Den danske fogeds årsregnskab for Skånemarkedet, 1494

Kilder

Kildeintroduktion:

Dette regnskab fra 1494 blev udarbejdet af den danske konges foged ved Skånemarkedet. Regnskabet er dateret til perioden 15.august-9.oktober, der svarer til en fuld fiskesæson på halvøen Skanør. Manden bag regnskabet var den i øvrigt ukendte hr. Jasper, som kong Hans (f. 1455, regent 1481-1513) havde udnævnt til at varetage og bogføre alle indtægter og udgifter fra årets sildefiskeri og markedshandel på Skanør. Det udførlige regnskab fra hr. Jaspers hånd kan hænge sammen med, at den tidligere foged Peter Dunk og hans medhjælper Heinrich havde vakt kongens vrede, og derfor i foråret 1494 var blevet afskediget og efterfølgende fængslet i København. Denne skæbne ville hr. Jasper ikke risikere, så måske netop derfor gjorde han sig ekstra umage med årets regnskab. Regnskabet giver god besked om de utallige toldindtægter, afgifter og bøder for forskellige lovovertrædelser som den danske konge som Skånemarkedets overherre kunne gøre krav på.

Nedenfor ses regnskabet i sin helhed gengivet efter H.S. Eriksson: Skånemarkedet, 1980, samt en oversættelse til nutidsdansk foretaget af Jakob Ørnbjerg, ph.d. i tidlig moderne historie. Nummerering, udeladelser markeret med [ ] samt indsatte kommentarer stammer fra kildeudgivelsens redaktion, mens noter i teksten stammer fra danmarkshistorien.dk

Original tekst Oversættelse til nutidsdansk
1.Hwerdags toll aff Falstherbo anno etc. 1494: 171 mark, 8 skiling, 8 penning.Hverdagstold af Falsterbo[1] anno etc. 1494: 171 mark, 8 skilling, 8 penning [2]  
2. Thettæ ær aff markid teghn [...]: summa summarum aff hwerdagis tiol oc aff markid tegn ær 196 m. 14 sk. 8 pen. Dette er af markedstegn [3] [1494 udleveredes 941 tegn]: Summa summarum af hverdagstold og af markedstegn er 196 mark, 14 skilling og 8 penning.
3.Tetthæ ær rortoll af Falstherbo anno etc. 94 [...] Summa summarum aff rodertold 115 m. 15 sk. 2 pen.  Dette er rortold[4] af Falsterbo anno etc. 94. [der følger en meget lang opremsning af navne på fiskere, der hver især betalte 5 penning i rortold]. Summa summarum af rortold: 115 mark, 15 skilling, 2 penning.
4. Aff wognæ, som ogæ i stranden. Summa summarum aff wognene til sancti Mickelis dagær 339 m. oc 8 sk.   Af vogne som age i stranden[5]. Summa summarum af vognene til Skt. Mikkels Dag[6] er: 339 mark og 8 skilling.  
5.Bodhæ pennighæ aff Ugllæ [...] 149 fra Steghæ leyæ, 66 fra Stubbækøbingis læyæ, 31 fra Nykiøpyngs leyæ, 44 fra Aarsleyæ 44 fra Sielantzfaræ leyæ, Jens Hanssen fra Siømarckæ. Summa summarum aff bode penninge 244 m. 2 sk.  Bodpenge[7] af Uglle [lokalitet på Skanør; uden hjemstavnsangivelse 98 navne, dernæst], 149 fra Stege leje[8], 66 fra Stubbekøbings leje, 31 fra Nykøbings leje, 44 fra Aarsleje [Aarhus i Jylland eller Åhus i Skåne], 44 fra Sjællandsfar[9] leje. Jens Hanssen fra Sømarke. Summa summarum af bodpenge: 244 mark, 2 skilling.
6.

Sillæ toll aff fidænnæ:
Swniskæ fid [...] 524 læster 6¼ tønde med 55 m. 9 sk.
Lybskæ fid [...] 1284 læster 1 5/8 td. 31 stk. med 135 m. 13 sk. 9 pen.
Danskær fed [...]; 22 købm. fortoldede 878 læster 1 5/8 td. med 89 m. 9 sk. 8 pen.
Rostockær fith [...] 294 læster 3 td. med 32 m. 3 sk. 4 pen.
Stettiner fitte [...] 811 læster med 85 m. 5 sk.
Rivollæræ [...] 53 læster 3¼ td. med 5 m. 13 sk.
Pommæringhæ [...] 50 læster 5/8 td. med 5 m. 6 sk. 8 pen.
Vernomynnæræ; 48 læster 4 1/8 td. med 5 m. 10 sk. 8 pen.
Summa summarum aff sille tolen ær 415 mark 5 skillinge oc 7 penninge.  

Sildetold af fedene[10]:
Svenske fed [det stralsundske fed, hvor 21 købmænd betalte told] 524 læster[11], 6 ¼ tønde: 55 mark, 9 skilling.
Lübecks fed [55 købmænd, der fortoldede] 1.284 læster, 1 5/8 tønde, 31 stk: 135 mark, 13 skilling, 9 penning.
Danzigske[12] fed; [22 købmænd] 878 læster, 1 5/8 tønde: 89 mark, 9 skilling, 8 penning.
Rostocker fed [15 købmænd] 294 læster, 3 tønder: 32 mark, 3 skilling, 4 penning.
Stettiner fed [36 købmænd] 811 læster med 85 mark, 5 skilling.
Revals[13] fed, [17 købmænd] 53 læster, 3 ¼ tønde med 5 mark, 3 skilling.
Pommerns [6 købmænd] 50 læster 5/8 tønde med 5 mark, 6 skilling, 8 penning.
Warnemünde: 48 læster, 4½ tønder betalt med 5 mark, 6 skilling, 8 penning.
Summa summarum af sildetolden er 415 mark, 5 skilling og 7 penninge.
7.Vrageræ penninghe [...]. Vragerpenge[14]. [38 danske navne. Alle betalte 9 skilling.]
8.Vrager teghn aff burwær i Falsterbo die assumptionis, [...].

Vragertegn[15] af borgere i Falsterbo die assumptionis[16]. [15. august da fiskeriet begyndte, 8 navne, hver betalte 1 skilling.]

9.Vongh teghn affburwær i Falstherbo die assumptionis [...].Vogntegn af borgere i Falsterbo die assumptionis. [79 navne, der hver betalte 6 penninge pr. vogn. 18 borgere betalte dog 1 skilling for to vogne].[17]
10.Vongh teghn aff burwær i Falsterbo die nativitatis [...].Vogntegn af borgere i Falsterbo die Nativitatis[18]. [8. september, 81 navne, der hver betalte det samme beløb som 15. august.]  
11.Vong tegn aff burwær die Michaelis [...].Vogntegn af borgere die Mikkels. [29, september, fulgt af 68 navne].
12.Penninghæ aff styrthæ rom poo fiddænne. [...].  Penge af styrtrum på fedene[19]. [21 skilling, 4 penning pr. rum.]
13.Ciszæ aff Falsthærbo, [...]. Summa summarum aff thette register: vrager penninge, styrthe rum, vogn tegn oc zise ær 325 mark 1½ sk. 2 pen.  Zise[20] af Falsterbo. [afgifter for indført øl, ordnet efter skibe, i alt 33, der bragte 161 læster og 7 tønder øl.] Summa summarum af dette register vragerpenge, styrtrum, vogntegn og zise er: 325 mark, 1 ½ skilling, 2 penning.  
14.ltem aff vognæ, som oghæ i stranden post Michaelis. [...].  Item[21] af vogne som køre i stranden post Mikkels.[22] [30 danske navne. Heraf betalte 21 8 skilling, 7 betalte 7 skilling, 1 betalte 6 skilling og 1 betalte 3 skilling.]

15.

Vindwæ pennighæ aff Falstherbo [...]  Vinduespenge af Falsterbo[23]. [152 danske navne, der i de fleste tilfælde betalte 9 skilling].
16.Styrthærom i byin [...].  Styrtrum i byen. [fulgt af 23, mest tyske navne, der hver betalte 21 skilling, 4 penning.]
17.Myndrickæ penninghæ. [...].  Myndrikke penge. [afgifter af pramme, 24 danske navne, der betalte mellem 2 mark og 9 skilling.]
18.Tappær penninghæ [...].  Tappepenge[24]. [81 danske kvindenavne, der hver betalte 10 engelske = 30 danske penninge.]
19.Gelnæ konner poo Falstherbo [...].  Gællekoner på Falsterbo[25]. [167 danske kvindenavne, der hver betalte 15 penninge.]
20.

Saghæfal aff Falstherbo. [uddrag]

 1. Item 2 marc aff Ingwor Baghær foor hans swend skændæ 1 pighæ.
 2. Item 2 marc foor 1 konnæ dro 1 annæn i hoor her twert offwer.
 3. Item 2 marc aff Per Tøsing, for 1 konnæ slo 1 annæn i hovidhet met 1 fad.
 4. Item 2 marc aff 1 tysk skrædær foor hans falskæ allen.
 5. Item Per Jenssen gaff 2 marc, foor han loo hos 1 konnæ i søndag nath.
 6. Item then konnæ aff Flensborg 6 marc, foor hun tog 1 kobæ aff 1 karl, som sad i stockin.
 7. Item Hans Jenssen aff Owenns gaff 2 marc, foor han gaff swænnænæ uqwadhens ord.
 8. Item 2 marc aff Cissæ Koris foor hun lo hos 1 karl i hellinat.  

Sagefald[26] på Falsterbo [her er et uddrag].

 1. Item 2 mark af Ingvar Bager for hans svend skændede en pige.
 2. Item 2 mark for en kone som trak en anden i håret.
 3. Item 2 mark af Per Tøsing for en kone slog en anden i hovedet med et fad.
 4. Item 2 mark af en tysk skrædder for hans falske alen.
 5. Item Per Jensen gav 2 mark for han lå hos en kone søndag nat.
 6. Item en kone af Flensborg gav 6 mark for hun tog en kåbe af en karl, der sad i gabestokken.
 7. Item Hans Jensen af Odense gav 2 mark, for han gav svendene ukvemsord.
 8. Item to mark af Sisse Koris for hun lå hos en karl en helligdagsnat.
21.Aff kødmangær, [...]. Summa summarum aff vogne, vindugepenning, tappergeld oc gelnekoner 221½ mark 6½ sk. 1 pen.  Af kødmangere[27]. [3 navne, der betalte 2 eller 3 mark]. Summa summarum af vogne, vinduespenge, tappepenge og gællekoner: 221 mark, 6½ skilling, 1 penning.
22.Thette ær myn udgiffth paa Falsterbo: 67 mark 4 skilling oc 4 pen.  Dette er min udgift på Falsterbo: 67 mark, 4 skilling og 4 penninge.
23.Vragher tegn [...].  Vragertegn. [95 navne med hver 9 skilling]
24.Skude tegn aff burgheræ i Skanør [...]  Skudetegn af borgere i Skanør. [20 navne. Hver har betalt 1 skilling].
25.Waghn tegn uthæn byis [...].  Vogntegn udenbys. [19 navne. Beløbene varierer fra 20 skilling til 2½ mark].
26.Vogn tegn aff borgher paa Scanør [...].  Vogntegn af borgere på Skanør. [58 navne, hver 8 penning].
27.Nativitatis Marie: Borgheræ tegn paa wagne paa Scanør [...].  Nativiatis Marie: Vogntegn af borgere på vogne på Skanør [58 navne, hver 8 penninge].
28.Micaelis: Borgheræ tegn paa wogne i Scanør [...].  Mikkels: Borgeres tegn på vogne på Skanør. [41 navne].
29.Hver daggs told pä Scanør [...] 44 mark, 5 sk 3 pen. ialt.  Hverdags told på Skanør [langt de fleste navne er på danske; det fremgår ifølge D. Schäfer, at danske kun betalte halv så høj sildetold som tyske] 44 mark, 5 skilling, 3 penninge i alt.
30.Sillæ told.  Sildetold.
31.Styrthe rum aff Tyske [...].  Styrtrum af tyske. [11 navne. hver betalte 16 vendiske skilling].
32.Styrthe rum aff Danske [...].  Styrtrum af danske. [42 navne, hver 12 skilling].
33.Vynnig peninge [...].  Vinduespenge. [4 navne, hver 9 skilling].  
34.Tapper peninge [...].  Tappepenge. [16 navne, flest med 2 skilling]
35.Gælnæ kone peninge [...].  Gællekonepenge. [3 navne, hver 2 skilling, 10 engelske og 1 skilling.]
36.Rortold aff Tyske [...].  Rortold af tyske. [Forskellige beløb.]
37.Rortold aff Danske [...].  Rortold af danske. [52 navne, hver betalte 5 skilling].
38.Bode penninge aff Hoben [...].  Bodpenge af Hoben[28]. [157 navne, hver 9 skilling].
39.Bode penninge aff Høøb [...].  Bodpenge af Høøb[29]. [11 navne hver 9 skilling].  
40.

Saghæfalld paa Scanør [uddrag]

 1. Item borghemæster i Falsterboo gaff myn herræ 2 marc, for hans suend slooss i Høøv.
 2. Item Per Hanssen og Suend Scrædheræ i Rotneby gaffwe myn herræ 9 marc, for the rode udi søen om natthen.
 3. Item en karl gaff myn herræ ½ marc, for vor frwe nat han wor i kroen.
 4. Item Torsthen Rød gaff myn herræ 1 tunnæ sild, for han saltide i sit skib.  

Sagefald på Skanør [uddrag]:  

 1. Item borgmesteren i Falsterbo gav min herre 2 mark fordi hans svend kom i slagsmål i Høøb.
 2. Item Per Hansen og Svend Skrædder i Rønneby gav min herre 9 mark fordi de roede ud på vandet om natten.
 3. Item en karl gav min herre ½ mark for Vor Frue nat han var i kroen.
 4. Torsten Rød gav min herre en tønde sild fordi han saltede i sit skib.    
41.Konghess siild [...].  Kongens sild. [3 navne, hver betalte ¼ tønde sild].
42.Told, som paa gadhen kom, 10 sk.  Told som på gaden kom: 10 skilling
43.Gælnæ konær paa Hoben [...].  Gællekoner på Hoben. [4 navne, hver med 5 engelske = 15 penning].
44.Tapper penninge paa Hoben [...].  Tapperpenge på Hoben. [2 navne, hver med 10 engelske = 30 penning.
45.Cise paa Scanør: 2½ læst, 2½ marc.  Zise på Skanør: 2½ læst, 2½ mark
46.Kokiød. Thette wor udskibet, før forbutz breff kom.  Kokød. Dette var udskibet inden forbudsbrevet kom.
47.Summa summarum aff Skanør 356 mark 1½ sk. oc 4 pen. Summa summarum offver alt bode Falsterbo oc Scanør ær 2275 mark myndre 6 penninge.
Summa summarum aff utgifft aff Falsterbo oc Scanør ær 85 mark 2½ sk. 1 pen.
Summa summarum af Skanør: 356 mark, 1½ skilling og 4 penninge. Summa summarum over alt både Falsterbo og Skanør er 2275 mark mindre 6 penninge.
Summa summarum af udgift af Falsterbo og Skanør er 85 mark, 2½ skilling, 1 penninge.
48.Thette ær thet, som jeg haffwer udgiffwet paa Scanør: summa summarum aff utgiffthen paa Skannør ær 17½ mark 6 sk. 3 penning.  Dette er det som jeg har udgivet[30] på Skanør: summa summarum af udgiften på Skanør er 17½ mark, 6 skilling og 3 penninge.  


Ordforklaringer m.m.

[1] Falsterbo: bebyggelse på halvøen Skanør

[2] Mark, skilling, penning: møntsystemet fastlagde 12 penning til 1 skilling; 16 skilling til 1 mark.

[3] Markedstegn: lille kontrolmærke af bly, som handlende på Skånemarkedet skulle købe hos fogeden. Markedstegnet skulle altid medbringes og fremvises på forlangende.

[4] Rortold: afgift, der blev opkrævet af de fremmede skibe, der besøgte Skånemarkedet.

[5] Age: køre. Afgift for de vogne, der transporterede gods og varer fra stranden og op til Skånemarkedet.

[6] Skt. Mikkels dag: 29. september

[7] Bodpenge: Afgift for lejrplads.

[8] Leje: (her) plads. Byangivelserne indikerer, at fiskerne samlede sig med ligesindede fra deres egen by.

[9] Sjællandsfar: fra Sjælland

[10] Fed: de fremmede byer lejede et areal til deres borgere på Skånemarkedet. Her kunne købmændene og håndværkerne så opstille deres handelsboder og værksteder.

[11] Læst: rummål for skibstransport, der kunne variere efter den transporterede vare. Der gik 13 tønder sild til en sildelæst.

[12] Danzig: tysk navn for nuværende Gdansk i Polen

[13] Reval: tysk navn for nuværende Tallinn i Estland      

[14] Vragerpenge: afgift for retten til at vurdere sildetøndernes indhold og kvalitet. Vrageren var den købmand, der foretog vurderingen på vegne af fremmede opkøbere.

[15] Vragertegn var de kvalitetsmærker som vrageren satte på sildetønderne.

[16] Assumptionis: dagen for Jomfru Marias himmelfærd ifølge den katolske kirke (15. august)

[17] Vogntegn: vogntegn gav ret til at indføre og sælge varer fra en vogn på Skånemarkedet og var billigere end markedstegn.

[18] Nativitatis: Jomfru Marias fødselsdag (8. september)

[19] Styrtrum var de huse og lokaler, hvor sildene blev renset, saltet og pakket.

[20] Zise: (efter accise) konsumptionsafgift, ofte anvendt om øl.

[21] Item: samme

[22] Post Michaelis: efter Mikkelsdag 29. september.

[23] Vinduespenge: afgift for vinduerne i boderne.

[24] Tappepenge:  afgift som værthusholdere betalte for at få lov til at udskænke øl på Skånemarkedet.

[25] Gællekoner: kvinder, der rensede sildene inden saltningen og pakningen i tønderne.

[26] Sagefald: bøder for lovovertrædelser.

[27] Kødmangere: slagtere.

[28] Hoben: lokalitet på Skanør.

[29] Høøb: lokalitet på Skanør.

[30] Udgivet: haft udgift


Dette materiale er udgivet i forbindelse med Aarhus Universitetsforlags bogserie '100 danmarkshistorier', der er Danmarks historie fortalt af 100 forskere i 100 bøger. På danmarkshistorien.dk udkommer løbende artikler, film og kilder i forbindelse med bøgerne. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

    

Om kilden

Dateret
1494
Oprindelse
Henning S. Eriksson, Skånemarkedet (1980), s. 142-147
Kildetype
Regnskab
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
23. februar 2022
Sprog
Dansk - oversat til nudansk
Litteratur

Ørnbjerg, Jakob: Det vilde sildeboom, 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2022).

Udgiver
danmarkshistorien.dk