for Norge og England.

Instruksen blev oversat fra tysk til dansk af modstandsbevægelsen og offentliggjort i den illegale presse. Nedenfor ses først den tyske og siden den danske version.

Richtlinien für das Verhalten im persönlichen Verkehr mit der dänischen Bevölkerung.

KUNDGEBUNG
Retningslinjer for Opførsel ved personlig Kontakt med den danske Befolkning.

BEKENDTGØRELSE

Jeder Angehörige der Wehrmacht muss sich bewusst sein, dass er nicht Feindesland betritt, sondern, dass die Truppe zum Schutz des Landes und zur Sicherung seiner Bewohner in Dänemark einrückt. Daher ist folgendes zu beachten:

1) Der Däne hat ein starkes Nationalbewusstsein. Darüber hinaus fühlt sich das dänische Volk verwandt mit den skandinavischen Völkern. Also: Alles vermeiden, was die nationale Ehre kränken kann!

2) Der Däne ist freiheitsliebend und selbstbewusst. Er lehnt jeden Zwang und jede Unterordnung ab. Er hat keinen Sinn für militärische Zucht und Autorität. Also: Wenig befehlen, nicht anschreien — das erfüllt ihn mit Widerwillen und ist wirkungslos. Sachlich aufklären und überzeugen. Humorvoller Ton erreicht mehr. Unnötige Schärfe und Bevormundung verletzen das Selbstgefühl und sind zu vermeiden.

3) Der Däne besitzt viel Bauernschlauheit, Verschlagenheit, die bis zur Unaufrichtigkeit geht.

4) Der Däne denkt wirtschaftlich. Seine Interessen bewegen sich hauptsächlich um materielle Lebensfragen. Jede Beschränkung in seinen Bedürfnissen empfindet er besonders hart. Also: Eingriffe in das persönliche Eigentum nach Möglichkeit vermeiden! „Besorgen, Organisieren" u[nd] d[er]gl[eichen] sind verboten.

5) Der Däne liebt ein häusliches, behagliches Dasein. Er ist zu gewinnen durch Freundlichkeit, durch kleine Aufmerksamkeiten und Anerkennung seiner Person.

6) Das handeltreibende Volk zeigt Neigung für England. Es verabscheut den Krieg. Für die Ziele des Nationalsozialistischen Deutschland besteht mit wenigen Ausnahmen kein Verständnis.

7) Die deutsche Sprache wird von vielen Dänen verstanden.

Ethvert Medlem af Værnemagten maa være klar over, at han ikke betræder Fjendeland, men at Tropperne er rykket ind i Danmark til Beskyttelse af Landet og til Sikring af dets Beboere. Følgende er derfor at iagttage:

1) Danskeren ejer stærk Nationalfølelse. Derudover føler det danske Folk sig beslægtet med de skandinaviske Folk. - Altsaa: Undgaa alt, hvad der kan saare den nationale Ære.

2) Danskeren er frihedselskende og selvbevidst. Han afviser enhver Tvang og enhver Underordnen. Han mangler Sans for militær Tugt og Autoritet. - ­Altsaa: Spar paa Kommanderen, skrig ikke op, sligt fylder ham med Modvilje og er virkningsløst. Oplys og overbevis paa saglig Maade. En humoristisk Tone naar længst. Unødig Skarphed og Hovmestereren saarer Selvfølelsen og skal undgaas.

3) Danskeren ejer megen Bondesnuhed, Forslagenhed, der grænser til Upaalide­lighed.

4) Danskeren er vindskibelig[1] anlagt. Hans Interesser drejer sig væsentligt om materielle Anliggender. Han føler særlig haardt enhver Begrænsning i sine Behov. - Altsaa: Undgaa saa vidt muligt Indgreb i den personlige Ejendom. Selvtægt, Udskrivning og den Slags er forbudt.

5) Danskeren elsker et hyggeligt Hjemmeliv. Man vinder ham ved Venlighed, ved smaa Opmærksomheder, ved Anerkendelse af hans Person.

6) Et Handelsfolk som det danske nærer engelske Sympatier. Det afskyr Krigen. Der findes hos de Danske, med faa Undtagelser, ingen Forstaaelse for den nationalsocialistiske Tyskers Maal. - Altsaa: Undgaa politiske Drøftelser.

7) Mange Danskere forstaar Tysk.


 


Ordforklaringer m.m.

[1] Vindskibelig: økonomisk; foretagsom.

Om kilden

Dateret
09.04.1940
Oprindelse
J. Brøndsted og K. Gedde (red.): De fem Lange Aar, bd. 1 (1946), s. 108.
Kildetype
Instruks
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
14. august 2018
Sprog
Dansk, Tysk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Relateret indhold

Om kilden

Dateret
09.04.1940
Oprindelse
J. Brøndsted og K. Gedde (red.): De fem Lange Aar, bd. 1 (1946), s. 108.
Kildetype
Instruks
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
14. august 2018
Sprog
Dansk, Tysk
Udgiver
danmarkshistorien.dk