Den islandske Studenterforening: Erklæring om den planlagte danske koloniudstilling, i Berlingske Tidende 27. december 1904

Kilder

Kildeintroduktion:

I efteråret 1904 begyndte forberedelserne til Dansk Koloniudstilling (Grønland og Vestindien) samt Udstilling fra Island og Færøerne, der fandt sted i sommeren 1905 i Tivoli i København. Det var den eneste koloniudstilling på dansk grund, og den var langt mere prestigefyldt end de mange andre menneskeudstillinger, der også fandt sted omkring år 1900. Planlægningen af udstillingen førte dog til en protest fra den islandske studenterforening, hvis medlemmer var islandske nuværende og forhenværende studerende ved Københavns Universitet. I denne avisartikel fra Berlingske politiske og Avertissementstidende gengives studenterforeningens erklæring. Her fremgik det, at den anså det som nedværdigende, at islændinge skulle udstilles sammen med mennesker fra Dansk-Vestindien og Grønland. Den islandske studenterforening ønskede ikke, at den islandske befolkning blev sat i bås med ’naturfolk’, da de så sig selv som ’kulturfolk’ på lige fod med danskerne.

Miljøet i studenterforeningen var en af drivkræfterne bag stærke ønsker om mere islandsk selvstændighed i forhold til Danmark, og denne protest hang sammen med datidens politiske forhold mellem Island og Danmark, hvor Island netop i 1904 havde fået hjemmestyre. Protesten var et eksempel på kolonial modmagt, hvor den danske kolonimagt blev udfordret ved at den islandske studenterforening tog ordet. Det fik Danmark til at fremstå som en mindre sikker kolonimagt, der ikke var i stand til at ’kontrollere’ sine kolonier og bilande.

Protesten mødte dog meget begrænset sympati i de danske medier, men fik blandt andet den konsekvens, at udstillingen skiftede navn fra ’Dansk Koloniudstilling (Grønland og Dansk Vestindien) samt Udstilling for Island og Færøerne’ til ’Dansk Koloniudstilling (Grønland og Dansk Vestindien) samt Udstilling fra Island og Færøerne’. Forskellen synes måske lille, men rettelsen af ’for’ til ’fra’ viser de forskellige opfattelser, idet Island og Færøerne præsenterede sig selv som aktive kulturnationer, der selv stod for deres udstilling i modsætning til de ’passive’ kolonier, Grønland og Dansk Vestindien.

Udklip fra den originale avisartikel
Udklip fra den originale avisartikel. Fra: Mediestream


Den danske Koloniudstilling samt Udstilling fra Island og Færøerne

Erklæring fra den islandske Studenterforening i Reykjavik

Den islandske Studenterforening i Reykjavik har paa et den 15de ds. Afholdt Møde med 39 Stemmer mod 2 vedtaget nedenstaaende Resolution, der, efter hvad der meddeles os, er bleven optagen i de i Reykjavik udkommende Blade.

Samtidig med at den islandske Studenterforening i Reykjavik erklærer, at den bestemt vil arbejde paa en god Forstaaelse mellem Danske og Islændere, udtaler den tillige, at den ligesaa bestemt vil modarbejde ethvert Skridt, hvad enten det foretages fra Danmark eller Islands Side, som paa nogen Maade kan være nedsættende for vort Folk. Et saadant Skridt synes nu at være gjort med den Udstilling, der uden forudgaaende Henvendelse til det islandske Folk, skal holdes til næste Sommer paa Forlystelsesestablissementet Tivolis Terræn i Kjøbenhavn.

Det er os bekendt, at man der fortrinsvis fremviser forskellige Naturfolk, der i en eller flere Henseender adskille sig fra almindelige Kulturnationer.

Denne Gang agter man at fremvise Negere og Eskimoer sammen med os. Dette anse vi for nedværdigende for vor Kultur og vor Nationalitet. Vi rette derfor en indtrængende Opfordring til de Islændere, der have taget Sæde i Udstillingenskomiteen, om at gøre alt, hvad der staar i deres Magt, for at forebygge Islands Deltagelse i denne Udstilling.

Endvidere henstille vi til det danske Folk i Fuld Tillid til det Venskab, vi bør opretholde, at det giver os Medhold i denne Sag.

Ifald disse vore Henstillinger forblive upaaagtede, rette vi en Opfordring til det islandske Folk om at protestere mod Udstillingen paa den Maade, at det ikke tager nogen Del i den.

Reykjavik, 15de December 1904.

Paa Studenterforeningens Vegne.

                                                                   S.P. Eggerz[1], cand. Jur.,

                                                                           p. T. Formand.

 

                         O. Gislason[2],                                                 Benedikt Sveinsson[3],  
                      Overretssagsfører                                                cand. phil.


Ordforklaringer m.m.

[1] Sigurður Eggerz (1875-1945): uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1903; senere politiker. Islands statsminister 1922-1924.

[2] Muligvis er der her tale om O.G. Gislason (født 1866), der i 1897 blev. cand.jur. fra Københavns Universitet og senere ansat ved Islands Overret.

[3] Benedikt Sveinsson (1877-1954): cand.phil. i 1902; senere blandt andet avisredaktør, bibliotekar, arkivar og politiker i Island. Medlem af Altinget 1908-1931 og en af de ledende skikkelser i den islandske selvstændighedsbevægelse.

Om kilden

Dateret
27.12.1904
Oprindelse
Berlingske politiske og Avertissementstidende, 27. december 1904 (s. 1)
Kildetype
Avisartikel
Sidst redigeret
9. august 2021
Sprog
Dansk
Udgiver
danmarkshistorien.dk