Frihedsrådets pjece "Er De nazist?", december 1943

Kilder

Kildeintroduktion:

I december 1943 udsendte Frihedsrådet illegalt pjecen "Er De nazist?". Formålet med pjecen var at forsvare modstandsbevægelsens sabotage. De, der tvivlede eller var imod sabotagen, skulle overbevises om at sabotage, trods materielle skader og deraf følgende besværligheder, var nødvendigt og ønskværdigt. Ifølge Frihedsrådet var modstandsbevægelsens sabotage udtryk for kampen for fred, frihed og demokrati, og sabotagen kunne forkorte krigen og desuden sikre, at Danmark kunne gøre sig fortjent til økonomisk hjælp fra de allierede efter krigens afslutning. Den illegale pjece blev trykt i 120.000 eksemplarer.

ER DE NAZIST?

Det er De næppe. Intet Menneske med normale Instinkter og sund Fornuft er Nazist. Men hvorfor støtter De da Nazismens Sag ved at fordømme Sabotagen?

VED DE, at en enkelt dansk Fabrik (Riffelsyndikatet) under Besættelsen har fremstillet og repareret Maskinkanoner for ca. 80 Millioner Kr. til Tyskerne? Det er for 65,000 Kr. gennemsnitlig om Dagen. Forestil Dem, hvor mange Menneskers Død og Lem­læstelse blot een Dags Produktion fra denne Fabrik foraarsager. Men der er i Hundredevis af mindre Fabrikker, der fremstiller Dele til Krigsmateriel. Paa Nørrebro i København arbejder ca. 260 Virksomheder for Værnemagten. De blev alle standset, da Transformatoren i Lygten sprængtes. Mange Menneskeliv spares, blot den elektriske Strøm standser Fabrikationen een Time, eller blot een Maskine ødelægges.

Opvejer det ikke rigeligt DERES Besværligheder i samme Anledning?

Hver Dag, Krigen varer, koster ca. 10,000 Mennesker Liv og Førlighed. Leverancer af Maskinkanoner, Geværer, Flyvemaskin­dele, Biler, men ogsaa af Uniformer, Beklædningsgenstande, Skotøj, Fødevarer, Frøkorn, og ogsaa Troppetransporter, Befæstnings­værker, Beslaglæggelser af Bygninger forhaler Tyskernes Neder­lag. Hver Bombe, hver Brand har sin Hensigt.

Tænk paa det, hver Gang De vil kalde en Sabotagehandling "meningsløs”.

Husk det, næste Gang De vil sige: ”Det nytter ikke noget”.

HVAD KOSTER Sabotagen os selv? Mange Mennesker stiller sig bekymret det Spørgsmaal. Ved De, at der af Krigsforsikrin­gen indtil nu kun er udbetalt 25 Millioner Kroner i Erstatning for Beskadigelse paa Bygninger og Inventar? Og heri er ikke alene Følger af Sabotage, men ogsaa af Bombenedslag o.l. med­regnet. Selvom Skaden med endnu uafgjorte Sager beløber sig til det dobbelte, svarer denne Sum dog kun til, hvad Tyskerne stjæler fra os i Løbet af 1 Uge - vore direkte og indirekte Ud­gifter ved Besættelsen er nu ca. 7 Millioner Kr. om Dagen. Og hver Gang vi selv leverer Materialet til Eksportartikler, berøves vi yderligere Stoffer, vi selv har haardt Brug for. –

Men drager De nu den Slutning, at Sabotagen ikke kan betyde ret meget, naar den er saa ”billig”, saa er det fordi De glemmer, at hver Maskine, hver Transformator, hvert Skib, hvert elektrisk Sporskifte, hver Jernbanevogn og Skinne i Krigstid yder en Ind­sats, der flerdobbelt opvejer Værdien.

Forkorter Modstandsbevægelsen blot Krigen nogle faa Dage, har vi indtjent vore Tab af Produktionsmidler og samtidig gjort os værdige til at faa Andel i den Hjælp med Maskiner og Mad, de Allierede har lovet alle kæmpende Demokratier efter Krigen.

Glem ikke disse rent materielle Betragtninger, næste Gang De vil beklage ”Tab af danske Værdier”.

MEN SELV OM det kostede os mangefold mere, maatte vi al­ligevel bekæmpe Nazisme og Besættelsesmagt. Vi vil Fred, Frihed og Demokrati - hvorfor skulde vi faa alt det gratis, som andre undertrykte Nationer i Europa betaler med Blod, Taarer og Ruiner?

– Gør Frihedens Sag til Deres. Tro ikke Nazismens uværdige Talsmænd i Radio og Pjecer – trods alle ”fædrelandskærlige” Fraser er det Nazismens Sag, de taler. Ellers fik de ikke Ordet i et Land, der er underkastet nazistisk Censur.

Vil De en kortere Krig, en hurtigere Afslutning af Besættelsen og Nazismens Nederlag, da skal De støtte - ikke modvirke ­Frihedsbevægelsen i Ord og Handling.

Disse Ord er ikke til den, der har forstaaet Frihedskampens Betydning, men til den, der uden at ville det, støtter Nazismens Sag.

Spred denne Redegørelse overalt, hvor der udspredes Mistillid og Misfornøjelse over for Sabotage og Modstand mod Nazisterne

- MEN VÆR FORSIGTIG!

Danmarks Frihedsraad.

Om kilden

Dateret
12.1943
Oprindelse
Frit Danmarks Hvidbog, bd.2 (1946) s.187-88. Rettigheder: Gengivet med tilladelse fra Thaning & Appel
Kildetype
Pjece
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. august 2011
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk