Stege

Artikler

Stege er anlagt på den nordlige side af Stege Nors udløb. Byen er formentlig opstået omkring 1200, og en borg er opført syd for byen nogenlunde samtidig.

Middelalderbyen

Stege fik købstadsprivilegier i begyndelsen af 1200-tallet, og handelen med sild på de skånske sildemarkeder gjorde byen særdeles velhavende. Borgen blev under forskellige ejere udbygget, og selve byen blev befæstet i midten af 1400-tallet med voldgrave, bymur og porttårne. I løbet af 1500-tallet forsvandt det før så indbringende sildefiskeri, og byens storhedstid var dermed forbi.

Købstaden 1536-1850

Under Grevens Fejde blev Stegeborg ødelagt, og byens befæstninger forfaldt i 1600-tallet. Steges opland var begrænset af beliggenheden på en mindre ø, og oplandshandelen var ikke overvældende. Der har formentlig eksisteret en bro over noret fra en gang i 1600-tallet. I 1700-tallet hærgedes Stege af adskillige voldsomme brande, og først i 1800-tallet fik byen igen fremgang. I begyndelsen af 1800-tallet blev havnen forbedret, og handelslivet blomstrede op.

Industrialisering og byvækst

Industrivirksomheder begyndte at dukke op fra midten af 1800-tallet, og i 1883 etableredes en stor sukkerfabrik syd for Stege Nors udmunding, der fik sin egen havn, hvor sukkeret blev udskibet. I selve byen var der lidt industri, som hovedsagligt var præget af et par jernstøberier og hvidtølsbryggerier. Handelen var også stadig en stor erhvervsgren med 31 procent af befolkningen, hvilket gjorde den næsten lige så stor som industrien, der havde 37 procent.

Industribyen 1900-1970

I 1900-tallet var Stege blevet hele Møns handelsby. Sukkerfabrikationen var en af byens vigtigste industrier, og omkring sukkerfabrikken, der stadig lå uden for byen, opstod bydelen Lendemark. Med etableringen af Dronning Alexandrines Bro i 1930’erne over Ulvsund blev Stege landfast med Sjælland, og byen nød godt af det stigende antal turister, der besøgte Møns Klint. Allerede i 1960 var servicesektoren således dominerende, og industri og håndværk var i tilbagegang, mens handelen stadig var en vigtig erhvervsgren.

Efter industrien 1970 til i dag

Allerede i 1960’erne var indbyggertallet i Stege stagneret omkring 3.800 indbyggere, og det faldt en smule i 1970’erne og 1980’erne. Denne tendens blev ikke vendt før i slutningen af 1990’erne, hvor der begyndte at komme en svag befolkningstilvækst, som resulterede i, at byen i 2004 havde 4.046 indbyggere. Med Farøbroerne i 1985 og Sydmotorvejen fik byen ellers bedre forbindelse både nord- og sydpå. Erhvervsmæssigt er servicesektoren vokset, men samtidig er industri og håndværk fortsat store erhvervsgrupper, også selvom Sukkerfabrikken lukkede i 1989. Stege mistede sin kommunale administration med strukturreformen i 2007, hvor den blev en del af Vordingborg Kommune.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1200 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
2. juli 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1200 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
2. juli 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk