Social-Demokraten: Kongen begaar Statskup, 29. marts 1920

Kilder

Kildeintroduktion:

Nedenfor ses forsiden af avisen Social-Demokratens 2. ekstraudgave den 29. marts 1920 med overskriften ”Kongen begaar Statskup”. Den socialdemokratiske avis udsendte i ekstraudgaven nyheden om kongens afskedigelse af regeringen i påsken 1920. Det er siden blevet kendt som Påskekrisen og er en af de største kriser i dansk politisk historie. Den parlamentariske krise indtraf, da Christian 10. (født 1870, regent 1912-1947) afsatte den radikale regering under ledelse af statsminister C.Th. Zahle (1866-1946) og godt et døgn senere indsatte et forretningsministerium under ledelse af højesteretssagfører Otto Liebe (1860-1929). Socialdemokraterne udlagde kongens afskedigelse af regeringen som et ”statskup”, idet ministeriet Zahle havde et folketingsflertal bag sig, og kongen derved krænkede princippet om folketingsparlamentarisme.

Rigsdagen var den 27. marts blevet hjemsendt på påskeferie, da der opstod uenighed om grænsespørgsmålet i Sønderjylland efter afstemningen i 2. zone den 14. marts 1920. Afstemningsresultatet viste, at grænsen skulle ligge nord for Flensborg, hvilket Det Konservative Folkeparti, Venstre samt en række nationalsindede fremtrædende erhvervsfolk og Christian 10. var imod. De ønskede i stedet at gennemtvinge en sydligere grænse og dermed få en større del af Sønderjylland tilbage ved Genforeningen.

Ved folkeafstemningen i Mellemslesvig, der inkluderede Flensborg, havde ca. 80 % stemt for et tysk tilhørsforhold. Den radikale regering ville ikke tilsidesætte folkeafstemningens resultat, hvorefter Christian 10. afsatte regeringen og derved kortsluttede det parlamentariske princip. Kongen havde forinden forlangt, at der blev udskrevet valg, hvilket Zahle havde afvist på et møde hos kongen om formiddagen den 29. marts 1920. Kongens indblanding og afskedigelse af regeringen skabte voldsomme dønninger i radikale og socialdemokratiske kredse, i dele af pressen og befolkningen samt i fagbevægelsen med trussel om generalstrejke.

Forsiden af 2. ekstraudgave af Social-Demokraten den 29. marts 1920
Forsiden af den 2. ekstraudgave af Social-Demokraten den 29. marts 1920. Fra: Det Kgl. Biblioteks avissamling i Mediestream


Kongen[1] begaar Statskup.

______

Kongen har afskediget Ministeriet Zahle[2].

Et Ministerium Neergaard[3] ventes dannet imod Folkeflertallet.

Landet foran politisk og økonomisk Kaos!

______

I formiddags Kl. 11¾ blev Statsministeren tilkaldt til Kongen. Han spurgte Hr. Zahle, om hvad han mente om den politiske Situation. Zahle svarede, at den var ganske rolig, idet det, der var sket fra visse Partiers side, jo var sket udenfor Rigsdagen, og at Enighed om Grundlov og Valglov sikkert vilde kunne naas i Løbet af April Maaned.

Kongen hævdede imidlertid, at der var Utryghed i Befolkningen overfor den slesvigske Politik. Dertil svarede Zahle, at det mente han ikke, tværtimod, Regeringen havde handlet i nøje Overensstemmelse med Rigsdagen, hvorom det, at Rigsdagens to Formænd havde givet saa lang Paaskeferie, var Vidnesbyrd.

Kongen svarede, at han ikke delte Zahles Opfattelse, og spurgte Zahle, om han vilde begære sin Afsked.

Zahle svarede, at det kunde han ikke gøre, eftersom Folkethinget ikke havde vedtaget noget Mistillidsvotum, og Ministeriet følte sig i det sønderjyske Spørgsmaal i Overensstemmelse med Folkethingets Flertal.

Kongen gav derpaa Ministeriet sin Afsked. Neergaard havde været tilkaldt i Formiddag og fik Anmodning om paany at indfinde sig i Eftermiddag.

Ministeriets Afskedigelse er ikke kontrasigneret[4].

Man antager, at Neergaard i Eftermiddag vil danne et nyt Ministerium, der vil kontrasignere Zahles Afskedigelse og øjeblikkelig udskrive Valg til Folkethinget.

Den socialdemokratiske Gruppe er telegrafisk indkaldt til Møde i Morgen Kl. 12.

Det radikale Venstre holder Partimøde i Morgen Aften.

Der ventes meget vigtige Skridt fra Socialdemokratiets og de Radikales Side til Besvarelse af det begaaede Statskup.

Samtidig svæver General-Lockouten over Land og Folk. Der vil nu ikke være nogen Regering med parlamentarisk Støtte og folkelig Tillid til at søge de faglige Konflikter ledet ind i roligt Spor.

Landet staar foran politisk og socialt Kaos.

Følgerne af det i Dag begaaede Statskup, der er enestaaende i Danmarks politiske Historie er uberegnelig.


Ordforklaringer m.m.

[1] Christian 10. (født 1870, regent 1912-1947)

[2] C.Th. Zahle (1866-1946): radikal statsminister i 1909-1910 og i 1913-1920.

[3] Niels Neergaard (1854-1936): medlem af Folketinget for Venstre, statsminister i 1908-1909 og i 1920-1924.

[4] Kontrasignere: at medunderskrive.

Om kilden

Dateret
29.03.1920
Oprindelse
Social-Demokraten, 2. Ekstra-Udgave, 29. marts 1920
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. marts 2023
Sprog
Dansk
Litteratur

Kaarsted, Tage: Påskekrisen 1920 (1968).

Lidegaard, Bo: En fortælling om Danmark i det 20. århundrede (2011).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
29.03.1920
Oprindelse
Social-Demokraten, 2. Ekstra-Udgave, 29. marts 1920
Kildetype
Avisartikel
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. marts 2023
Sprog
Dansk
Litteratur

Kaarsted, Tage: Påskekrisen 1920 (1968).

Lidegaard, Bo: En fortælling om Danmark i det 20. århundrede (2011).

Udgiver
danmarkshistorien.dk