Tjenestfolk frå Sverige. Annonce i Randers Avis 1855

Kilder

Kildeintroduktion:

Efter tyskere udgjorde svenskere den største indvandrergruppe indtil begyndelsen af 1800-tallet. Langt de fleste svenskere kom fra den sydlige del af Sverige, og de fik arbejde inden for landbrug og som tjenestefolk.

Nedenstående annonce fra Randers Avis den 2. februar 1855 fortæller om denne tilstrømning af arbejdskraft fra Sverige, der her finder sted gennem en slags mellemmand, der sørger for rekruttering i Sverige, overfarten til Danmark og transport fra havnen i Danmark til arbejdsgiveren. En del af indvandrerne kom imidlertid til landet uden penge på lommen, og det fik Rigsdagen til i 1875 at vedtage Fremmedloven. Blandt andet kunne en indvandrer udvises, hvis han eller hun blev arbejdsløs og ikke havde penge nok til minimums otte dages ophold. I perioden 1875-1915 blev over 20.000 svenskere udvist.

Da en stor Deel Landmæn i Wiborg Amt har oppfordret mig til at anskaffe Svenske Tjenestefolk hær i Jylland, og då jeg selv ær Svensk og deraf temmelig nøiaktig kænder forholdene i Sverige, med hensyn til Arbejdsdygtigheden hos nævnde Folk, samt nu i Vinter selv gjort en Reise i Sverige for at fæste Folk, hvor jeg har udført de mig til Dato givne Ordre paa 120 Arbejdskarle, 10 Drenge samt 28 Piger til 1ste Mai dette Aar, samt 20 Karle, som jeg havde med mig hærover, som skulde i Tjeneste strax. Lønnen for dette Folk ær accordered til 45 à 50 Rd. for en Karl, 30 Rd. for en woxen Dreng samt 25 à 30 Rd. for en Pige, og tilkommer hærved Fragt 5 Rd., Fæstepeng 1 Rd. og Sallair til mig 1 Rd., ialt 7 Rd. Rm. Personen. Tillader jeg mig hærved at tilkænnegive de æred Herrer, som skulde ønske Svenske folk, at snarest mulig og sednest udgangen af Februar Maand i portofrie breve samt ovenskrevne Omkostninger tilsænde mig deres Ordres, som snarest mulig skal blive udførde, og vil jeg giøre oppmærksom paa, at jeg har en særdeles paalidelig Mand i Sverige, som paa det pongtligste udfører de Ordres, jeg meddeler ham.

Folkene ankommer med Dampskib til Aarhuus, Randers eller Aalborg, efter forlangende af Reqvirenten, og bliver Folkene umiddelbarlige efter Ankomsten til deres Stationer sænde til bestæmmelsesstædet, med untagelse af Pigerne, som skal afhentes.

Wiborg den 31te Januar 1855.                                                        J.C. Busch.