Uddrag af brev fra Svend Poulsen Gønge til Christian 5., 5. april 1673

Kilder

Kildeintroduktion:

Svend Poulsen (ca. 1610- ca. 1679) deltog som officer på dansk side i 1600-tallets svenskekrige. Han er i eftertiden blevet kendt som "Gøngehøv­dingen" og var en af de mest kendte snaphaneledere. Snaphanerne var irregulære soldater, som kæmpede på dansk side under krigene.

I det nedenstående uddrag af et brev fra Svend Poulsen til den danske konge Christian 5., den 5. april 1673, opridser Svend Poulsen sin militære karriere. Udover svenskekrigene nævner han Christian 4.s felttog i 1625 og kampe til støtte for den nederlandske fyrste Frederik Henrik af Oranien i 1634-1636, som begge fandt sted under Trediveårskrigen (1618-1648).

Informationerne i brevet er blandt andet blevet brugt til at fastsætte et ca. år for Svend Poulsens fødsel. Efter eget usagn deltog han i Trediveårskrigen allerede i 1625, og han var militært aktiv så sent som under Skånske Krig i 1676-77. Således kan Svend Poulsens fødselsdato sandsynligvis, om end udokumenteret, fastsættes til omkring 1610.

Her er brevet først gengivet i sin oprindelige ordlyd fra 1625 og derefter i en sprogligt bearbejdet udgave.  Oversættelsen er gjort af danmarkshistorien.dk.

Oprindelig ordlyd, 1673

[…] Oc effterdi jeg er en vdaff Rigetz indføde, da haffuer jeg udj Krigs-Occasioner weret øffuet, siden sl. Høyloufflig Kong Christian den 4. udfoer her aff Riget imod Keyseren, och der Krigen bleff comparerit, bleff jeg med Welb. Oberste Holger Rosenkrandtz for en Gefrider med hans Regiment ad Nederland commenderit udj Printz von Oraniens Thienneste, huor jeg forbleff udj to Aaer, som mit rictige Pass udwiiser. Der effter haffuer begiffuet mig ind igen i mit Fæderneland, huor jeg aff Hans Kongl. May. Er betroed at werffue et Compagnie thil Hest imod de Suendsche Anno 1643. […]

Sprogligt bearbejdet

[…] og efterdi[1] jeg er en udaf rigets indfødte, da haver jeg udi Krigs-Occasioner[2] været øvet, siden sl.[3] Højlovlig[4] Kong Christian den 4.[5] udfor her af Riget imod Kejseren,[6] og der Krigen[7] blev comparerit,[8] blev jeg med Welb.[9] Oberste Holger Rosenkrandtz[10] for en Gefrider[11] med hans Regiment ad Nederland kommanderet udi Printz von Oraniens[12] Tjeneste, hvor jeg forblev udi[13] to Aar, som mit rigtige Pas udviser. Der efter haver begivet mig ind igen i mit Fædreland, hvor jeg af Hans Kongelige Majestæt Er betroet at hverve et Kompagni til Hest imod de Svenske Anno 1643. […]


Ordforklaringer m.m.

[1] Efterdi: eftersom

[2] Krigs-occasioner: krigshandlinger

[3] Sl.: salig, begrebet bruges om en person, som er afdød

[4] Høyloufflig: højlovlig, en titulatur som især bruges til at omtale afdøde konger

[5] Christian 4. (1577-1648): konge af Danmark og Norge fra 1588 til 1648.

[6] Kejser Ferdinand 2. (1578-1637): tysk-romersk kejser fra 1619 til 1637. 

[7] Krigen: Kejserkrigen (1625-1629)

[8] Comparerit: betydning ukendt. Konteksten kunne tyde på ’afsluttet’.

[9] Welb.: velbyrdige, titulatur der angiver rang.

[10] Holger Frederiksen Rosenkrantz (1599-1639): kaptajn ved kongens livregimente, dansk oberst 1628-1629, ledte sit eget hollandske kompagni indtil 1634 og faldt ved Venlo i samme år.

[11] Gefrider: menig soldat med et vist ansvar eller privilegie (fritagelse fra vagttjeneste).

[12] Frederik Henrik af Oranien (1584-1647): statsholder i Nederlandene i perioden 1625-1647.

[13] Udi: i

Om kilden

Dateret
05.04.1673
Oprindelse
Wagner, Kim A.: Snaphanelederen Svend Poulsen – en militærhistorisk biografi, 2003. Gengivet med tilladelse fra Kim A. Wagner.
Kildetype
Brev
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
3. september 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Wagner, Kim A.: Snaphanelederen Svend Poulsen – en militærhistorisk biografi (2003).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om kilden

Dateret
05.04.1673
Oprindelse
Wagner, Kim A.: Snaphanelederen Svend Poulsen – en militærhistorisk biografi, 2003. Gengivet med tilladelse fra Kim A. Wagner.
Kildetype
Brev
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
3. september 2012
Sprog
Dansk
Litteratur

Wagner, Kim A.: Snaphanelederen Svend Poulsen – en militærhistorisk biografi (2003).

Udgiver
danmarkshistorien.dk