Notits om C.N. Davids anklage, 16. december 1834

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 4. december 1834 rejste kancelliet, på opfordring fra den danske konge Frederik 6., en anklage mod ”Fædrelandets” redaktør C.N. David for overtrædelse af trykkefrihedslovgivningen.
Denne kilde er en notits, som blev bragt i ”Kjøbenhavnsposten” den 16. december 1834. I notitsen beskrives anklagen mod C.N. David (1793-1874). Anklagen var fremført 12 dage forinden notitsen blev trykt.

C.N. David blev anklaget for overtrædelse af Trykkefrihedsforordningen af 27. september 1799. Det var især udgave nr. 7 og 10 af ”Fædrelandet”, der havde vakt kongens vrede, fordi begge indeholdt artikler, der kritiserede den danske forfatning. Nr. 10 kritiserede den manglende adskillelsen af den lovgivende, udøvende og dømmende magt, mens nr. 7 kritiserede kongens stænderforsamlinger.

Nyheds-Post

Kjøbenhavn den 16de december 1834. – Ifølge Bekjendtgørelse fra det Kongl. danske Cancellie, dateret 15de dennes, er ”Redacteuren af Bladet ”Fædrelandet”, Professor David, sat under Tiltale for Overtrædelse af Trykkefrihedslovgivningen.” Som man erfarer, er det isærdeleshed den i No. 10 af bemeldte Blad indførte Artikel: ”Om Adskillensen af de forskjellige Regeringsfag”, der har foranlediget denne Trykkefriheds-Action, hvilken dog ogsaa skal omfatte den i No. 7 af ”Fædrelandet” optagne Artikel: ”Om Provindsialstændernes Petitionsret.” – hvis, efter Sagens Beskaffenhed, Paastand skulde blive nedlagt om Straf efter §. 2 af Forordninden 27de Septbr. 1799 – altsaa Landsforviisning, eller den derfor tidligere substituerede Tugthuusstraf – vil denne Trykkefrihedsaction blive af en særdeles alvorlig Natur. Hvad man imidlertid ialtfald tør glæde sig ved, er den Overtydning, at vor Lovgivning ikke hylder den bogstavelige Udtydnings Princip, og at vore Domstole allerede noksom have documenteret at de i deres Function ikkun have Retfærdigheden for Øie.