Folkeafstemninger siden 1916

Øvrige

Ved ændringen af Grundloven i 1915 blev der indført obligatoriske folkeafstemninger i forbindelse med grundlovsændringer. Danmark havde siden den første grundlov i 1849 været et repræsentativt demokrati, hvor de stemmeberettigede borgere valgte repræsentanter til at træffe de politiske beslutninger. Det betød, at den stemmeberettigede del af befolkningen alene stemte i forbindelse med valget af repræsentanter til Rigsdagen. Det ændrede sig med 1915-Grundlovens krav om folkeafstemninger i forbindelse med grundlovsændringer. Grundlovsændringer udgør således grundlaget for alle folkeafstemninger på nær én i perioden fra 1915 til den nuværende grundlov fra 1953. Den ene folkeafstemning, der falder udenfor, var afstemningen i 1916 om salget af Dansk Vestindien. Det blev den første landsdækkende folkeafstemning i Danmark.

Folkeafstemningen, der fandt sted 14. december 1916, kom i en statsretlig kompliceret tid. Grundloven fra 5. juni 1915 var ganske vist vedtaget, men trådte ikke i kraft før 1918 på grund af 1. verdenskrig. Politisk var situationen også vanskelig, og den spidsede til i forbindelse med salget af Dansk Vestindien til USA. Venstre krævede et folketingsvalg, da spørgsmålet om Dansk Vestindien ikke havde været en del af den sidste valgkamp. De øvrige partier og Christian 10. var dog ikke ivrige efter et folketingsvalg. Løsningen blev at optage kontrolministre i regeringen og sende salget til afstemning. I lovhjemlen for afstemningen forpligtede regeringen sig til at annullere aftalen med USA, såfremt mindst halvdelen af stemmerne var imod salget. Var flertallet derimod for salget, ville spørgsmålet bliver overgivet til Rigsdagens frie afgørelse. Med denne konstruktion sikrede man, at Rigsdagen ikke var forpligtet af folkeafstemningen, og at Rigsdagens grundlovssikrede kompetence til at godkende landafståelser (§ 18) blev overholdt. Folkeafstemningen om salget af Dansk Vestindien var således, hvis man skal bruge nutidige definitioner, halvt-bindende, i det at afstemningen kunne forkaste salget, hvorefter forslaget ikke ville blive præsenteret for Rigsdagen. I det tilfælde at befolkningen stemte ja til salget, var Rigsdagen frit stillet til at stemme imod. Befolkningen stemte dog ja, og da der også var flertal for salget i Rigsdagen, blev Dansk Vestindien afstået til USA i 1917.  

Afstemningen i 1916 er også principielt væsentlig, fordi det var første gang kvinderne og tyende, der havde stemt til kommunale valg siden 1908, udnyttede deres demokratiske rettigheder fra 1915-Grundloven. Dette, på trods af at de reelt set ikke fik dem før 1918, hvor 1915-Grundloven trådte i kraft.

Ifølge den nuværende grundlov fra 1953 er der fem situationer, hvor der kan eller skal holdes folkeafstemninger, og hvor udfaldet har bindende virkning:

  • Ved lovforslag, som en større gruppe folketingsmedlemmer ønsker forelagt befolkningen (§ 42)
  • Ved afgivelse af suverænitet (uafhængighed) (§ 20)
  • Ved visse internationale traktater (§ 42, stk. 6)
  • Ved ændring af Grundloven (§ 88)
  • Ved ændring af valgretsalderen (§ 29)

Desuden kan Folketinget vælge at afholde vejledende folkeafstemninger, hvor udfaldet således ikke er bindende. Hidtil er den vejledende folkeafstemning kun blevet brugt i forbindelse med folkeafstemningen om tiltrædelsen af EF-pakken (Den Europæiske Fælles Akt) i 1986.

Oversigt over folkeafstemninger siden 1916

 

Dato og år for folkeafstemningenEmnet for folkeafstemningenUdfald
14. december 1916Salget af De Vestindiske Øer (Konsultativ afstemning)Overdragelse af De Dansk-Vestindiske Øer til Amerikas Forenede Stater vedtoges af Rigsdagen
6. september 1920Ændringer i grundloven af 1915 som følge af genforeningenForslaget godkendt
23. maj 1939Forfatningsændring: Forslag til Danmarks Riges Grundlov af maj 1939Forfatningsændringen faldt
28. maj 1953Forfatningsændring: Forslag til Danmarks Riges Grundlov af maj 1953 (yngste vælgere 25 år)Forfatningsændringen vedtaget
28. maj 1953Valgretsalderens nedsættelse fra 25 til 23 eller 21 år (yngste vælgere 21 år)Valgretsalderen blev 23
30. maj 1961Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 23 til 21 årValgretsalderen blev 21 år
25. juni 1963"Jordlovene""Jordlovene" bortfaldt
24. juni 1969Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 21 til 18 årValgretsalderen forblev 21 år
21. september 1971Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 21 til 20 årValgretsalderen nedsat til 20 år
2. oktober 1972Danmarks tiltrædelse af De Europæiske FællesskaberDanmark tiltrådte De Europæiske Fællesskaber 1. januar 1973
19. september 1978Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 20 til 18 årValgretsalderen nedsat til 18 år
27. februar 1986Danmarks tiltrædelse af EF-pakken (Europæisk Fælles Akt) (vejledende afstemning)Danmarks tiltrædelse af EF-pakken vedtages af Folketinget
2. juni 1992Danmarks tiltrædelse af MaastrichttraktatenDanmark tiltrådte ikke Traktaten
18. maj 1993Danmarks tiltrædelse af Maastrichttraktaten suppleret med EdinburghafgørelsenDanmark tiltrådte Traktaten suppleret med Edinburgh- afgørelsen
28. maj 1998Danmarks tiltrædelse af AmsterdamtraktatenDanmark tiltrådte Traktaten
28. september 2000Danmarks deltagelse i den fælles valutaDanmark tiltrådte ikke deltagelse i den fælles valuta
7. juni 2009Ligestilling mellem kønnene i arvefølgen i kongehusetArveretten til tronen går til førstefødte uanset køn
25. maj 2014Danmarks deltagelse i en Fælles Patentdomstol i EUDanmark tilsluttede sig den Fælles Patentdomstol
3. december 2015Omdannelse af Danmarks retsforbehold til en tilvalgsordningDanmark omdanner ikke retsforbeholdet til en tilvalgsordning

 

 


 14. december 1916 - Salget af De Vestindiske Øer (Konsultativ afstemning)

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige stemmer
JaNej
283670158157

Udfald: 

Overdragelse af De Dansk-Vestindiske Øer til Amerikas Forenede Stater vedtoges af Rigsdagen.

Lovhjemmel for afstemning:

Lov nr. 294 af 30. september 1916 om afholdelse af folkeafstemning angående Vestindien.

 

Læs mere om De Dansk-Vestindiske Øer 

 


6. september 1920 - Ændringer i grundloven af 1915 som følge af genforeningen

[tilbage til oversigten] 

Antal gyldige
stemmer
Procent af samtlige
stemmeberettigede
JaNejJaNej
614130  1958147,51,5

Udfald: 

Forslaget godkendt.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 5. juni 1915 § 93.

 

Læs mere om genforeningen.

 


23. maj 1939 - Forfatningsændring: Forslag til Danmarks Riges Grundlov af maj 1939

[tilbage til oversigten] 

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
9662778571744,53,9

Udfald:

Forfatningsændringen faldt.

Lovhjemmel for afstemning:

Grundloven af 5. juni 1915 med ændringer af 10. september 1920 § 94.

 


28. maj 1953 - Forfatningsændring: Forslag til Danmarks Riges Grundlov af maj 1953 (yngste vælgere 25 år)

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
  118329231913545,812,3

Udfald: 

Forfatningsændringen vedtaget.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 5. juni 1915 med ændringer af 10. september 1920 § 94.

 

Læs Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953

 


28. maj 1953 - Valgretsalderens nedsættelse fra 25 til 23 eller 21 år (yngste vælgere 21 år)

 [tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
  840815
(for 23 år)
700122
(for 21 år)
30,0
(for 23 år)
25,0
(for 21 år)

Udfald: 

Valgretsalderen blev 23 år.  

Lovhjemmel for afstemning: 

Lov nr. 50 af 25. marts 1953 om folkeafstemning i året 1953 vedrørende Danmarks Riges Grundlov.

 

Læs Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953

 


30. maj 1961 - Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 23 til 21 år

[tilbage til oversigten] 

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
  58611347914620,316,6

Udfald: 

Valgretsalderen blev 21 år.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 29, jf. § 42.

 


25. juni 1963 - Jordlovene

[tilbage til oversigten]


  Antal gyldige 
stemmer  
  Procent af samtlige 
stemmeberettigede  
JaNejJaNej
1. Lov om erhvervelse af landbrugsejendomme843756135458827,744,5
2. Statshusmandsloven848494134794227,944,3
3. Kommuners forkøbsret872042132803628,744,6
4. Naturfredningsloven937259126154530,841,5

Udfald:

"Jordlovene" bortfaldt.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 42.

 


24. juni 1969 - Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 21 til 18 år

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
  448724164668813,649,8

Udfald: 

Valgretsalderen forblev 21 år.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 29, jf. § 42.

 


21. september 1971 - Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 21 til 20 år

 [tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
  1601840123180447,436,5

Udfald: 

Valgretsalderen nedsat til 20 år.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 29, jf. § 42.

 


2. oktober 1972 - Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber

 [tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
  1958043113575556,732,9

Udfald: 

Danmark tiltrådte De Europæiske Fællesskaber 1. januar 1973.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 20, stk. 2, jf. § 42.

 

Læs mere om Danmarks vej ind i EF

 


19. september 1978 - Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 20 til 18 år

 [tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
1224448104983233,929,0

Udfald: 

Valgretsalderen nedsat til 18 år

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 29, jf. § 42

 


 

27. februar 1986 - Danmarks tiltrædelse af EF-pakken (Europæisk Fælles Akt) (vejledende afstemning)

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
  1629786126848342,032,7

Udfald: 

Danmarks tiltrædelse af EF-pakken vedtages af Folketinget

Lovhjemmel for afstemning: 

Lov nr. 24 af 5. februar 1986

 

Læs om Danmarks medlemskab af EF og EU efter 1972

 


2. juni 1992 - Danmarks tiltrædelse af Maastrichttraktaten

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
  1606442165328940,541,7

Udfald: 

Danmark tiltrådte ikke Traktaten.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 20, stk. 2, jf. § 42.

 


18. maj 1993 - Danmarks tiltrædelse af Maastrichttraktaten suppleret med Edinburghafgørelsen

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
  1930391147191448,637,0

Udfald: 

Danmark tiltrådte Traktaten suppleret med Edinburgh-aftalen.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 42, stk. 6, jf. § 19

 

Læs et uddrag af Maastrichttraktaten   

 


28. maj 1998 - Danmarks tiltrædelse af Amsterdamtraktaten

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
  1647692134259541,233,6

Udfald: 

Danmark tiltrådte Traktaten.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 20, stk. 2, jf. § 42.

 


28. september 2000 - Danmarks deltagelse i den fælles valuta

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
  1620353184281440,546,1

Udfald: 

Danmark tiltrådte ikke deltagelse i den fælles valuta.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 20, stk. 2, jf. § 42.

 


7. juni 2009 - Ligestilling mellem kønnene i arvefølgen i kongehuset

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
  185818031893145,17,8

Udfald: 

Arveretten til tronen går til førstefødte uanset køn.

Lovhjemmel for afstemning: 

Lov nr. 170 af 27. marts 1953.

 


25. maj 2014 - Danmarks deltagelse i en Fælles Patentdomstol i EU

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
  138688183302333,620,2

Udfald: 

Danmark tilsluttede sig den Fælles Patentdomstol.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 20, stk. 2, jf. § 42.

 


3. december 2015 - Omdannelse af Danmarks retsforbehold til en tilvalgsordning

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
JaNejJaNej
  1375862155843733,137,5

Udfald: 

Danmark omdanner ikke retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven § 20, stk. 2 jf. § 42

 


 

 

 

 

Øvrige

Forfatter(e)
danmarkshistorien.dk
Tidsafgrænsning
1916 -
Oprindelse
Folketingets hjemmeside
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. april 2018
Sprog
Dansk
Litteratur

Svensson, Palle: Folkets røst(2003)

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Øvrige

Forfatter(e)
danmarkshistorien.dk
Tidsafgrænsning
1916 -
Oprindelse
Folketingets hjemmeside
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. april 2018
Sprog
Dansk
Litteratur

Svensson, Palle: Folkets røst(2003)

Udgiver
danmarkshistorien.dk