Frederik 2.s missive til købstæderne ved søsiden om tilsyn med ankommende fremmede, 4. maj 1586

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 4. maj 1586 udsendte Frederik 2. (født 1534, regent 1559-1588) et missive, det vil sige et kongeligt brev, til købstæderne ved kysterne. Heri blev de mindet om tidligere kongelige ordrer om at holde et vågent øje med udlændinge, der kom ind i landet. Perioden var en urolig tid i Europa med religiøse spændinger og krige i landene syd for Danmarks grænse. Det betød, at der kom en del udlændinge til de danske riger. Siden Christian 3. (født 1503, regent 1534-1559) gemmeførte reformationen i 1536, havde den danske kongemagt arbejdet på at konsolidere den lutherske kirkes position i landet. Det udmøntede sig i love, der rettede sig direkte mod katolikker og konkurrerende protestantiske retninger – fx fremmedartiklerne fra 1569.

Missivet fra 1586 illustrerede kongemagtens mistro mod indvandrende udlændinge. Købstæderne blev advaret mod og pålagt at føre tilsyn med fremmede, der kom til byerne for bl.a. at spionere, bedrive mord, brand eller igangsætte andre uroligheder. I den kongelige befaling var det særligt folk fra katolske lande som Italien, Spanien og Frankrig, som byerne blev pålagt at føre et alvorligt opsyn med. Derimod skulle der ikke være særlige foranstaltninger for adelige og såkaldt ærlige mennesker fra Tyskland.

Herunder er missivet gengivet først i den oprindelige ordlyd og dernæst i en udgave, hvor sproget og stavningen er moderniseret af redaktionen på danmarkshistorien.dk.


'Frederik 2.s missive til købstæderne ved søsiden om tilsyn med ankommende fremmede af 4. maj 1586 som gengivet i V.A. Sechers Corpus Constitutionum Daniæ - Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558-1660. Se hele lovteksten her.

Frederik 2.s missive til købstæderne ved søsiden om tilsyn med ankommende fremmede, 4. maj 1586.

Vi komme udi forfaringe, hvorledis at uden lands skulle spørgis och fornemmis nogen selskab, som indskicket er at omdrage paa adskillige steder och fare med alle hande prachticker enten at bespede och forkundskabe lande och rigers leilighed eller och bedrifve mord, brand och anden modvillighed och utilbørlighed, och epterdi formodendis kunde vere, at saadane selskab ochsaa kunde lade dennom forløste at begifve sig udi vore riger och lande och derfore fornøden er, at hafvis des alfvorliger indseende med hvad fremmede, som hid indkommer, och endog vi os skulle tilforse, at epter vore forige alfvorlige skrifvelser och befallinger I) skulle hafvis derudinden tilbørlig tilsiun, dog epter forskrefne leilighed ville vi hermed eder derom hafve erindrit och advarit och endnu alfvorlig bedit och befallit, at i hafve grandgifvelig acht och opseende med alle de fremmede och udlendiske, som hender til eders byer at komme, vere sig hvis standis och condition, som de vere eller sig angifve kunde, och aldellis ingen tilstede derfra fremdellis hid ind udi rigit at komme synderlig hvad Velske, Spannier, Frandsoser eller det nations folk ere, uden de hafve konninge, chur och førster deris nøiachtige pasbord, hvorfran de ere komne, och hvad deris verf och bestilling ere, dog ville vi herhoes hafve udi acht, om nogen af adel och erlig stam och stand af Tyskeland komme, som ville til os eller udi vore riger sig bese och forsøge, dennom ingen forhindring at giøre och ellers eder derom lade saa vere anliggende och befallit, som i ville stande os til rette, om deremod sker och eders forsømmelse befindis, at derofver vore undersotter til skade och fare nogit paakomme kunde.

I) Missive 1576 24. aug.; åbent brev 1585 10. juli.


Det kongelige brev fra Frederik 2. til købstæderne i en sprogligt moderniseret udgave udarbejdet af redaktionen på danmarkshistorien.dk:
 

Frederik 2.s missive til købstæderne ved søsiden om tilsyn med ankommende fremmede, 4. maj 1586.

Vi har erfaret, hvorledes at i udlandet skulle nogle selskaber[1] spøge og fornemmes[2], som har for skik at drage om på adskillige steder og fare med allehånde praktikker enten at spionere og rekognisere lande og rigers lejlighed[3] eller at bedrive mord, brand og anden modvillighed og utilbørlighed, og eftersom det formodes kunne, at sådanne selskaber også kunne lade dem forlyste at begive sig ud i Vores riger og lande, er det fornødent, at have alvorligere opsyn med hvilke fremmede, som hid kommer, og selvom Vi Os skulle have tillid, at efter Vores forrige alvorlige skrivelser og befalinger[4] skulle haves allerede tilbørlig tilsyn, dog efter forskrevne lejlighed[5] ville Vi hermed eder derom have erindret og advaret og endnu alvorligere bedt og befalet, at I have grangivelig agtpågivenhed og opsyn med alle de fremmede og udlændinge, som hænder til jeres byer at komme, uanset hvilken stand og tilstand, som de være eller sig angiver at være, og aldeles ingen tilstedes[6] der fra yderligere her ind i riget at komme, synderlig hvad vælske[7], spaniere, franskmænd eller den nations folk, som ikke har konge, kurfyrste eller fyrste, uden de angiver pas, hvorfra de er kommet og hvad deres erhverv og bestilling er, dog vil Vi desuden have ud i agt[8], hvis nogen af adelig og ærlig herkomst og stand fra Tyskland kommer, som vil til Os eller ud i Vores riger sig bese og forsøge[9], dem skal ingen forhindringer gøres, men ellers skal eder gøre som befalet, om det modsatte sker og eders forsømmelse befindes og vores undersåtter af den grund kunne udsættes for skade og fare, skal I stå Os til rette[10].


Ordforklaringer m.m.

[1] Selskaber: grupperinger.

[2] Dvs. at nogle selskaber eller grupperinger ”spøger i kulissen” eller arbejder i det skjulte.

[3] Lejlighed: (i denne sammenhæng) indre forhold, beskaffenhed, indretning.

[4]Der henvises til et kongeligt missive (dvs. et kongeligt brev til en bestemt gruppe som fx købstæderne) fra 24. august 1576 og et åbent brev fra 10. juli 1585.

[5] Lejlighed: (i denne sammenhæng) de ovennævnte omstændigheder.

[6] Tilstedes: tillades

[7] Vælske: fra romansktalende lande. Især Italien.

[8] Have ud i agt: befale, bestemme, kræve udført.

[9] Bese og forsøge: undersøge, se sig om, lære at kende.

[10] Stå Os til rette: stå til ansvar over for kongen.

Om kilden

Dateret
04.05.1586
Oprindelse
Secher, V. A. (red.): Forordninger og Recesser 1558-1660, bind 2, s. 421-422 (1889-1890).
Kildetype
Lov
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. april 2016
Sprog
Dansk, Dansk - oversat til nudansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
04.05.1586
Oprindelse
Secher, V. A. (red.): Forordninger og Recesser 1558-1660, bind 2, s. 421-422 (1889-1890).
Kildetype
Lov
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
28. april 2016
Sprog
Dansk, Dansk - oversat til nudansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk