TV 2, 1988-

Artikler

TV 2 sendte for første gang den 1. oktober 1988. Danskerne fik som noget nyt to offentlige landsdækkende tv-kanaler at vælge imellem. TV 2 skulle fungere som en konkurrent til Danmarks Radio og styrke dansk tv i konkurrencen med de udenlandske tv-kanaler. TV 2 var forpligtet til at købe programmer hos private producenter, og målsætningen var, at entreprisemodellen skulle udvikle en ny privat tv-branche. Et væsentligt element i oprettelsen af TV 2 var hensynet til provinsen. Det blev sikret gennem etableringen af otte regional-kanaler og placeringen af TV 2’s hovedsæde i Odense.

Tilløb til TV 2

De første, der drømte om TV 2, var Danmarks Radio. Ikke som en selvstændig tv-kanal, men som en kanal 2. Da TV-Byen i Gladsaxe blev opført i 1963, ønskede Radiorådet at fremtidssikre byggeriet i Gyngemosen, så det nye hovedsæde også havde kapacitet til en fremtidig kanal 2.

Det politiske ønske om en kanal 2 eller et TV 2 formuleredes først for alvor i slutningen af 1960’erne. I 1969 fik svenskerne en kanal 2, og mange danske politikere syntes, at danske tv-seere burde få endnu en kanal.  Det var der flere årsager til. Der var bred enighed om, at udbuddet af dansk tv skulle styrkes og imødekomme et stigende behov i befolkningen for både oplysning og underholdning. Dansk tv skulle også stå stærkere i konkurrence fra udenlandsk tv. I den sydlige del af landet blev der allerede set mange timers tysk tv, og det forbrug regnede man med ville øges med muligheden for at modtage tysk tv i farver (fra 1967). Herudover betød udsigten til satellit-tv, at udenlandske kanaler i fremtiden ville kunne modtages i hele landet. Desuden mente flere politikere, at der var et behov for flere og andre vinkler end dem, Danmarks Radio bød på, særligt i nyhedsdækningen. 

Jørgen H. Schleimann i samtale med Ulla Terkelsen

Jørgen H. Schleimann (1929-2016) i samtale med Ulla Terkelsen (1944-). Schleimann blev den første direktør for TV 2, og han ansatte Terkelsen som stationens første nyhedschef. Terkelsen kom direkte fra en stilling som korrespondent for Danmarks Radio i Washington og bragte flere nyskabende ideer med sig hjem til TV 2/Nyhederne. Foto: TV 2

Det første kommissionsarbejde om et eventuelt TV 2 var Radiokommissionens (nedsat i 1967) betænkning fra 1970. Her blev fire forskellige modeller for TV 2 skitseret: 1) en kanal 2 under Danmarks Radio med en udbygget eller selvstændig provinstjeneste, 2) en kanal 2 under Danmarks Radio med selvstændigt programudvalg og direktør placeret i Aarhus, 3) et selvstændigt TV 2 finansieret gennem en andel af licensen, 4) et selvstændigt og kommercielt TV 2 med reklameindtægter. Kommissionens flertal foretrak den første model og altså en kanal under Danmarks Radio. Samtidig afslørede kommissionsarbejdet de mange forskellige krav og ønsker, der fandtes til en ny tv-kanal, og som kom til at præge diskussionerne om TV 2 helt frem til vedtagelsen af TV 2-loven i 1986.

Nordisk mellemspil

De tidlige diskussioner om TV 2 udviklede sig samtidigt med satellitteknologien. Danskerne havde set tv udsendt via satellit for første gang i 1962, da den amerikanske satellit Telstar udvekslede programmer mellem USA og Vesteuropa. Selv om teknologien stadig var umoden, tegnede der sig en tydelig forventning om, at satellit-tv var fremtiden. Frankrig og Tyskland begyndte et samarbejde, og i nordisk regi fødtes i 1973 ideen om satellitsamarbejdet Nordsat. En fælles nordisk satellit ville både sænke den høje pris for satellit-tv for deltagerlandene og være et effektivt redskab for en øget nordisk samhørighedsfølelse. Tanken var, at de eksisterende nordiske kanaler skulle spredes til seere i hele Norden, og nogle ønskede at oprette en helt ny kanal med fælles nordisk indhold. For dansk vedkommende betød Nordsat en mulighed for at sende TV 2 via satellitten i stedet for at etablere et nyt jordbaseret sendenet. Særligt Socialdemokratiet var interesseret i satellitsamarbejdet.

Nordsat gik endegyldigt i vasken i begyndelsen af 1980’erne. Det viste sig ikke teknisk muligt at rumme danske regional-kanaler i satellit-løsningen, og regionale tv-kanaler var i mellemtiden blevet et ufravigeligt politisk krav i Danmark. Det førte til oprettelsen af TV Syd i 1983.  

TV 2 kommer til verden

Rammerne for TV 2 blev fastlagt ved lov i 1986 med baggrund i Mediekommissionen, der var blevet nedsat i 1980.  Et flertal blandt Folketingets partier så nu helst et TV 2 uafhængigt af Danmarks Radio. Den mest grundlæggende uenighed drejede sig derfor om tv-reklamer. Partierne på venstrefløjen og Socialdemokratiet var hårdnakkede modstandere, Det Radikale Venstre var splittet, Kristeligt Folkeparti var skeptiske; i Venstre var man tilhængere af reklamer, men kritisk indstillet, mens de Konservative gerne havde set et helt privat og kommercielt TV 2 med reklamer, der kunne støtte dansk erhvervsliv. Der kunne derfor kun samles et smalt flertal for TV 2, selv om reklameindholdet blev begrænset og reguleret. TV 2 blev ved oprettelsen finansieret af et statslån, licensmidler og reklameindtægter.

Bag ønsket om at oprette TV 2 som en selvstændig institution lå kritik af Danmarks Radio, der pegede i flere retninger. Kritikere mente bl.a., at Danmarks Radio var for elitær, for københavnsk, for kedelig, for stor, for tung, for ensidig eller for venstredrejet. TV 2 skulle derfor, ud over at sikre et større udbud af dansk tv, give Danmarks Radio konkurrence og levere nyskabende måder at lave tv på i Danmark. Regionalkanalerne skulle sammen med placeringen af TV 2’s hovedsæde på Kvægtorvet i Odense og produktion af programmer i entreprise sikre en bedre dækning af begivenheder i provinsen og øge mangfoldigheden på skærmen.

For at sikre vandtætte skotter mellem programmerne på sendefladen og de kommercielle interesser bag reklamerne blev TV 2 oprettet som en sindrig konstruktion i flere led. Den selvejende institution TV 2/Danmark stod for programmerne, det statsejede aktieselskab TV 2 Reklame administrerede reklameindtægterne, mens en TV 2-fond samlede reklamepenge og licensmidler og udbetalte aftalte andele til TV 2/Danmark og regionerne. I 2003 blev reklameselskabet, fonden og TV 2/Danmark samlet i et aktieselskab ejet af den danske stat. Det blev gjort for at forberede et salg, der dog ikke blev gennemført og endeligt opgivet i 2018.

 

Ole Stephensen og Suzanne Bjerrehuus var værter i TV 2’s populære underholdningsprogram Eleva2ren

Ole Stephensen (1955-2019) og Suzanne Bjerrehuus (1948-) var værter i TV 2’s populære underholdningsprogram Eleva2ren. TV 2 blev skabt med en målsætning om at levere nye formater både for aktualitets- og underholdningsprogrammer. TV 2 placerede sit flagskib Eleva2ren fredag aften, hvor seergrundlaget var størst, til forskel fra Danmarks Radio, der havde lørdagsunderholdning. Programmet var et blandt mange, der blev produceret i entreprise hos Nordisk Film. Foto: TV 2

Entreprise og regionale tv-kanaler

TV 2 blev forpligtet på at købe en stor del af sine programmer ind i entreprise. Det ville sige, at de skulle produceres af private produktionsselskaber. Det politiske ønske var at støtte fremvæksten af en tv-branche og at sikre flere og nye synsvinkler på skærmen. TV 2 skulle selv producere nyheds- og aktualitetsudsendelser, mens de øvrige programmer skulle købes ind. Den helt store leverandør til det tidlige TV 2 blev Nordisk Film, der bl.a. stod bag populære programmer som Eleva2ren og Lykkehjulet. Små og håbefulde producenter havde det generelt svært, men der blev også skabt succeser af mindre produktionsselskaber som fx STV, der i en lang årrække producerede TV 2 Vejret. Med tiden voksede en dansk tv-branche frem næret af TV 2 og regionerne, men mere koncentreret omkring hovedstaden, end man oprindeligt havde forestillet sig.

Et væsentligt aspekt ved TV 2-loven var desuden oprettelsen af otte regionale tv-stationer.  Det var TV2 Lorry (Storkøbenhavn); TV2 Øst (Sjælland og Lolland Falster); TV2 Bornholm; TV2 Fyn; samt de fire jyske kanaler TV Syd; TV MidtVest; TV2 Østjylland; TV2 Nord. TV Syd havde eksisteret siden 1983, og de øvrige stationer begyndte løbende at sende mellem 1989 og 1991. Regionerne har siden 2012 haft egne 24-timerskanaler, der efter udfasningen af licensen er finansieret af tilskud fra staten, mens indtægterne fra reklamerne i de regionale reklameblokke tilgår TV 2 Danmark A/S.

Nyhederne

Nyhederne var TV 2's flagskib. Ulla Terkelsen (1944-), der blev stationens første nyhedschef, afprøvede fra begyndelsen et relativt eksperimenterende format. Nyhederne blev 40 minutter lange, de skulle være billedbårne og med feature-karakter, dvs. med mere fortællende reportager og flere interviews. Formen blev i første omgang ikke nogen ubetinget succes. Længden på Nyhederne blev skåret ned til 30 min., og indholdet blev tilpasset i retning af et mere traditionelt format. Efter tilpasningerne blev Nyhederne på TV 2 hurtigt populære.

Indslagene var kortere end på Danmarks Radio, billedrige, og idealet var tv i øjenhøjde. Der blev lagt vægt på at bringe konsekvensjournalistik, hvor konsekvenserne af politiske tiltag blev undersøgt blandt almindelige mennesker. Den nyindkøbte teknik omfattede telepromptere, der som noget nyt gjorde det muligt for nyhedsværterne at tale direkte ind i kameraet uden at se ned i et manuskript. Sprogligt kom nyhedsoplæsningen til at ligge tættere på hverdags- og talesproget.

 

Jes Dorph-Petersen var en af værterne på TV2

På TV 2 spillede værterne en vigtig rolle. De blev TV 2’s ansigt og sørgede for identifikation og genkendelighed. Jes Dorph-Petersen (1959-) blev ansat på TV 2 i 1989, og i 1991 blev han vært på Nyhederne. Det var en rolle, der gjorde ham til hele landets Mr. News. Her ses han i et tænksomt øjeblik på redaktionen. Foto: TV 2

Nichekanaler og radio

I takt med udbredelsen af satellit- og kabel-tv har TV 2 fulgt mønstret for at segmentere sine kanaler og målrette indhold til forskellige grupper. De ældre public service-kanaler i Europa skulle ideelt set være for alle, mens de nye kanaler henvendte sig til særlige målgrupper med specialiseret indhold. De nye kanaler har forbedret TV 2’s økonomi via abonnementsbetaling og har gjort det muligt at tiltrække og fastholde nye seere gennem oprettelsen af en række nichekanaler. Modsat hovedkanalen har nichekanalerne ikke public service-forpligtelser:

2000: TV 2 ZULU. For de unge;

2004: TV 2 Charlie. For de ældre;

2004: TV 2 Sputnik. Streamer tidligere sendte programmer, film og sportsudsendelser. Skiftede navn til TV 2 PLAY i 2012;

2005-2015: TV 2 FILM. 24-timers filmkanal. Ophørte i 2015;

2007: TV 2 NEWS. 24-timers ­nyhedskanal;

2007-2012: TV 2 Sport. Frasolgt af TV 2 og videreført fra 2013 som TV3 Sport;

2013: TV 2 Fri. En fritids- og livsstilskanal;

2015: TV 2 Sport. Sportskanal med samme navn som den foregående;

2020: TV 2 Sport X. Endnu en sportskanal, der bl.a. viser fodboldkampe fra den spanske La Liga. Kanalen blev i en periode i 2020 kort efter sin lancering omdannet til filmkanal pga. coronavirus.

I 2006 prøvede TV 2 kræfter med radio og fik via en auktion sendetilladelsen til en ny og femte landsdækkende radiokanal. Som direktør ansatte radiokanalen Jens Rohde (1970-), der forlod Folketinget, hvor han var valgt for Venstre.  På grund af for få lyttere overlod TV 2 kanalen til den internationale medievirksomhed SBS (Scandinavian Broadcasting System) i 2008. 

TV 2 gik i luften den 1. oktober 1988 kl. 17. Efter at have sendt Sune Lund-Sørensens (1942-2006) danmarksfilm Danish Symphony præsenterede den nye tv-station kort sig selv i programmet TV 2 – her er vi. TV 2’s Nyhederne introducerede en teknologisk nyhed til Danmark: teleprompteren. I sidste del af klippet bliver nyheden præsenteret til danskerne af Samuel Rachlin. Klip: TV 2


Dette materiale er udgivet i forbindelse med Aarhus Universitetsforlags bogserie '100 danmarkshistorier', der er Danmarks historie fortalt af 100 forskere i 100 bøger. På danmarkshistorien.dk udkommer løbende artikler, film og kilder i forbindelse med bøgerne. Projektet er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.   

    

Om artiklen

Forfatter(e)
Sissel Bjerrum Fossat
Tidsafgrænsning
1988 -2020
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
11. august 2020
Sprog
Dansk
Litteratur

Fossat, Sissel Bjerrum: Monopolbrud. 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2020).

Fossat, Sissel Bjerrum: Nord for Vesttyskland, vest for Storebælt: TV 2 mellem satelitter og regional-TV, 1967-91. Temp - Tidsskrift for Historie, nr. 18 (2019), s. 129–147.

Bruhn Jensen, Klaus, red.: Dansk Mediehistorie 1-4 (1996-2003).

Hjarvard, Stig: Dansk tv’s historie (2006).

Carstensen, M.B.; Svith, F. og Mouritsen, P., red.: DR og TV2 – i folkets tjeneste? (2007).

Udgiver
danmarkshistorien.dk

Om artiklen

Forfatter(e)
Sissel Bjerrum Fossat
Tidsafgrænsning
1988 -2020
Medietype
Tekst
Sidst redigeret
11. august 2020
Sprog
Dansk
Litteratur

Fossat, Sissel Bjerrum: Monopolbrud. 100 danmarkshistorier, Aarhus Universitetsforlag (2020).

Fossat, Sissel Bjerrum: Nord for Vesttyskland, vest for Storebælt: TV 2 mellem satelitter og regional-TV, 1967-91. Temp - Tidsskrift for Historie, nr. 18 (2019), s. 129–147.

Bruhn Jensen, Klaus, red.: Dansk Mediehistorie 1-4 (1996-2003).

Hjarvard, Stig: Dansk tv’s historie (2006).

Carstensen, M.B.; Svith, F. og Mouritsen, P., red.: DR og TV2 – i folkets tjeneste? (2007).

Udgiver
danmarkshistorien.dk