”Koloni-Udstillingen i Tivoli”, artikel i Dannebrog, 26. november 1904

Kilder

Kildeintroduktion:

I efteråret 1904 begyndte planlægningen af Dansk Koloniudstilling (Grønland og Vestindien) samt Udstilling fra Island og Færøerne. Udstillingen fandt sted i sommeren 1905 og var den eneste koloniudstilling på dansk grund, og den blev derfor meget omtalt i aviserne. Det var Dansk Kunstflidsforening, der tog initiativ til udstillingen, hvis formål blandt andet var at knytte kolonierne og bilandene nærmere til Danmark. I denne artikel fra avisen Dannebrog fortæller forkvinden for Kunstflidsforeningen, Emma Gad, om den kommende udstilling og deres mange ambitioner. Artiklen handler om de store idéer, der var til stede under planlægningen, og om den internationale inspiration i forhold til at fremstille sig selv som en kolonimagt. Planen var blandt andet at udstille både en ”Negerfamilie” fra Dansk-Vestindien og en ”Eskimo-Familie” fra Grønland, men ingen af delene lykkedes dog. I stedet fremviste man to børn, Alberta og Victor, samt en mand, William Smith, fra Dansk-Vestindien.

Koloni-Udstillingen i Tivoli

Nogle af Udstillingens Attraktioner

I ”Dansk Kunstflidsforening”s Lokaler modtog i Gaar Eftermiddag Forfatterinden, Admiralinde Emma Gad[1], der er Koloni-Udstillingens Sekretær, Pressens Repræsentanter. Til Stede var tillige Kaptajn H. U. Ramsing[2], der er Medlem af Udstillingens Forretningsudvalg.

Admiralinde Gad og Kaptajn Ramsing betoner særlig den virkelig nationale Betydning, Udstillingen vil have. Det er hævet over al Tvivl, at en saadan Udstilling i høj Grad vil bidrage til at knytte vore Kolonier nærmere til Moderlandet. I Udlandet er saadanne Koloni-Udstillinger almindelige, særlig i London holdes ofte t. Ex. i Earls’ Court[3] Store Udstillinger, der omfatter Produkter m.m. fra Englands Kolonier.

Men hensyn til de Ting, man agter at fremstille paa Udstillingen, kan nævnes en naturtro Miniatur-Gengivelse af Gejser paa Island. Ingeniører, som Komiteen har talt med, mener, at de kan præstere dette sikkert ikke lette Arbejde. Færøerne vil bl.a. blive repræsenterede ved en Gengivelse af et Fulgefjæld med ca. 500 udstoppede Fugle; ligeledes vil man fremtrylle en hel Gade fra Thorshavn. I den vestindiske Afdeling vil man ogsaa finde en tro Kopi af en hel Gade paa St. Thomas; man vil endvidere i denne Afdeling se en Del Negerfamilier ved deres Arbejde, Straafletning m.m. Fuldstændige Negerhytter skal ogsaa opstilles. Den grønlandske Afdeling, der bliver meget righoldig, arrangeres, som tidligere omtalt, af Direktør Ryberg,[4] den kgl. grønlandske Handel. Man har grundet Haab om at kunne præsentere en Eskimo-Familie i denne Gren af Udstillingen.

Unge piger fra de fire Kolonier vil være til Stede paa Udstillingen og assistere ved Udsalg, Tombolaer etc. Det er Meningen, at de besøgende skal kunne smage forskellige spiselige og drikkelige Produkter fra Kolonierne. Fra Vestindien kommer særlig mange gode Sager, bl.a. den af alle Vestindie[n]farere kendte ”Linje-Madeira”, syltede Frugter og ægte Skildpadde.

Koloniernes Dyreliv vil ogsaa faa sin Repræsentation paa Udstillingsterrænet. Fra Island sendes der Faar og Høns, fra Færøerne Faar, fra Grønland Hunde og fra Vestindien sorte Grise samt Ænder og Høns (med sorte Kamme). Et prægtigt Koralrev fra Vestindien vil kunne ses paa Udstillingen, indskyder Fru Gad pludselig i Samtalens Løb.

- Hvad skal jeg egentlig mere fortælle i Øjeblikket? tilføjer Admiralinden kort efter. Jo, det er sandt! Vi har tænkt paa et kunstigt Nordlys ved Hjælp af elektriske Lysstraaler, der kastes mod Himlen. Lad mig heller ikke glemme at fortælle Dem, at Dr. Phil. Mortensen[5] har lovet at tage sig af Udstillingens ethnografiske Del, at vi hver Aften i Udstillingen vil forevise Lysbilleder af Steder og Egne i Kolonierne, og at særlig kvalificerede Foredragsholdere fra Tid til anden i de tre Maaneder, Udstillingen vil vare, vil underholde Publikum om vore Kolonier. Det er endvidere vor Tanke at afholde nogle specielle færøiske [sic], islandske, grønlandske og vestindiske Aftenfester. Vi har sat os i Bevægelse for at skaffe alle Slags Produkter m.m. fra de fire Lande. Der skal jo god Tid til at samle Sagerne og få dem sendte hertil.

Af større Anmeldelser om Udstillingsgenstande herhjemme fra har vi foreløbig kun én af Betydning, nemlig fra Konsul Vidalin[6], der, som bekendt, i sin Bolig her i Byen har en enestaaende Samling af gamle Møbler og Kunstgenstande fra Island. Men vi har jo først i disse Dage udsendt Indbydelse til at deltage i Udstillingen. Vi nærer godt Haab om, at alle, der kan, vil støtte os.

Alb.[7]

Udklip fra den originale avisartikel
Udklip fra den originale avisartikel. Link til artiklen via Det Kongelige Biblioteks Mediestream: Dannebrog, 26. november 1904


Ordforklaringer m.m.

[1] Emma Gad (1852-1921): forfatter og dramatiker; var en af initiativtagerne til koloniudstillingen i 1905.

[2] Holger Utke Ramsing (1868-1946): kaptajn, senere oberst og generalmajor. Var 1890-1895 i den vestindiske hærstyrke og ønskede at bevare Dansk-Vestindien som dansk koloni.

[3] Earls Court: udstillingsområde i London.

[4] Carl Ryberg (1854-1929): havde fra 1873 forskellige embedsstillinger i Grønland, inden han blev direktør for Den. Kgl. Grønlandske Handel fra 1902 til 1912.

[5] Der er her muligvis tale om Th. Mortensen (1868-1952), der var zoolog. Han foretog flere ekspeditioner, blandt andet til Stillehavet og til Dansk Vestinden, hvor etnografiske indsamlinger var en del af rejserne.

[6] Jón Fridrik Pálsson Vidalin (1857-1907): købmand, engelsk konsul for Island. Ofte bosat i København om vinteren.

[7] Dannebrog var en Venstreavis, der udkom fra 1892 til 1910. Den blev grundlagt af politikeren Peter Adler Alberti (1851-1932, justitsminister 1901-1908), der formodentlig er manden bag artiklens signatur. I forbindelse med hans deroute efter en bedrageri- og dokumentfalsksag sygnede avisen fra 1908 hen og lukkede i 1910.