Danmarks Kommunistisk Parti (DKP): "Program og Love", 1921

Kilder

Kildeintroduktion:

Danmarks Kommunistiske Parti blev dannet i 1919 og var det eneste betydelige parti til venstre for Socialdemokratiet indtil slutningen af 1950’erne. Politisk støttede partiet den sovjetisk ledede verdenskommunisme og ønskede en samfundsomvæltning til fordel for et socialistisk samfund.
I partiprogrammet fra 1921 redegøres for behovet for den socialistiske revolution, hvor arbejderklassen skal bekæmpe kapitalismen og samfundet skal overtage produktionsmidlerne. Dette skal ikke kun ske i Danmark, men på et internationalt plan under kampråbet: Proletarer i alle Lande forener eder!

Forsiden på DKP's 1921 partiprogram
Danmarks Kommunistiske Partis partiprogram fra 1921. Tryk på billedet for at se kilden i sin orginale form. Fra: Det Kgl. Bibliotek


Principielt Program. 

Arbejdernes Frigørelse maa være deres eget Værk. Kun ved at Arbejderne organiserer sig som Klasse til Kamp mod Undertrykkerne kan Kapitalismens Udbytning afskaffes.

Arbejdet er Kilden til al Rigdom. Udbyttet bør derfor tilfalde dem, der arbejder. Jorden med alle dens Rigdomskilder skal tilhøre Landets Befolkning for derved at sikre den det fulde Udbytte af Arbejdet. Det kapitalistiske Samfund har mere og mere udviklet sig til at fratage Arbejderne al Ejendomsret til Produktionsmidlerne, samtidig med at det kapitalistiske Profitbegær har gjort Produktionen mere og mere planløs. Verdenskrigen har med enorm Hast paaskyndet denne Udvikling. Klassemodsætningerne er blevet skarpere og skarpere. Det er Arbejdernes historiske Opgave at afskaffe Udbytningen, men dette sker alene ved Afskaffelse af Privat-Ejendomsretten til Produktionsmidlerne og Jorden og ved Gennemførelse af Arbejdsret og Arbejdspligt for alle voksne arbejdsløse Samfundsmedlemmer.

Den reformistiske Arbejderbevægelse - Socialdemokratiet - er ved en stadig mere og mere borgerlig præget Politik blevet ude af Stand til at løse Arbejderklassens historiske Opgave. Ogsaa her har Verdenskrigen fremskyndet Udviklingen saaledes at Socialdemokratiet fra at være et stærkt opportunistisk Arbejderparti er blevet et rent smaaborgerligt, Reformparti uden Aktionsvilje eller Aktionsevne.

Samtidig har Udviklingen tilfulde vist, at al Tro paa en gradvis umærkelig Indvoksen i Socialismen maa betragtes som en Utopi. Samfundets Overtagelse af Produktionsmidlerne kan kun ske ved, at den stadig heftigere Klassekamp kulminerer i den sociale Revolution. Om denne bliver ublodig og hurtig afsluttet, afhænger af, om Bourgeoisiet selv forstaar at dets Rolle er udspillet. Bourgeoisiet er ogsaa selv indirekte bestemmende for, hvor langvarigt det derpaa følgende Proletariatets Diktatur, der er nødvendigt for at omlægge Produktionen og Fordelingen, skal blive.

Overtagelsen af al Produktion og Ejendom samt Dyrkning af Jorden maa ske igennem By- og Landarbejderraad, der tillige overtager den politiske Magt og erstatter det borgerlige Samfunds Parlamenter. Danmarks kommunistiske Parti betragter det som sin Opgave at samle Arbejderklassen paa dette Grundlag og forberede den til det store Opgør mellem Over- og Underklasse.

D. K. P. er ud fra Erfaringerne fra den hidtidige Samfundshistorie og ikke mindst fra de sidste Aars Klassekamp, saavel i Danmark som i de Lande, hvor Klassekampen er traadt ind i den skærpede, revolutionære Fase af den faste Overbevisning, at Proletariatets Diktatur, d. e. Arbejderklassens økonomiske og politiske Eneherredømme, er et nødvendigt og uundgaaeligt Overgangsled til det socialistiske Samfund, hvor alt Klasseherredømme og al Klassekamp er ophørt. Proletariatets Diktatur kan dog aldrig etableres ved planløse Kup eller Revolteforsøg.

I sin Kamp vil Partiet lægge Vægt paa den socialistiske Oplysning, de ikke-parlamentariske Aktioner, men vil tillige benytte Parlamentarismen (Deltagelse i politiske og kommunale Valg), indtil det revolutionære Tidspunkt er kommet, da der igennem By og Landarbejderraad kan skabes en Styreform med politisk og økonomisk Ligestilling for alle arbejdende, Arbejdets Demokrati.

I det borgerlige Parlament og i de kommunale Institutioner kan Opgaven kun være igennem en socialistisk Kritik at afsløre og derved bidrage til at styrte det kapitalistiske Samfund.

I det kapitalistiske Samfund maa overhovedet Arbejdernes Bestræbelser koncentreres om at bekæmpe Kapitalismen og vanskeliggøre dens Kaar. Arbejderne kan i deres økonomiske Kamp intet Hensyn lage til de kapitalistiske Samfunds Tarv.

Danmarks kommunistiske Parti er et Led i 3. Internationale, der omfatter alle Landes revolutionære Socialister. Det hævder at den besiddelsesløse Proletar intet Fædreland har at forsvare, før dette hans saakaldte Fædreland er overgaaet til Samfundets Eje. Men dette sker kun i stadig Forstaaelse og inderligt Samarbejde med andre Landes Proletarer, der ligeledes gaar frem under del internationale Kampraab:

Proletarer i alle Lande forener eder!

Arbejdsprogram.

Indtil Tidspunktet for Arbejderklassens endelige Opgør med Kapitalismen er inde, vil D. K. P. benytte alle formaalstjenlige Midler for at udvikle Arbejderklassens Muligheder for at gaa sejrrigt ud af Kampen, men samtidig vil D. K. P. ved sine Angreb paa det kapitalistiske Samfundsstyre tvinge dette til at yde Arbejderne alt, hvad muligt er under dette Samfundssystem.

D. K. P. opstiller følgende Krav:

Økonomiske og sociale Krav.

1.

Samfundets Overtagelse af større Virksomheder (alle Jernbaner, Dampskibsselskaber, Banker, Storfabriker, Telefonselskaber m. v.). Bedriftsraad valgte af de respektive Bedrifters Arbejdere og Funktionærer administrerer under Samfundets Kontrol Virksomhederne.

2.

Len- og Stamhuse og alle andre store Jordejendomme overgaar i Samfundseje og administreres- under Samfundskontrol – af Landarbejderraadene. Fællesdrift søges efterhaanden gennemført. Al Grundværdistigning tilfalder Samfundet.

3.

Oprettelse af Bedriftsraad ved alle Virksomheder i Byerne og paa Landet. Raadenes Opgave bliver Kontrollen med Virksomheder og Jordejendomme. Tillige bliver det Arbejdernes Opgave gennem Raadene at erhverve Kendskab til alle det økonomiske Livs Forhold.

4.

Afskaffelse af Told og andre indirekte Skatter. Alle Indtægter under Gennemsnitsindtægten fritages for Skat, for Indtægter derudover stærkt stigende Skala. Udlændinge betaler Skat i Lighed med Landets Borgere. Kommunal- og Stats- Virksomheder maa ikke benyttes til indirekte Beskatning. Meget stærkt stigende Arveafgift, Overdragelse af Værdier til arveberettigede, forinden Arveladerens Død, beskattes ved Overdragelsen som Arv.

5.

Afskaffelse af Tyende- og Søloven, Beskyttelseslov for unge Arbejdere, Ophævelse af Lærlingeloven. Fagorganisationerne organiserer Lærlingene og varetager i øvrigt deres Interesser. Samfundet overlager efterhaanden Lærlingeuddannelsen gennem Dag-Fagskoler. Oprettelse af kommunale Aftenhjem for Ungdommen.

6

Sygdoms-, Invaliditets, Alderdoms-. Arbejdsløsheds-, Enke- og Enkemandsforsikring udredes af Samfundet efter en saadan Maalestok, at enhver tilsikres en pekuniær betrygget Tilværelse. Rettigheder i Stedet for Almisser. Undersøgelse af Folks huslige Forhold afskaffes. Fattiglovene ophæves. Vederlags- og valgfri Benyttelse af Hospitaler, Sanatorier, Rekonvalescenthjem og Badeanstalter. Gratis og valgfri Læge samt fri Fødselshjælp og Medicin. Fuld Omsorg for Tuberkuløse, kronisk Syge og for ulykkeligt stillede Børn. Bedriftsraadene kontrollerer Sundheds- og Beskyttelseslovgivningens Overholdelse.

7.

Boligspørgsmaalet løses af Samfundet, der for at ophæve Boligmanglen bør overtage Produktionen af Byggemateriale, og tillige drive en planmæssig Byggevirksomhed. Alle Fabrikker fjernes fra beboede Kvarterer og indrettes efter Hygiejneris Fordringer, Oprettelse af Pensionatshjem for alle enligstillede Personer, Huslejeregulering og offentlig tvungen Boliganvisning. Som øjeblikkelig Foranstaltning til Afhjælpning af Bolignøden skal de af Lejerne valgte Komiteer have Ret til at konfiskere Bourgeoisiets overflødige Værelser og gennemføre Boligrationering.

8.

Maksimalarbejdsdag paa 6 Timer. I øvrigt bør Arbejdstiden reguleres saaledes, at alle arbejdsføre kan finde Beskæftigelse og fuldt Underhold. Fabriksarbejde for Børn og unge Mennesker under 16 Aar forbydes. Aarlig Sommerferie for alle. Weekend. Ikke nødvendigt Natarbejde forbydes. En ensartet Løn bør tilstræbes, indtil Samfundet er naaet saa vidt, at Lønsystemet er afskaffet og alle kan nyde Livets Goder efter sit naturlige Behov. Prisregulering. Forfalskning af Varer og Vareaager kan ikke afgøres med Bødestraf.

Politiske og kulturelle Krav.

1.

Fuldstændig Ytrings-, Presse-, Forsamlings-, Forenings- og Demonstrationsfrihed sikres ved Lov.

2.

Monarkiets Afskaffelse. Et-Kammersystem. Aarligt Valg til Folkerepræsentationen. Indførelse af Tilbagekaldelsessystemet, Folkeafstemning og Folkeforslagsret. Rigsdagens Løfteaflæggelse til Grundloven afskaffes.

3.

Almindelig lige og direkte Valgret for alle arbejdsvillige Mænd og Kvinder over 20 Aar. Hemmelig Afstemning. Fuldstændig gennemført Forholdstalsvalg med frit Valg indenfor hvert Partis Kandidater. Fattigunderstøttelse berøver ingen Valgret. Skatte- og Opholdsbestemmelser slettes af den kommunale Valglov.

4.

Myndighedsalder opnaas med det fyldt 20 Aar. Indfødsret gives enhver hæderlig arbejdsvillig Person, der har opholdt sig et Aar i Landet. Asylret for politiske Flygtninge

5.

Afrustning. Principiel Nægtelse af alle Militærudgifter til den kapitalistiske Stat. Borgerklassens Afvæbning. Indtil Hæren er afskaffet organiseres Soldaterraad. Kamp med alle Midler mod Krigsfare og Krig.

6.

Gratis Retshjælp. Dommere valgt ved almindelig Valgret. Presseforseelser og politiske Lovovertrædelser maa ikke behandles som Forbrydelser og kan ikke medføre Varetægtsarrest. Adgang til Appel af Varetægtsarrest. Oprettelse af Opdragelses- og Plejehjem for moralsk defekte Personer. Den militære og gejstlige Retspleje afskaffes. Folkevalgt Fængselskontrol. Retsplejen omlægges fra en straffende til en forebyggende Virksomhed.

7.

Religionen en Privatsag. Kirken adskilles fra Staten, og dens Jordegods, Kapital og Bygninger overgaar i Samfundseje. Skolen adskilles fra Kirken.

8.

Skoleundervisningen obligatorisk og fuldkommen gratis. Skolemateriel og Bespisning paa Skolen gratis. Lærer- og Forældreraad ordner Undervisningen efter følgende Principper:

A. Samfundsskolen fra Barnets 6 -14. Aar. Skolen maa bygges efter Arbejdsskolens Principper.

B. Ungdomsskolen (Elever fra 14 til 18 Aar), der deles i Handelsskolen, Teknisk Skole, Landmandsskolen, Kvinde- eller Husmoderskolen.

C. Studenterskolen med Adgang for alle. Vederlagsfrit Ophold og Undervisning for ubemidlede.

D. I hver Bebyggelse et godt offentligt Bibliothek med Foredragssal. Studieværelse og Lysbilledrum. I de sidste Skoleaar gives omhyggelig Oplysning i Moral og Kønslære samt Alkohollære efter moderne Grundprincipper.

Love.

Danmarks kommunistiske Parti har til Formaal at samle Arbejderklassen til Kamp for at styrte det kapitalistiske Samfundssystem og i dets Sted opbygge et socialistisk Samfund med lige Ret for alle. Dette Formaal søges opnaaet ved:

1. Et intensivt og omfattende socialistisk Oplysnings- og Organisationsarbejde, Oprettelse af selvstændige Dagblade i saa mange Byer som muligt, samt en kraftig Propaganda blandt Arbejderklassen for Tilslutning til Raadssystemet.

2. Dannelse af Partiafdelinger over hele Landet.

3. Udenomparlamentarisk Virksomhed, navnlig i Form af Masseaktioner, lokale Strejker, Storstrejker og Generalstrejke.

4. Parlamentarisk Virksomhed, dog kun i nøje Tilknytning til Partiets Grundsætninger og Krav i fuld Overensstemmelse med 3. Internationales Beslutninger og med absolut Undgaaelse af Alliance til højre, og med det Formaal fra disse Talerstole at drive en energisk Agitation for Partiets Ideer og Program, uden at anerkende den borgerlige Parlamentarisme som Middel til Opbyggelse af et socialistisk Samfund.

5. Samarbejde med de revolutionære Fagforeninger.

6. Samarbejde med Broderpartierne i andre Lande.

§ 1.

Enhver, der anerkender Partiets Love og Grundsætninger kan optages som Medlem af Danmarks kommunistiske Parti. Personer, der arbejder i et organiseret Fag, skal være Medlem af deres Fagforening. Medlemmer af Arbejdskøber- og Mesterforeninger eller Aktieselskaber, der modarbejder Arbejdernes økonomiske Interesser, samt Ordenshaandhævere i det kapitalistiske Samfund kan ikke være Medlemmer af Partiet. I Tvivlstilfælde henvises til Generalforsamlingen og Forretningsudvalget (sidstnævnte som afgørende Instans). Enhver Optagelse og ethvert Medlems Forbliven i Partiet kan fordres henvist til Forretningsudvalget, eventuelt Hovedbestyrelsens Afgørelse. Ethvert Medlem skal forinden Optagelse have udfyldt Partiets Optagelses-Spørgeskema. Hovedbestyrelsen kan selvstændig foretage Eksklusion af et Medlem, naar 2/3 af samtlige Hovedbestyrelsesmedlemmer stemmer derfor.

§ 2.

Grundlaget for Partiet dannes af de lokale Partiforeninger. Hvor der ingen Partiforening findes, kan direkte Indmeldelse i Partiet finde Sted. I Byer med flere Valgkredse kan dannes en Forening for hver Kreds. Hver Forening skal bære Navnet: Kommunistisk Forening for……… Ingen har Stemmeret i andre Partiforeninger end der, hvor han bor. Direkte Medlemmer har Stemmeret i den nærmeste Parti forening.

§ 3.

Alle Partiforeninger er underkastet Partiets Love og Beslutninger samt de Afdelingslove, der vedtages paa Afdelingens Generalforsamlinger, disse skal dog være i Overensstemmelse med Partiets Love og godkendes af Forretningsudvalget. Mellem Kongresserne skal saavel Partiafdelingerne som disses enkelte Medlemmer efterkomme Beslutningerne af Partiets Ledelse (Forretningsudvalg, Hovedbestyrelse.)

§ 4.

Partiforeningerne skal hvert Kvartal, senest to Uger efter hvert Kvartals Slutning aflægge Beretning og Regnskab til Partiets Forretningsudvalg, med de af dette ønskede Oplysninger, derunder Agitationens Omfang, Medlemsantal og indkommet Medlemskontingent.

§ 5.

Partiforeningerne fastsætter selv Kontingentet. 1 Kr. pr. Medlem maa hvert Kvartal indbetales til Partikassen. Partiforeninger, som har et Kvartals Restance af det dem paahvilende Kontingent, kan ikke deltage i Valg af Partiets Tillidsmænd og mister Repræsentationsretten til Partiets Kongres, saafremt de ikke senest 8 Dage efter givet Varsel har indbetalt Restancen.

§ 6.

Forretningsføreren fører Partiets Regnskab, som afsluttes hver Maaned og forelægges Forretningsudvalget i revideret Stand hver Maaned, ligesaa for hvert Hovedbestyrelsesmøde. Paa hver ordinær Kongres forelægges Regnskab i revideret Stand for Tiden fra sidste Kongres.

§ 7.

Kongressen afholdes hvert Aar, som Regel Store Bededag. Kongressen indkaldes med to Maaneders Varsel. Senest 6 Uger før Kongressen skal de af Partiforeningerne vedtagne Forslag være indsendt til Forretningsudvalget. Samtlige Afdelingsforslag og øvrige af Forretningsudvalget eller Hovedbestyrelsen stillede Forslag skal være Afdelingerne i Hænde senest 4 Uger før Kongressen.

Ekstra Kongres kan afholdes med faa Dages Varsel, naar det vedtages ved Urafstemning eller Hovedbestyrelsen beslutter det.

§ 8.

Repræsentationsretten paa Kongressen er følgende:

Partiforeningerne vælger en Repræsentant for indtil 50 Medlemmer, derefter en Repræsentant for hver 50 Medlemmer, saaledes at over 25 regnes for 50. Repræsentationsretten beregnes efter Gennemsnittet af de to sidste Kvartalsindbetalinger. Hovedbestyrelsen, valgte lønnede Tillidsmænd samt Partiets Rigsdagsmænd kan ikke vælges til Delegerede og har ikke Stemmeret paa Kongressen, men derimod Forslags og Taleret.

§ 9.

Partiets Hovedbestyrelse bestaar af 23 Medlemmer, Formand (Forretningsføreren), Næstformand og 7 Repræsentanter skal være bosiddende i København og udgør Forretningsudvalget. Desuden vælges 3 for Sjælland, 1 for Lolland-Falster, 2 for Fyn, 6 for Jylland og 2 for København. Hovedbestyrelsen indkaldes mindst en Gang hvert Halvaar, og iøvrigt saa ofte Forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller naar Flertallet af Hovedbestyrelsen forlanger det.

Formanden, Næstformanden og øvrige Medlemmer af Forretningsudvalget udpeges paa Kongressen og vælges ved Urafstemning over hele Landet.

De øvrige Hovedbestyrelsesmedlemmer for Landsdelene foreslaas ligeledes paa Kongressen (se § 8) og vælges ved Urafstemning af samtlige Medlemmer i hele Landet. For at vælges til Kongres-Delegeret og Hovedbestyrelsesmedlem skal vedkommende have været Medlem af Partiet mindst 6 Maaneder.

§ 10.

Partiets Hovedbestyrelse har fuld Bemyndigelse til i enhver Henseende med fuld pekuniær og retslig Gyldighed at forpligte Partiet. Hovedbestyrelsen kan, om den skønner det formaalstjenligt, paa visse Omraader og paa visse Tidsperioder overdrage denne Bemyndigelse til Forretningsudvalget.

§ 11.

Kongressen fastsætter Tillidsmandslønningerne. Partiets Tillidsmænd kan kun have et lønnet Hverv. Lønnet Medhjælp kan kun antages og afskediges af Forretningsudvalget.

§ 12.

To Revisorer samt to Suppleanter vælges ved Urafstemning. Revisorerne reviderer Partiets Regnskab kritisk hvert Kvartal og foretager mindst to Gange aarlig uanmeldt Kasseeftersyn.

§ 13.

Urafstemning foretages, naar Kongressen med mindst en Trediedel ønsker det, Forretningsudvalget eller Hovedbestyrelsen beslutter det, eller mindst 3 Partiforeninger ved Generalforsamlingsbeslutning eller mindst 500 Medlemmer forlanger det. Alle vigtige Beslutninger sendes ud til Urafstemning.

§ 14.

Partikongressen tager Standpunkt til eventuelt forestaaende politiske eller kommunale Valg.

§ 15.

Ethvert Partimedlem, der indehar offentlige lønnede Tillidshverv er pligtig til Partikassen at aflevere alle af dette Tillidshverv følgende Indkomster. Partiet fastsætter derefter eventuel Løn (der dog ikke maa være højere end Partiets Tillidsmænds) samt eventuelle Sted- og Repræsentationstillæg.

§ 16.

Hver Afdeling har Ret til at udpege Kandidater til Rigsdags- og Kommunevalg. Efter foretagen Indstilling fra Afdelingerne indsendes Kandidaternes Navne og det opnaaede Stemmetal til Forretningsudvalget, som derefter opstiller Kandidaterne i alfabetisk Orden paa en Liste; denne Liste tilbagesendes derefter Afdelingen til Urafstemning. Ved Valget opstilles Kandidaterne i Henhold til det Stemmetal de har opnaaet ved Urafstemningen. Denne Ordning gælder for København og Frederiksberg og for Valgkredse, hvor der er flere Afdelinger. Andre Kredse har Ret til selv at bestemme deres Fremgangsmaade.

§ 17.

Partiets parlamentarisk, politiske og kommunale Virksomhed ledes af Partiet og dets Organisationer og ikke af de paagældende Repræsentanter.

For Rigsdagsvirksomheden ligger Ledelsen i Partiets Forretningsudvalg, Hovedbestyrelse og Kongres. For Kommunalvirksomheden i de lokale Partiforeninger (i København Fællesbestyrelsen og fælles Medlemsmøder samt i Forretningsudvalget, Hovedbestyrelse og Kongres.)

§ 18.

Alle valgte Tillidsmænd har Tilbagetrædelsespligt, naar dette besluttes indenfor samme Forum, under hvilke de er valgte, og Nyvalg foretages straks.

§ 19.

D. K. P.s Arbejdsudvalgsmedlemmer i Føderationen udgøres af Partiets Formand og de 4 Forretningsudvalgsmedlemmer, der har opnaaet højest Stemmetal ved Urafstemningen, forsaavidt disse ikke er Funktionærer i Føderationen, i saa Fald indtræder de næste i Rækkefølge i H. t. Stemmetal.

- Forretningsudvalget kan dog trække et Medlem af Arbejdsudvalget tilbage, hvorefter den i Stemmetal næstkommende indtræder.