Sakskøbing

Artikler

Sakskøbing er anlagt ved Sakskøbing Ås udløb i fjorden, formentlig i 1100-tallet over for landsbyen Sakstorp.

Middelalderbyen

Byen har formentlig fået sine købstadsprivilegier i første halvdel af 1200-tallet. Der blev slået mønt i byen i 1300-tallet, og flere konger opholdt sig da af og til i byen.

Købstaden 1536-1850

I slutningen af 1500-tallet var havnen i en så elendig tilstand, at skibe måtte benytte en anløbshavn ved Oreby, mens kun mindre både kunne sejle helt ind til byen. Sakskøbing lå konstant i hård konkurrence med nabobyen Maribo om handelen med oplandsbønderne. Maribo blev således flere gange begunstiget på Sakskøbings bekostning. Navnlig efter den svenske belejring i 1658 indvarsledes en nedgangsperiode, som først vendte i 1770’erne. I 1800-tallet blev havnen anlagt og sejlløbet uddybet, hvilket bevirkede, at skibsfarten øgedes. Der opbyggedes en ikke ringe udskibning af korn, og der kom gang i byens håndværk og handelsliv. Havnen forbedredes løbende gennem 1800-tallet, og der etableredes efterhånden mindre industrivirksomheder i byen.

Industrialisering og byvækst

I slutningen af det 19. århundrede havde byen en enkelt maskinfabrik, men ellers var erhvervslivet domineret af let industri og håndværk, mens handelslivet skæmmedes af de dårlige vandveje gennem den lave og sandede fjord. Byens ladeplads i Oreby ved fjordens munding udvidedes i 1880’erne til et egentligt havneanlæg, men en reel befolkningstilvækst udeblev indtil århundredeskiftet.

Industribyen 1900-1970

I 1909-10 anlagdes en sukkerfabrik i Sakskøbing, der i højsæsonen efterhånden havde omkring 400 ansatte, og den blev hermed byens suverænt største virksomhed. Sukkerindustrien blev i det hele taget den dominerende industri i byen, der efter århundredeskiftet oplevede sin kraftigste vækst. Således fordobledes indbyggertallet på kun femten år til cirka 3.200 i 1916. Herefter aftog væksten, men den fortsatte dog i et mere beskedent tempo op til omkring 1950, hvor indbyggertallet rundede 4.000. Mere end 50 procent af befolkningen ernærede sig i 1950 ved industri og håndværk. Oplandshandelen blev hæmmet af de nærliggende handelsbyer Maribo og Nykøbing Falster, men i 1960 arbejdede 30 procent af den lille bys erhvervsaktive alligevel med handel eller transport.

Efter industrien 1970 til i dag

I 1991 centraliserede Danisco sukkerproduktionen i Nykøbing Falster, og som konsekvens måtte fabrikken i Sakskøbing lukke. Byen er i dag primært en handels- og serviceby, men den rummer også en række mindre industrivirksomheder, bl.a. DanDisc, der fremstiller cd’er. I forbindelse med kommunalreformen i 2007 mistede byen sin rolle som administrativt kommunecenter, da Sakskøbing Kommune blev indlemmet i den nye Guldborgsund Kommune. Indbyggertallet lå pr. 1 januar 2004 på 4.817.

Kort over danske byer med købstadsprivilegier gennem tiden. De fleste af disse byer med købstadsprivilegier fandtes allerede ved slutningen af middelalderen, men flere kom til helt op til 1958, hvor Skjern officielt fik status af købstad som den sidste by i Danmark. Det var ikke alle byerne, der opnåede fuldstændig status som købstæder, men flere forblev mellemting mellem landsby og købstad, såkaldte flækker. Kortet medtager ikke købstæderne udenfor landets nuværende grænse, det vil sige købstæderne i  hertugdømmerne Slesvig og Holsten, samt i Skåne, Halland og Blekinge. De fleste af byerne vist på kortet kan du læse meget mere om her på siden. © danmarkshistorien.dk


Materialet er udarbejdet af Den Digitale Byport, en del af Dansk Center for Byhistorie. Mere information om arbejdet, samt en samlet oversigt over de danske købstæder, kan findes her

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1100 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
2. juli 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
© Den Digitale Byport: Danmarks købstæder
Tidsafgrænsning
1100 -
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
2. juli 2012
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk