Folkeafstemninger siden 1916

Øvrige

Ved ændringen af Grundloven i 1915 blev der indført obligatoriske folkeafstemninger i forbindelse med grundlovsændringer. Danmark havde siden den første grundlov i 1849 været et repræsentativt demokrati, hvor de stemmeberettigede borgere valgte repræsentanter til at træffe de politiske beslutninger. Det betød, at den stemmeberettigede del af befolkningen alene stemte i forbindelse med valget af repræsentanter til Rigsdagen. Det ændrede sig med 1915-Grundlovens krav om folkeafstemninger i forbindelse med grundlovsændringer. Grundlovsændringer udgør således grundlaget for alle folkeafstemninger på nær én i perioden fra 1915 til den nuværende grundlov fra 1953. Den ene folkeafstemning, der falder udenfor, var afstemningen i 1916 om salget af Dansk Vestindien. Det blev den første landsdækkende folkeafstemning i Danmark.

Folkeafstemningen, der fandt sted 14. december 1916, kom i en statsretlig kompliceret tid. Grundloven fra 5. juni 1915 var ganske vist vedtaget, men trådte ikke i kraft før 1918 på grund af 1. verdenskrig. Politisk var situationen også vanskelig, og den spidsede til i forbindelse med salget af Dansk Vestindien til USA. Venstre krævede et folketingsvalg, da spørgsmålet om Dansk Vestindien ikke havde været en del af den sidste valgkamp. De øvrige partier og Christian 10. var dog ikke ivrige efter et folketingsvalg. Løsningen blev at optage kontrolministre i regeringen og sende salget til afstemning. I lovhjemlen for afstemningen forpligtede regeringen sig til at annullere aftalen med USA, såfremt mindst halvdelen af stemmerne var imod salget. Var flertallet derimod for salget, ville spørgsmålet bliver overgivet til Rigsdagens frie afgørelse. Med denne konstruktion sikrede man, at Rigsdagen ikke var forpligtet af folkeafstemningen, og at Rigsdagens grundlovssikrede kompetence til at godkende landafståelser (§ 18) blev overholdt. Folkeafstemningen om salget af Dansk Vestindien var således, hvis man skal bruge nutidige definitioner, halvt-bindende, i det at afstemningen kunne forkaste salget, hvorefter forslaget ikke ville blive præsenteret for Rigsdagen. I det tilfælde at befolkningen stemte ja til salget, var Rigsdagen frit stillet til at stemme imod. Befolkningen stemte dog ja, og da der også var flertal for salget i Rigsdagen, blev Dansk Vestindien afstået til USA i 1917.  

Afstemningen i 1916 er også principielt væsentlig, fordi det var første gang kvinderne og tyende, der havde stemt til kommunale valg siden 1908, udnyttede deres demokratiske rettigheder fra 1915-Grundloven. Dette, på trods af at de reelt set ikke fik dem før 1918, hvor 1915-Grundloven trådte i kraft.

Ifølge den nuværende grundlov fra 1953 er der fem situationer, hvor der kan eller skal holdes folkeafstemninger, og hvor udfaldet har bindende virkning:

  • Ved lovforslag, som en større gruppe folketingsmedlemmer ønsker forelagt befolkningen (§ 42)
  • Ved afgivelse af suverænitet (uafhængighed) (§ 20)
  • Ved visse internationale traktater (§ 42, stk. 6)
  • Ved ændring af Grundloven (§ 88)
  • Ved ændring af valgretsalderen (§ 29)

Desuden kan Folketinget vælge at afholde vejledende folkeafstemninger, hvor udfaldet således ikke er bindende. Hidtil er den vejledende folkeafstemning kun blevet brugt i forbindelse med folkeafstemningen om tiltrædelsen af EF-pakken (Den Europæiske Fælles Akt) i 1986.

Oversigt over folkeafstemninger siden 1916

 

Dato og år for folkeafstemningen Emnet for folkeafstemningen Udfald
14. december 1916 Salget af De Vestindiske Øer (Konsultativ afstemning) Overdragelse af De Dansk-Vestindiske Øer til Amerikas Forenede Stater vedtoges af Rigsdagen
6. september 1920 Ændringer i grundloven af 1915 som følge af genforeningen Forslaget godkendt
23. maj 1939 Forfatningsændring: Forslag til Danmarks Riges Grundlov af maj 1939 Forfatningsændringen faldt
28. maj 1953 Forfatningsændring: Forslag til Danmarks Riges Grundlov af maj 1953 (yngste vælgere 25 år) Forfatningsændringen vedtaget
28. maj 1953 Valgretsalderens nedsættelse fra 25 til 23 eller 21 år (yngste vælgere 21 år) Valgretsalderen blev 23
30. maj 1961 Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 23 til 21 år Valgretsalderen blev 21 år
25. juni 1963 "Jordlovene" "Jordlovene" bortfaldt
24. juni 1969 Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 21 til 18 år Valgretsalderen forblev 21 år
21. september 1971 Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 21 til 20 år Valgretsalderen nedsat til 20 år
2. oktober 1972 Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber Danmark tiltrådte De Europæiske Fællesskaber 1. januar 1973
19. september 1978 Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 20 til 18 år Valgretsalderen nedsat til 18 år
27. februar 1986 Danmarks tiltrædelse af EF-pakken (Europæisk Fælles Akt) (vejledende afstemning) Danmarks tiltrædelse af EF-pakken vedtages af Folketinget
2. juni 1992 Danmarks tiltrædelse af Maastrichttraktaten Danmark tiltrådte ikke Traktaten
18. maj 1993 Danmarks tiltrædelse af Maastrichttraktaten suppleret med Edinburghafgørelsen Danmark tiltrådte Traktaten suppleret med Edinburgh- afgørelsen
28. maj 1998 Danmarks tiltrædelse af Amsterdamtraktaten Danmark tiltrådte Traktaten
28. september 2000 Danmarks deltagelse i den fælles valuta Danmark tiltrådte ikke deltagelse i den fælles valuta
7. juni 2009 Ligestilling mellem kønnene i arvefølgen i kongehuset Arveretten til tronen går til førstefødte uanset køn
25. maj 2014 Danmarks deltagelse i en Fælles Patentdomstol i EU Danmark tilsluttede sig den Fælles Patentdomstol
3. december 2015 Omdannelse af Danmarks retsforbehold til en tilvalgsordning Danmark omdanner ikke retsforbeholdet til en tilvalgsordning
1. juni 2022 Afskaffelse af Danmarks forsvarsforbehold Danmark afskaffer forsvarsforbeholdet

 

 


 14. december 1916 - Salget af De Vestindiske Øer (Konsultativ afstemning)

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige stemmer
Ja Nej
283.670 158.157

Udfald: 

Overdragelse af De Dansk-Vestindiske Øer til Amerikas Forenede Stater vedtoges af Rigsdagen.

Lovhjemmel for afstemning:

Lov nr. 294 af 30. september 1916 om afholdelse af folkeafstemning angående Vestindien.

 

Læs mere om De Dansk-Vestindiske Øer 

 


6. september 1920 - Ændringer i grundloven af 1915 som følge af genforeningen

[tilbage til oversigten] 

Antal gyldige
stemmer
Procent af samtlige
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
614.130   19.581 47,5 1,5

Udfald: 

Forslaget godkendt.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 5. juni 1915 § 93.

 

Læs mere om genforeningen.

 


23. maj 1939 - Forfatningsændring: Forslag til Danmarks Riges Grundlov af maj 1939

[tilbage til oversigten] 

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
966.277 85.717 44,5 3,9

Udfald:

Forfatningsændringen faldt.

Lovhjemmel for afstemning:

Grundloven af 5. juni 1915 med ændringer af 10. september 1920 § 94.

 


28. maj 1953 - Forfatningsændring: Forslag til Danmarks Riges Grundlov af maj 1953 (yngste vælgere 25 år)

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
1.183.292 319.135 45,8 12,3

Udfald: 

Forfatningsændringen vedtaget.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 5. juni 1915 med ændringer af 10. september 1920 § 94.

 

Læs Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953

 


28. maj 1953 - Valgretsalderens nedsættelse fra 25 til 23 eller 21 år (yngste vælgere 21 år)

 [tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
840.815
(for 23 år)
700.122
(for 21 år)
30,0
(for 23 år)
25,0
(for 21 år)

Udfald: 

Valgretsalderen blev 23 år.  

Lovhjemmel for afstemning: 

Lov nr. 50 af 25. marts 1953 om folkeafstemning i året 1953 vedrørende Danmarks Riges Grundlov.

 

Læs Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1953

 


30. maj 1961 - Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 23 til 21 år

[tilbage til oversigten] 

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
586.113 479.146 20,3 16,6

Udfald: 

Valgretsalderen blev 21 år.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 29, jf. § 42.

 


25. juni 1963 - Jordlovene

[tilbage til oversigten]


  Antal gyldige 
stemmer  
  Procent af samtlige 
stemmeberettigede  
Ja Nej Ja Nej
1. Lov om erhvervelse af landbrugsejendomme 843.756 1.354.588 27,7 44,5
2. Statshusmandsloven 848.494 1.347.942 27,9 44,3
3. Kommuners forkøbsret 872.042 1.328.036 28,7 44,6
4. Naturfredningsloven 937.259 1.261.545 30,8 41,5

Udfald:

"Jordlovene" bortfaldt.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 42.

 


24. juni 1969 - Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 21 til 18 år

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
448.724 1.646.688 13,6 49,8

Udfald: 

Valgretsalderen forblev 21 år.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 29, jf. § 42.

 


21. september 1971 - Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 21 til 20 år

 [tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
1.601.840 1.231.804 47,4 36,5

Udfald: 

Valgretsalderen nedsat til 20 år.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 29, jf. § 42.

 


2. oktober 1972 - Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber

 [tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
1.958.043 1.135.755 56,7 32,9

Udfald: 

Danmark tiltrådte De Europæiske Fællesskaber 1. januar 1973.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 20, stk. 2, jf. § 42.

 

Læs mere om Danmarks vej ind i EF

 


19. september 1978 - Forslag om ændring af valgretsalderen til Folketinget fra 20 til 18 år

 [tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
1.224.448 1.049.832 33,9 29,0

Udfald: 

Valgretsalderen nedsat til 18 år

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 29, jf. § 42

 


 

27. februar 1986 - Danmarks tiltrædelse af EF-pakken (Europæisk Fælles Akt) (vejledende afstemning)

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
1.629.786 1.268.483 42,0 32,7

Udfald: 

Danmarks tiltrædelse af EF-pakken vedtages af Folketinget

Lovhjemmel for afstemning: 

Lov nr. 24 af 5. februar 1986

 

Læs om Danmarks medlemskab af EF og EU efter 1972

 


2. juni 1992 - Danmarks tiltrædelse af Maastrichttraktaten

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
1.606.442 1.653.289 40,5 41,7

Udfald: 

Danmark tiltrådte ikke Traktaten.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 20, stk. 2, jf. § 42.

 


18. maj 1993 - Danmarks tiltrædelse af Maastrichttraktaten suppleret med Edinburghafgørelsen

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
1.930.391 1.471.914 48,6 37,0

Udfald: 

Danmark tiltrådte Traktaten suppleret med Edinburgh-aftalen.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 42, stk. 6, jf. § 19

 

Læs et uddrag af Maastrichttraktaten   

 


28. maj 1998 - Danmarks tiltrædelse af Amsterdamtraktaten

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
1.647.692 1.342.595 41,2 33,6

Udfald: 

Danmark tiltrådte Traktaten.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 20, stk. 2, jf. § 42.

 


28. september 2000 - Danmarks deltagelse i den fælles valuta

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
1.620.353 1.842.814 40,5 46,1

Udfald: 

Danmark tiltrådte ikke deltagelse i den fælles valuta.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 20, stk. 2, jf. § 42.

 


7. juni 2009 - Ligestilling mellem kønnene i arvefølgen i kongehuset

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
1.858.180 318.931 45,1 7,8

Udfald: 

Arveretten til tronen går til førstefødte uanset køn.

Lovhjemmel for afstemning: 

Lov nr. 170 af 27. marts 1953.

 


25. maj 2014 - Danmarks deltagelse i en Fælles Patentdomstol i EU

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
1.386.881 833.023 33,6 20,2

Udfald: 

Danmark tilsluttede sig den Fælles Patentdomstol.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 20, stk. 2, jf. § 42.

 


3. december 2015 - Omdannelse af Danmarks retsforbehold til en tilvalgsordning

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
1.375.862 1.558.437 33,1 37,5

Udfald: 

Danmark omdanner ikke retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 20, stk. 2 jf. § 42

 


1. juni 2022 - Afskaffelse af Danmarks forsvarsforbehold

[tilbage til oversigten]

Antal gyldige 
stemmer
Procent af samtlige 
stemmeberettigede
Ja Nej Ja Nej
1.848.242 915.717 43,4 21,5

Udfald: 

Danmark afskaffer forsvarsforbeholdet

Lovhjemmel for afstemning: 

Grundloven af 1953 § 20, stk. 2 jf. § 42
 

Øvrige

Forfatter(e)
danmarkshistorien.dk
Tidsafgrænsning
1916 -
Oprindelse
Folketingets hjemmeside
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. april 2018
Sprog
Dansk
Litteratur

Svensson, Palle: Folkets røst - demokrati og folkeafstemninger i Danmark og andre europæiske lande (2003).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Øvrige

Forfatter(e)
danmarkshistorien.dk
Tidsafgrænsning
1916 -
Oprindelse
Folketingets hjemmeside
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
6. april 2018
Sprog
Dansk
Litteratur

Svensson, Palle: Folkets røst - demokrati og folkeafstemninger i Danmark og andre europæiske lande (2003).

Udgiver
danmarkshistorien.dk