Retsforbundets partiprogram 1919

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 21. oktober 1919 stiftede en gruppe mennesker, bl.a. professor C.N. Starcke, Danmarks Retsforbund. Inspirationen til partiet var hentet fra den amerikanske samfundsøkonom Henry George samt den danske filosof Severin Christensen. Grundideerne var dels tanken om, at ejerskabet til jord og jordens værdistigning tilfaldt alle og ikke kun nogle få, dels at staten og dens funktioner skulle minimeres for at give det enkelte individ den størst mulige grad af frihed. Skatter, told og moms skulle således bortfalde.

Ideen om det fælles ejerskab til jorden har affødt princippet om grundskyld, som også var en vigtig del af Retsforbundets program. Grundskyld er beskatningen af den øgede værdi af jord, som opstår som følge af den samfundsmæssige udvikling. Denne værdistigning i naturlige ressourcer skulle fordeles ligeligt imellem alle, da værdistigningen ikke var grundejerens egen fortjeneste, men hele samfundets. Retsforbundet stiftedes i 1919 som en forening, men dannede i 1922 et parti, som kom i Folketinget i 1926.

Retsforbundets partiprogram
Forsiden af Retsforbundets partiprogram. Fra: Det Kgl. Bibliotek


Opraab til Folket fra Retsforbundet.

Vi undertegnede Mænd og Kvinder, der uanset politiske Partigrænser har forenet os til Dannelse af Retsforbundet med det Formaal

at sikre den Enkeltes Frihed og Ret overfor Statsmagtens

og Pengemagtens uretmæssige Overgreb,

opfordrer herved alle Medborgere til at indtræde i og støtte dette vort Forbund i dets Kamp for snarlig Gennemførelse af dette Krav, saa at Statens Magt indskrænkes til kun at være Retsværn om den fri Udfoldelse af den Enkeltes Arbejde og Erhverv, naar dette ikke krænker andres Ret.

Gennem Aarhundreder har Privilegiernes Mænd tyranniseret Folket ved aabent eller skjult at tilegne sig den politiske Magt og derved sikre sig deres økonomiske Monopoler. Dette sker endnu i vore Dage trods saakaldte folkelige Parlamenter, der gennem de politiske Partier ad skjulte Veje fremdeles beherskes af de økono­miske Privilegiers Mænd. Og det Modtryk derimod, som forsøgtes gennem Arbejdernes Foreninger, har - i misforstaaet Underkendelse af den økonomiske Friheds Betydning for et sundt materielt og aandeligt Folkeliv - snarest forværret Statsmagtens Overgreb og ledet den folkelige Flertalsmagt paa skæbnesvangre Afveje til Flertallets eget Fordærv.

Vor egen Rigsdag staar i Begreb med gennem en paa engang monopolistisk og kommunistisk Lovgivning at gøre os alle til Statstrælle i en kommunistisk Stat uden Særeje eller Ret for den enkelte Person eller det enkelte Hjem.

Den moralske og økonomiske Fallit, som derved truer saavel den Enkelte som vort økonomiske og aandelige Fællesskab, kan kun undgaas, ved at den nuværende politiske Magtstat omdannes til en Retsstat, der sikrer den Enkeltes ukrænkelige Frihed og Ret til eget Arbejdsudbytte og Ligeret til Fællesgoderne og indskrænker Statsmagtens Rolle til Værn om denne Retstilstands Opretholdelse.

Dette kan ske, ved at følgende Retssætninger optages i vor borgerlige Lovgivning og hævdes af Statsmagten.
 

Retsforbundets Program.

Retsforbundet kræver, at Grundloven skal indeholde følgende Bestemmelser:

1. Statens Opgave er at værne Borgernes personlige Frihed. Udover dette Formaal er al Anvendelse af Tvang, være sig af fysisk eller aandelig Art, uberettiget.

2. Enhver disponerer frit over det fulde Udbytte af sit Arbejde; hverken Stat eller Kom­mune har nogen som helst Ret til at paalægge Skatter, direkte eller indirekte, eller til at stifte Gæld.

3. Enhver, der vil udelukke andre fra at bruge en Del af Landets Grund eller andre Naturværdier, skylder disse det fulde Vederlag for denne Særfordel. I dette Vederlag, den aarlige Grundskyld, har derfor alle Borgere lige Andel.

4. Alle Borgere har samme Ret til de Indtægter, der opstaar af Seddeludstedelse og Mønt­ning, hvorfor Staten selv skal besørge disse.

5. Retten til frit at disponere over det fulde Udbytte af Arbejdet medfører Ret til at give og modtage Gave og Arv. Derimod har ingen nogen ubetinget Arveret. Efterladenskaber, som ikke er bortgivet gennem Testamente, bliver fælles Ejendom.

6. Af de fælles Indtægter bestrides Udgifterne til det Offentliges Forvaltning. Resten for­deles ligelig som Bonus til alle Landets Indbyggere.

7. Under det Offentliges Forvaltning hører:

Retsvæsnet, med gratis Retspleje og den for den offentlige Sikkerhed saavel inden­for som ved Landets Grænser nødvendige væbnede Styrke samt Varetagelse af danske, Borgeres retslige Anliggender i Udlandet.

Sundhedsvæsnet, med Sygehuse og øvrige hygiejniske Foranstaltninger.

Formynderiet, med Arbejdsanstalter for Forbrydere og forkomne Individer, Omsorg for Aandssvage og Invalider samt for forældreløse eller vanrøgtede Børn.

Offentlige Arbejder, med Beskyttelse af de naturlige Rigdomme (Kyster, Skove, Vandkraft, Fiskeri) samt Vejvæsnet til Lands (Kloakering og Gadebelysning) og til Vands (Fyr- og Vagervæsen).

Finansvæsnet med den seddeludstedende Rigsbank, Mønten, Opkrævningen og For­delingen af Grundskylden samt Kontrol af Koncessioner (Jernbaner, Kanaler, Havne, Telegraf, Telefon, Post, Sporveje, Gas-, Vand- og Elektricitetsværker).

8. En Rigsdag, valgt af alle myndige Mænd og Kvinder efter den fri Valgret, bestemmer, hvor stor en Del af de fælles Indtægter der skal anvendes til Statens og Kommunernes Forvaltninger samt vedtager de Love, som er nødvendige for den personlige Friheds Værn.

9. Til Statsforvaltningens Ledelse vælger Rigsdagen et Rigsraad af fem Ministre.

10. Rigsraadet besætter Vakancer i Højesteret efter Indstilling fra dennes, Landsretternes og det etisk-juridiske Fakultets Medlemmer, som alle er uafsættelige indtil en vis Alders­grænse. Højesteret har paa enhver Borgers Begæring at prøve, hvorvidt de af Rigs­raadet kundgjorte Love og Forordninger stemmer overens med Statsformaalet, i modsat Fald er de uden Lovs Kraft.

11. Myndige Borgere har Ret til at ordne deres personlige Levevis som de vil, til at handle og ytre sig i Tale og Skrift som de vil, dog under Ansvar for Retskrænkelser mod andre. Overfor Pressens Overgreb og uberettigede Indblandinger i Borgernes Anliggender bør Retsværnet ske, ikke ved forebyggende Indgreb, men ved effektiv Ansvarslovgivning og ved at Berigtigelsespligt indføres.

12. Saakaldte offentlige Pligter, saasom Værnepligt, Pligt til at være Nævning, Stemme­pligt o. s. v., anerkendes derimod ikke, da hverken Stat eller Kommune har Krav at stille for egen Regning, men udelukkende har til Opgave at kontrollere de enkelte Borgeres gensidige Krav. Herunder hører i Særdeleshed Forældres ubetingede Pligt til selv at sørge for deres Børns Underhold og Opdragelse, indtil disse er i Stand til at tjene deres eget Ophold.

13. Med Undervisningens Ordning har det Offentlige intet at skaffe. Kommunerne har kun at kontrollere, at Forældrene sørger for at bibringe Børnene de Kundskaber i Læsning, Skrivning og Regning, som er nødvendige for at kunne opfylde den medborgerlige For­pligtelse at afholde sig fra ethvert Indgreb i andres Frihed.

14. Kirken adskilles fuldstændig fra Staten.

15. Næringsfriheden og Foreningsfriheden er ukrænkelige.

16. Ligeledes er Arbejdsfriheden ukrænkelig, Derfor maa der paa Arbejdsmarkedet intet Monopol findes, men Staten skal garantere Ro og Sikkerhed for enhver arbejdsvillig.

17. Alle Aftaler og Forpligtelser, som angaar økonomiske Forhold og ikke krænker andres Ret, nyder Statens Retsbeskyttelse.

18. Til Anlæg og Drift af Foretagender, som kræver Benyttelse af Omraader, der ikke tilhører vedkommende Enkeltperson eller Selskab, meddeler Stat eller Kommune Konces­sioner og udfører eventuelt de nødvendige Ekspropriationer. Dermed sikrer det Offent­lige sig effektiv Kontrol med disse Virksomheders forsvarlige Ordning. Da saadanne Foretagender giver positive Ydelser af maalelig Art (modsat Landeveje, Kloaker o. s. v.), bliver det en offentlig Opgave at vaage over, at det Vederlag, der afkræves Forbrugerne, svarer til hvad det koster at producere vedkommende Ydelse.

19. Kontrollen med de af Kommunerne meddelte Koncessioner sker ved Samstyre for hver enkelt af disse (Vand-, Gas- og Elektricitetsværker, Sporveje o. s. v.).
 

Overgangsbestemmelser.

Statens og Kommunernes Aktiver realiseres, og Formuerne afgiver engang for alle gennemsnitlig 25 %.

For de derved indvundne Midler afbetales hele den offentlige Gæld og gives der Jord­ejerne en Erstatning, svarende til Halvdelen af Jordværdien.

Finansplan for Overgangen til Retsstaten.

Oversigt over Retsstatens og dens Kommuners Budgetter.

Den cirkulerende Pengemængde beregnes at svare til 2 Gange Grundskyldens Beløb; 9/10 er Sedler og 1/10 Skillemønt. Af Sedlerne maa 2/3, eller 300 Mill. Kr., anvendes til Diskontering af Veksler paa Varer og 1/3, eller 150 Mill. Kr., til Byggelaan for 15,000 nye Husmandsbrug.

De af Stat og Kommune givne Lønninger beregnes under Hensyn til, at vedkommende selv sørger for sin Pensionering, og at den aarlige Bonus er tilstrækkelig til at sikre enhver, som fylder 18 Aar, en Livrente af 800 Kr., naar han bliver 65 Aar.

Den Bonus, som tilkommer Voksne, der faar Hjælp af det offentlige Understøttelsesvæsen, tilbageholdes indtil videre af en overordentlig Kommission, som ordner dettes Afvikling.

Den Bonus, som tilkommer Børnene under 18 Aar, ialt omtrent 60 Mill. Kr., anvendes foreløbig som flydende Skolepenge, hvormed en særskilt Kommission bestrider Udgifterne til Undervisningsvæsen, indtil efterhaanden dette helt afløses af den fri Skole.

Fru. Marie Aagaard, f. Zeuthen, Kbhvn.

Kommunelærerinde Magdalene Aagaard, Kbh.

Lærer Adler Lund, Nakskov.

Gartner P. Alsted, Grysdal.

Revisor H. Arnborg, Kbhvn.

Ingeniør J. Ammitzbøl, Aarhus.

Fru J. Ammitzbøl, Aarhus.

Lærer A. B. Andersen, Randers.

Mejeribest. Anders L. Andersen, Hinnerup.

Kompasretter Knud Andersen, Kbhvn.

Gaardejer Møller Andersen, Humble.

Mejeribestyrer M. Andersen, Randlev.

Murer N. C. Andersen, Struer.

Lærer Kr. Appel, Slagelse.

Frøken Vita Bang, Fredericia.

Fru Henriette Beenfe1dt, Kbhvn.

Gaardejer Valdemar Bendiksen, Humble.

Gaardejer William Bendiksen, Humble.

Fru Vilma Bendz, Hellerup.

Kalkulator Aage Bennike, Kolding.

Oberstløjtnant F. Bennike, Kbhvn.

Fru F'ru Bennike, Kbhvn.

Gaardejer Kristen Bjerring, Aalborg.

Fru Kristen Bjerring, Aalborg.

Fru Signe Bjørner, Kbhvn.

Frøken Astrid Bluhme, Seminarieforstanderinde, Aarhus.

Lærer M. A. Bo, Brønderslev.

Konditor V. Boesen, Kolding.

Grosserer A. Boyer, Kbhvn.

Ingeniør Chr. Kielland Brandt, Kbhvn.

Gartner L. N. Brandt, Stavtrup.

Forstander N. Bredkjær, Taastrup.

Landskabsmaler J. N. Bredsdorff, Birkerød.

Malermester Jacob Broch, Esbjerg.

Fru Jacob Broch, Esbjerg.

Handelsmand Axel Broegaard, Karise.

Kontorchef E. Buhelt, Kbhvn.

Hr. Otto Bull, Funder.

Frk. A. Bunch, Randers.

F'orstander Svend Busk, Aarslev.

Frk. A. Carder, Randers.

Skræderm. Adolph Christensen, Brønderslev.

Kommunelærer G. Christensen, Viborg.

Lærer Kai Christensen, Holstebro.

Boghandler P. Christensen, Brønderslev.

Fru P. Christensen, Brønderslev.

Skolebest. C. Christensen - Dalsgaard, Randers.

Assistent Chr. Christensen, Brørup.

Grosserer Hans C. Christensen, Kbhvn.

Fru Hans C. Christensen, Kbhvn.

Kommunelæge Severin Christensen, Kbhvn.

Snedker Hans Christoffersen, Humble.

Direktør Martin Cohn, Hellerup.

Dr. phil. Axel Dam, Hellerup.

Førstelærer Fr. Damsager, Horslunde.

Malerinde Ellen Daugaard, Rønne.

Fru Marie Daugaard, f. Brøndsted, Rønne.

Redaktør Johannes Degenhols, Valby.

Lærer P. Demstrup, Hinnerup.

Husejer Anders Dissing, Mors.

Toldassistent Knud Eberlein, Kbhvn.

Toldkontrollør Louis Eberlein, Kbhvn.

Kommunelærer O. de Hemmer Egeberg, Kbhvn.

Fru O. de Hemmer Egeberg, Kbhvn.

Lærer Joh. Egeberg, Hjortesprung.

Fru Joh. Egeberg, Hjortesprung.

Karetmager Thorvald Eggertsen, Humble.

Snedker N. Nielsen Egsgaard, Kolding.

Arbejdsmd. Aug. Emanuelsen, Brønderslev.

Kusk Morten Eriksen. Skellerup pr. Ullerslev.

Valgmenighedspræst Fenger, Odder.

Gartner K. Finch-Jensen, Struer.

Fru. K. Finch-Jensen, Struer.

Frk. F. Fischer Nielsen, Randers.

Kaptajn G. Fogh, Kbhvn.

Købmand K. Foldager, Stubbekøbing.

Forstander Forchhammer Fredericia.

Gaardejer P. From, Brørup.

Landmand Th. From, Brørup.

Præst Eduard Geismar, Kbhvn.

Fru Eduard Geismar, Kbhvn.

Maskinmester Fr. Gerlach. Kbhvn.

Fru Fr. Gerlach, Kbhvn.

Frk. E. Gjellerup, Kbhvn.

Frk. M. Gradhandt, Kbhvn.

Husmand J. P. Greve, Anskro.

Fru J. P. Greve, Anskro.

Adjunkt K. E. Grønbech, Rønne.

Ekspedient Chr. Gundesen, Kolding.

Fru. Chr. Gundesen. Kolding.

Kaptajn B. Haase, Kbhvn.

Fru Hedvig Sonne Hald, Frederikshavn.

Skoleinspektør H. A. Hald, Frederikshavn.

Lærer E. Hansen, Moseby.

Fru E. Hansen, Moseby

Fiskehandler J. Hansen, Stubbekøbing.

Fru J. Hansen. Stubbekøbing.

Grosserer R. Hansen, Næstved.

Toldassistent Gerhardt Hansen, Kbhvn.

Gaardmand Hans Carl Hansen, Karise.

Fru Hans Carl Hansen, Karise.

Gaardmand Hans P. Hansen, Karise.

Lærer Dalsgaard Hansen, Holstebro.

Hr. Chr. Hansen, Ryslinge.

Planteskoleejer G. Hansen, Kolding.

Fru G. Hansen, Kolding.

Lærer D. Holme Hansen.

Landpostbud A. Hansen, Roskilde.

Fru Agathe Hansen, Kbhvn.

Lærerinde Anna Hansen, Aarhus.

Mejeribest. Anders Hansen, Kværndrup.

Manufakturhandler Fr. Hansen, Randers.

F'ru Fr. Hansen, Randers.

Mejerist Vilh. Hansen, Kværndrup.

Dr. med. Vald. Harsløf, Kbhvn.

Kontorchef A. Haugaard, Hellerup.

Premierløjtnant C. V. Th. Hejberg, Kbhvn.

Sognepræst H. Helweg, Lejre.

Repræsentant P. P. Henriksen, Kbhvn.

Kunstmaler Gudmund Hentze, Kbhvn.

Amtsvejinspektør E. Holm, Nykøbing F.

Kolonialhandler Ove Hvidt, Kbhvn.

Arkitekt L. Hygom, Kbhvn.

Forvalter O. J. Højer, Struer.

Fru O. J. Højer, Struer.

Arbejdsmand Carl Højer, Odense.

Hr. N. Høgh, Brønderslev.

Hr. Aage H. Jacobsen, Randlev.

Blikkenslager J. F. Jacobsen, Stubbekøbing.

Fru Inger Jacobsen, Stubbekøbing.

Styrmand F. M. Jacobsen, Kbhvn.

Fru F. M. Jacobsen, Kbhvn.

Direktør A. Jacobs, Aarhus.

Mejerist F. K. Jensen, Nordenbro.

Lærer Frovin Jensen, Højby.

Grosserer Hermann Jensen, Kbhvn.

Fru Hermann Jensen, Kbhvn.

Hr. Robert Funch Jensen, Kbhvn.

Gaardejer Hartvig Jensen, Kjellerup.

Modehandler C. Jensen, Aalborg.

Gaardejer N. P. Jensen, Brandsby.

Frk. Valborg Jensen, Vestbirk.

Lærer Fr. Jensen, Farringløse.

Repræsentant O. L. Jensen, Horsens.

Fru E. Jespersen, Randers.

Landskabsmaler Henrik Jespersen, Kbhvn.

Fru Laura Jess, Hellerup.

Frk. Agnes Johansen, Kbhvn.

Lærer J. Johansen, Skovby.

Forstander H. G. Junker, Silkeborg.

Grosserer Jens Carl Just, Kbhvn.

Grosserer Poul Just, Kbhvn.

Grosserer A. Justesen, Kbhvn.

Husmand Claudius Jørgensen, Humble.

Cementstøber M. Jørgensen, Slagelse.

Gaardejer Bernhard Kaae, Annede.

Uddeler Aage Kappel, Haarlev.

F'ru E. S. Kappel, Haarlev.

Direktør K. Kirkholm, Horsens.

Præst Tage Kjer, Humble.

Lærerinde Betty Klingberg, Kbhvn.

Sygeplejerske Klintrup, Kbhvn.

Præst E. Koch, Odense.

Hr. Villads, Knudsen, Mors.

Præst Hans Koch, Kbhvn.

Magistratsfuldm. K. Koefoed, Charlottenlund.

Frk. Margrethe Kragh, Vejen.

Gartner Aksel Kragh, Vallekilde.

Fru Aksel Kragh, Vallekilde.

Bogholder A. C. Kragh-Müller, Kbhvn.

Forkarl Hans Kristensen, Brønderslev.

Gaardejer Graves Kristensen, Silkeborg.

Gaardejer Kr. O. Kristensen, Gredstedbro.

Fru Kr. O. Kristensen, Gredstedbro.

Skomager L. Kristensen, Silkeborg.

Højskoleforst. K. Kristensen Tange, Rudkøb.

Hr. Niels Stræde Kristiansen, Ringkøbing.

Avlsbruger P. Krog, Stubbekøbing.

Togbetjent H. N. Krogsager, Kbhvn.

Seminarielærer A. Lange, Horsens.

Fru Seminarielærer A. Lange, Horsens.

Skolebestyrer C. Lambek, Horslunde.

Boelsmand Gotfrid Larsen, Humble.

Smed Jens Larsen, Kbhvn.

Fru Jens Larsen, Kbhvn.

Murermester Kr. Larsen, Hellerup.

Lærer P. Larsen, Ølstykke.

Adjunkt P. A. Larsen, Rønne.

Husmand Ole Larsen, Haarlev.

Handelsgartner R. Larsen-Ullerød, Hillerød.

Husmand J. P. Laursen, Vejle.

Fru J. P. Laursen, Vejle.

Gaardejer Mads Laursen, Boulstrup.

Fru Mads Laursen, Boulstrup.

Skomager A. Laursen, Harlev.

Landbrugsstuderende Peder Leerberg, Valby

Kommitteret Jens Lund, Struer.

Fru Jens Lund, Struer.

Gaardejer N. P. Lundgaard, 8kovby.

Fru N. P. Lundgaard, Skovby.

Frk. Gudrun Lykke.

Hr. Aug. Lyksholm, Brønderslev.

Fru Aug. Lyksholm, Brønderslev.

Fabrikant A. Madsen, Kbhvn.

Gartner Hans Madsen, Rudkøbing.

Trælasthandler L. Madsen, Randers.

Cand. Otto Madsen, Stubbekøbing.

Gaardejer Niels Madsen, Gredstedbro.

Fuldmægtig Johannes Marboe, Kbhvn.

Repræsentant Knud Marboe, Hellerup.

Fru Knud Marboe, Hellerup.

Lærerinde Agnes Mathiassen, Holstebro.

Gartner Jes. Lorensen Mejer, Brørup.

Kommunelærerinde M. Melchiorsen, Randers.

Sadelmager Theodor Mortensen, Onsevig.

Rodemester V. Møller, Kbhvn.

Fru V. Møller, Kbhvn.

Stabssergent Charles Møller, Kbhvn.

Postbud Rud. Navne, Rudkøbing.

Frk. Petra. Nedergaard, Haarlev.

Stenhuggermester E. Nielsen, Randers.

Gymnastiklærerinde Elisabeth Nielsen. Kbhvn.

Forstander Jens Nielsen, Borris.

Fru J. Nielsen, Randers.

Assistent J. Nielsen, Kbhvn,

Gaardejer Laurids Nielsen, Sorø.

Fru Laurids Nielsen, Sorø.

Landmand Ejnar Nielsen, Karise.

Husmand Laurits Nielsen, Grevinge.

Fru Laurits Nielsen, Grevinge.

Gaardmand Hans P. Nielsen, Karise.

Fru Hans P. Nielsen, Karise.

Slagtermester N. P. Nielsen, Haarlev.

Hr. Villum Nielsen, Boulstrup.

Hr. Kristian Nielsen, Boulstrup,

Hr. Chr. Nielsen, Brønderslev.

Hr. Jakob Nielsen, Roskilde.

Højskoleforst. Grønvald Nielsen, Vestbirk.

Maskinkonstruktør K. A. Nielsen Rønne.

Stadingeniør Harald Nygaard, Odense.

Sognepræst K. Juul-Nyholm, Haarlev.

Fru K. Juul-Nyholm, Haarlev.

Højskolelærer Kristen Nørregaard, Vestbirk.

Fru Kristen Nørregaard, Vestbirk.

Lærer, Kordegn O. Olesen, Stubbekøbing.

Toldassistent Chr. Olsen, Hellerup.

Fru Chr. Olsen, Hellerup.

Gaardejer Jens Olsen, Karise.

Fru Jens Olsen, Karise.

Parcellist Hans Olsen, Haar1ev.

Fru Hans Olsen, Haarlev.

Frk. Marie Olsen, Haarlev.

Frk. Karen Olsen, Haarlev.

Cyklehandler A. Olsen, Kolding.

Fru A. Olsen, Kolding.

Planteskoleejer Th. Olsen, Kolding.

Fru Th. Olsen, Kolding.

Skomager A. Olsen, Kolding.

Planteskoleejer Aksel Olsen, Kolding.

Forvalter F. Overberg, Kbhvn.

Fru F. Overberg, Kbhvn.

Revisor O. Packness, Kbhvn.

Lærerinde Olga Paulsen, Aarhus.

Skræddermester O, Kr. Pedersen, Brønderslev.

Lærer N. C. Pedersen, Viborg.

Styrmand P. M. Petersen, Kbhvn.

Gartner P. Pedersen, Hesselager.

Hr. Søren Overgaard Pedersen, Silkeborg.

Hr. Johannes Pedersen, Silkeborg.

Bestyrer Niels Pedersen, Tilsjø.

Gaardejer Peder C. Pedersen: Rønnede.

Gaardejer J. Pedersen.

Hr. Knud Søren Pedersen, Hadsund.

Hr. Jørgen Petersen, Gislinge.

Hr. Peter Jensen Petersen, Kbhvn.

Hr. Sanne Petersen, Charlottenlund.

Snedker S. Pedersen, Skellerup pr. Ullerslev.

Fru Emilie Petersen, Kbhvn.

Fru Ulla Petersen, Charlottenlund.

Købmand A. P. Petersen, Charlottenlund.

Fru A. P. Petersen, Charlottenlund.

Gaardejer Chr. Petersen. Humble.

Kellner Chr. Petersen, Kolding.

Repræsentant Emil Petersen, Aarhus.

Fru Marie Petersen, Humble.

Kommunelærer P. H. Petersen, Humble.

Købmand Severin Petersen, Kbhvn.

Gaardejer Rs. Pihl, Helsned.

Telegrafmester P. Rasmussen, Kbhvn.

Gaardejer Jens Rasmussen, Boeslunde.

Fru Jens Rasmussen, Boeslunde.

Planteskolebestyrer Hans Rasmussen, Esbjerg.

Købmand Carl Rasmussen, Sdr. Onslev.

Lærer K. G. Rasmussen, Odense.

Husmand Rasmus J. Rasmussen, Galten.

Hr. Lars Rasmussen, Kolding.

Fru. Lars Rasmussen, Kolding.

Fru Mine Rasmussen, Boulstrup.

Cand. A. Ravnholt, Hammel.

Sognepræst M. Ring, Ørsted.

Kommuneingeniør Axel Riis, Holte.

Hr. N. Riis-Vestergaard, Ansbro.

Musiklærerinde Margr. Rosenberg, Fredericia.

Censor P. A. Rosenberg, Kbhvn.

Adjunkt Knud V. Rosenstand, Kbhvn.

Redaktionssekretær Rudfeldt, Kbhvn.

Kaptajn V. C. Rømer. Kbhvn.

Sognepræst A. Schack, Vonsild.

Læge Sadolin, Kbhvn.

Skibsfører P. V. Sonne, Kbhvn,

Frk. Bodil Scharling, Fredericia.

Kalkulator C. G. Schou, Rønne.

Murermester Schumacher, Kbhvn.

Læge S. Segel, Humble.

Grosserer Johs. N. Sindberg, Aarhus.

Oversygeplejerske Anna Sihn, Ringkøbing.

Fru D. Sonne, Kbhvn.

Professor C.N. Starcke, Kbhvn.

Fru Professor C. N. Starcke, Kbhvn.

Stud. med. Gustav Starcke, Kbhvn.

Øjenlæge B. Strandbygaard, Ringkøbing.

Overlærer Karl S. Svanum, Hobro.

Fru Karl S. Svanum, Hobro.

Lektor Sveinbjørn Sveinbjørnsson, Aarhus.

Kontorchef H. Sveistrup, Hellerup.

Fru H. Sveistrup, Hellerup.

Gaardejer Josef Søndergaard, Mors.

Fru Josef Søndergaard, Mors.

Hr. Martin Sørensen, Stavtrup.

Fru Herdis Sørensen.

Fru Johanne Sørensen.

Fyrb. J. P. Sørensen, Rønninge pr. Langeskov.

Hr. Vitus Sørensen.

Grosserer Chr. Sørensen, Hellerup.

Hr. N. Sørensen, Stavtrup.

Lærer J. N. Sørensen, Fakse.

Parcellist Hans P. Sørensen, Haar1ev.

Fru Hans P. Sørensen, Haarlev.

Forsøgsleder Hakon Sørensen, Herning.

Hr. S. P. Sørensen, Aarhus.

Hr. Aksel Sørensen, Aarhus.

Agent Chr. C. Sørensen, Kolding.

Højskolelærer P. J. Sørensen, Rudkøbing.

Kontorchef L. F. Tegner, Kbhvn.

Tandlæge Ragnhild Teilmann, Aarhus.

Bogholder J. Thiesen, Kbhvn.

Hr. S. Thomsen, Silkeborg.

Hr. Halv. H. Thomsen, Brønderslev.

Lærer T. Thomsen, Stubbekøbing.

Grosserer M. C. Thrane, Kbhvn.

Bogholder Niels Toft, Kbhvn.

Sekretær Jens Toft Kbhvn.

Prokurist F. Toft, Struer.

Læge Hans Torbøl, Nørre Nebel.

Fru Hans Torbøl, Nørre Nebel.

Gaardejer P. N. Tornbjerg. Stavtrup.

Fru P. N. Tornbjerg, Stavtrup.

Speditør C. Trolle, Hellerup.

Fru C. Trolle, Hellerup.

Skræddermester Alf. P. Traeholt, Brønderslev.

Frk. Agnes Ulrich, Kbhvn.

Dekoratør H. Ungermann, Randers.

Fru H. Ungermann, Randers.

Ingeniør P. Ussing, Kbhvn.

Cand. med. L. Vøhtz, Hellerup.

Ingeniør C. E. Walsøe, Kbhvn.

Købmand Weinøe, Stubbekøbing.

Hovmester E. Weng, Kbhvn.

Fru Hovmester E. Weng, Kbhvn.

Hr. K. J. Vesterdahl, Rønne.

Cand. Jens F. Winther, Kbhvn.

Arkitekt Ejnar Ørnsholt, Nakskov.

Lærerinde Ingeborg Zøylner, Kbhvn.
 

Indmeldelser i Retsforbundet modtages af undertegnede i Kredsen eller af Fru S. Bjorner,

Vald. Holmersgade 21, Kbhvn. Str.; og professor C.N. Starcke, Lykkesholmsallé 31, Kbhvn. V.

Der betales intet Kontingent, men hver Kreds bestemmer selv, hvilke Forholdsregler den

vil træffe for at virke for Forbundets Ideer, og skaffer selv de dertil nødvendige Pengemidler.
 

Udkommet er:

Eduard Geismar. "Retsforbundet". (Gads Forlag).

August Schvan: "Den retfærdige Revolution".  (Hasselbalchs Forlag).

C. N. Starcke. "Den sociale Uro og den evige Fred". (Gyldendal).