Erhvervspartiet: Partiprogram, 1918

Kilder

Kildeintroduktion:

Erhvervspartiet blev dannet i 1918 som et interesseparti for små og mellemstore erhvervsdrivende. Partiet ønskede at samle de Venstrevælgere, som ikke kunne affinde sig med partiets tætte tilknytning til landbruget og ønskede en liberalistisk-konservativ linje i dansk politik. Partiet blev efter et valgnederlag opløst i 1924.
Man ligger i partprogrammet vægt på at opretholde den personlige ejendomsret og friheden til den selvstændige næringsdrift. Endvidere ønsker man at bekæmpe alle statsmonopoler, således at der bliver en mere fri og fair konkurrence på varemarkedet.   

Erhvervspartiets partiprogram
Erhverspartiets partiprogram fra 1918. Fra: Det Kgl. Bibliotek


PROGRAM:

FOR at etablere et Samvirke imellem den danske Handelsstand og dermed beslægtede Erhverv til Varetagelse af fælles Interesser har vi sat os følgende Formaal:

  1. Opretholdelse af den personlige Ejendomsret, den selvstændige Næringsdrift og i det hele taget Enkeltmands frie og selvstændige Udnyttelse af sine Evner som Samfundets bærende Grundvold og alle Fremskridts Drivkraft.
  2. Bekæmpelse af alle Statsmonopoler under hvilken som helst Form.
  3. Kamp mod saadanne Truster og Ringdannelser. Som bringer de mindre Erhverv i Fare, samt mod Stats- og Kommunesocialisme under enhver Form.
  4. Erhvervenes Ligestilling med andre Samfundsklasser under den sociale Forsorg efter Princippet: Hjælp til Selvhjælp.
  5. Sagkundskab og Erhvervsrepræsentation overalt, hvor vore Interesser berøres.
  6. Fuldstændig Gennemførelse af Forholdstalsvalg til Rigsdagen.
  7. Næringslovens Revision, der bygges paa retfærdig Hensyn tagen til alle Sider.
  8. Skat paa Brugsforeninger, Andels. og Produktionsforeninger af enhver Art, som konkurrerer mod det private Initiativ og den frie Næring.
  9. Energisk Kamp mod den af Rigsdagen den senere Tid førte Forbudspolitik.
  10. Samlet Optræden ved Folketings- og Landstingsvalg for at opnaa ovennævnte Formaal ved at indsætte det størst mulige Antal Repræsentanter for Mellemstanden paa Rigsdagen. Tilsvarende Optræden ved Valg af Kommunalbestyrelser i By og paa Land.

Om kilden

Dateret
1918
Oprindelse
Det Kongelige Biblioteks partiprogram samling
Kildetype
Partiprogram
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
17. november 2014
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk