Lov om brug af udenlandsk arbejdskraft, 21. august 1908

Kilder

Kildeintroduktion:

På Lolland-Falster og Møn udbyggede man i 1870’erne og 1880’erne sukkerroeavlen. Indtil da havde man importeret arbejdskraft fra Sverige, men svenskerne begyndte selv at dyrke sukkerroer, så de danske arbejdsgivere måtte vende blikket mod Polen. Der var ofte tvister om løn, og de danske fagforeninger, der var ved at etablere sig og få fodfæste i perioden, var kritiske over for indvandringen. Først og fremmest på grund af lønnen.

Den 21. august 1908 underskrev Frederik 8. Lov vedrørende Anvendelse af udenlandske Arbejdere til Arbejde  visse Virksomheder samt det offentliges Tilsyn dermed. Loven vedrørende anvendelse af udenlandske arbejdere forsøgte at tage højde for nogle af uoverensstemmelserne. Loven pålægger arbejdsgiveren ansvaret for, at de udenlandske arbejdere har ordentlige forhold og for at de bliver forsikrede, dog med offentligt tilskud. Loven fik øgenavnet ”polakloven”, da den både beskyttede de danske arbejdere mod konkurrence, men også forbedrede vilkårene for de udenlandske - ofte polske - arbejdere.

Loven gengivet i Lovtidende
Lov vedrørende Anvendelse af udenlandske Arbejdere til Arbejde i visse Virksomheder samt det offentliges Tilsyn dermed som den er gengivet i Lovtidende 1908, Lov nr. 229. Se hele lovteksten her.


Lov vedrørende Anvendelse af udenlandske Arbejdere til Arbejde i visse Virksomheder samt det offentliges Tilsyn dermed.*) 


Vi Frederik den Ottende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg.

Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

§ 1. Nærværende Lovs Bestemmelser komme til Anvendelse, naar udenlandske Arbejdere, der ikke fæstes som Tyende, antages til Arbejde her i Landet uden forinden at have haft uafbrudt Ophold sammesteds i mindst 2 Aar, for saa vidt det paagældende Arbejde er knyttet til Landbrug, Skovbrug, Havebrug, Teglværk, Tørveskær, Rørskær, Grus-, Ler- og Mergelgravning, Stensamling m. v.

Indenrigsministeren er bemyndiget til at bestemme, at udenlandske Arbejdere, der antages til legemligt Arbejde i anden Virksomhed end ovennævnt, skulle inddrages under 'Lovens Bestemmelser.

§ 2. Det paahviler vedkommende Arbejdsgiver senest 4 Døgn efter de paagældende Arbejderes Ankomst til Bestemmelsesstedet at foretage skriftlig Anmeldelse herom til Stedets Politimester.

Den fornævnte Anmeldelse til Politimesteren skal indeholde Oplysning om:

1) De ankomne Arbejderes Antal, særskilt for Mænd, Kvinder og Børn, samt Arbejdernes Nationalitet og Hjemland. For Personer under 16 Aar uden Forældres Medfølge angives saa vidt muligt Forældre eller Værger samt disses Opholdssted.

2) Saafremt Arbejderne ledsages af en Formand eller Fører dennes Navn og Hjemsted.

3) Den Institution, Forening eller Enkeltmand i Ind- eller Udland, hvis Bistand Arbejdsgiveren maatte have benyttet ved Antagelsen af de paagældende Arbejdere.

4) Tidsrummet, for hvilket de fremmede Arbejdere ere fæstede.

5) Den almindelige eller særlige Beskaffenhed af Arbejdet, hvortil de paagældende Arbejdere agtes anvendt, samt

6) Beliggenheden og nærmere Beskrivelse af den Arbejderne anviste Fællesbolig (Kaserne) med Angivelse af Rumforhold og de enkelte Soverums Belægning. Indenrigsministeriet udfærdiger Blanketter til Brug ved den omhandlede Anmeldelse.

Saafremt de paagældende Arbejdere her i Landet overflyttes fra et Arbejdssted til et andet, paahviler det den Arbejdsgiver, fra hvis Tjeneste de afgaa, at gøre Anmeldelse til den Politiøvrighed, hos hvem Arbejderne ere tilmeldte medens det paahviler vedkommende nye Arbejdsgiver sit Arbejdssteds Politiøvrighed at gøre Anmeldelse i Henhold til fornævnte Regler (Pkt. 1-6), hvorhos der i Anmeldelsen skal tilføjes Oplysning om den tidligere Arbejdsgivers Navn og Bopæl.

Dersom en udenlandsk Arbejder er syg ved Ankomsten til Bestemmelsesstedet, paahviler det Arbejdsgiveren uopholdelig paa sin Bekostning at tilkalde en Læge til Undersøgelse af de ankomne Arbejderes Sundhedstilstand, saaledes at der i fornødent Fald træffes Foranstaltning til Forebyggelse af Smittefare.

§ 3. Saafremt de paagældende udenlandske Arbejdere ere antagne af flere Arbejdsgivere i fælles Anvendelse i Deltagernes Virksomhed, kunne de Arbejdsgiveren ifølge nærværende Lov paahvilende Forpligtelser varetages af en enkelt Person som Forretningsfører, men Ansvar for Overholdelsen af Lovens Regler kan dog af det offentlige gøres gældende imod enhver af de paagældende Arbejdsgivere.

Den i § 2 paabudte Anmeldelse til Politimesteren skal i disse Tilfælde indeholde Underretning om samtlige Arbejdsgiveres Navn og Bopæl samt eventuelt om Forretningssførerens Navn og Bopæl.

§ 4. Det paahviler vedkommende Arbejdsgiver at sørge tor, at der mellem ham og de af ham antagne udenlandske Arbejdere inden 14 Dage efter disses Ankomst til Bestemmelsesstedet oprettes skriftlig. Kontrakt i en af Indenrigsministeren autoriseret Form. Trykte Blanketter til saadan Arbejdskontrakt blive at tilvejebringe ved Foranstaltning af Indenrigsministeren, der ligeledes træffer Bestemmelse med Hensyn til Forhandlingen af Blanketter og den Betaling, der vil være at erlægge for samme.

Kontrakten underskrives af Arbejdsgiveren og af samtlige Arbejdere med Navn eller Mærke, efter at der er givet Arbejderne Lejlighed til personlig eller ved dertil udvalgte Tillidsmænd nøje at gennemgaa Kontraktens enkelte Bestemmelser. Saafremt samtlige Arbejdere maatte være ude af Stand til ved Læsning at gøre sig bekendt med Kontraktens Indhold, paahviler det Arbejdsgiveren i fornødent Fald paa Bekostning at drage Omsorg for den nødvendige sprogkyndige Bistand.

Arbejdsgiveren attesterer ved særskilt Paategning paa Kontrakten, at der forinden dennes Underskrift i Overensstemmelse med nærværende Paragrafs 2det Stykke er medddelt Arbejderne nøjagtig Oplysning om de enkelte Kontrakts bestemmelser.

§ 5. Kontrakter, som ikke oprettes i den i Henhold til § 4 autoriserede Form, ere, forsaa vidt de ere oprettede udenfor Landet, gyldige overfor den paagældende Arbejdsgiver, men kunne ikke gøres gældende imod Arbejderne, hvorimod Kontrakter, der ere oprettede her i Landet, kun ere gyldige, naar de ere oprettede i den autoriserede Form. Undladelse af at oprette behørig autoriseret Kontrakt paaadrager vedkommende Arbejdsgiver Ansvar efter nærværende Lovs § 16.

Saafremt Arbejdsgiveren har antaget en Entreprenør for Arbejdet, saaledes at Arbejdsgiveren ikke træder i direkte Kontraktsforhold til de paagældende Arbejdere, paahviler det dog Arbejdsgiveren under Ansvar efter Lovens § 16 at drage Omsorg for, at behørig Kontrakt i Overensstemmelse med Reglerne i § 4 oprettes mellem vedkommende Entreprenør og de enkelte Arbejdere. Arbejdsgiveren hæfter i saafald som Kautionist og Selvskyldner for Erlæggelsen af de Arbejderne tilkommende Ydelser og er derhos berettiget til at udbetale den hver enkelt Arbejder tilkommende Betaling direkte til denne mod sammes Kvittering. For Tab, der maatte paadrages Arbejdsgiveren som Følge af den ommeldte Hæftelse, kan denne søge Dækning hos Entreprenøren.

§ 6. Enhver Kontrakt udfærdiges i mindst to ligelydende Eksemplarer med originale Underskrifter, hvoraf det ene Eksemplar bevares af Arbejdsgiveren, medens det andet overgives Arbejderne. Saafremt der er antaget en Entreprenør for Arbejdet (jfr. § 5, 2det Stykke), skal Kontrakten udfærdiges i tre Originaler, der bevares henholdsvis af Arbejdsgiveren, Arbejderne og Entreprenøren.

§ 7. Inden 14 Dage efter Arbejdernes Ankomst til Bestemmelsesstedet paahviler det vedkommende Arbejdsgiver at forsyne hver enkelt Arbejder med en Afregningsbog, hvori der hver Lønningsdag ved Arbejdsgiverens Foranstaltning indføres, hvad den paagældende Arbejder har fortjent i Arbejdsløn, samt hvor meget der er ham udbetalt. Arbejdsgiveren er ansvarlig for Rigtigheden af det Afregningsbogen i saa Henseende tilførte, selvom Arbejdslønnen udbetales de enkelte Arbejdere gennem en Mellemmand.

Enhver Arbejder er berettiget til selv at opbevare sin Afregningsbog og til ved Hjemrejsen at medtage samme. Afregningsbogens Indretning autoriseres af Indenrigsministeren; dens Tekst skal affattes paa Dansk med vedføjet Oversættelse i de paagældende Arbejderes Modersmaal.

Autoriserede Afregningsbøger forhandles for en af Indennrigsministeren fastsat Betaling.

§ 8. Naar en udenlandsk Arbejder, der har Bopæl hos vedkommende Arbejdsgiver, bliver syg, er Arbejdsgiveren pligtig at drage Omsorg for, at der snarest muligt skaffes vedkommende den fornødne Hjælp, eventuelt ved Tilkaldelse af Læge og Ydelse af Medicin eller Indlæggelse paa et Sygehus. Arbejdsgiveren er derhos i alle Tilfælde, hvor Sygdommen ikke skyldes utilbørligt Forhold fra Arbejderens Side, overfor det offentlige pligtig at bære Udgifterne ved Sygebehandlingen, derunder Lægehjælp, Medicin samt i fornødent Fald Sygehusudgifter, dog ikke udover et Tidsrum af 6 Maaneder.

Ved den i Medfør af § 4 autoriserede Kontrakt kan der, træffes Bestemmelse om, at det paahviler Arbejdsgiveren at holde de af ham antagne Arbejdere forsikrede mod Sygdom samt mod Følger af Ulykkestilfælde under Arbejdet, hvor Forpligtelse ikke allerede maatte paahvile Arbejdsgiveren ifølge Lov Nr. 4 af 7de Januar 1898 eller den i øvrigt gældende Lovgivning.

Indenrigsministeren bemyndiges til at meddele en hele Landet omfattende Forening til Forsikring af udenlandske arbejdere i Sygdomstilfælde offentlig Anerkendelse som Sygekasse med et aarIigt Statstilskud af 1 Kr. for hver forsikret Arbejder.

Naar en saadan Sygekasse er bleven anerkendt; er enhver Arbejdsgiver, der beskæftiger de i § 1 nævnte Arbejdere, pligtig at forsikre sine udenlandske Arbejdere i denne. Det bliver da at anføre i den i § 4 nævnte Kontrakt; at de udenlandske Arbejdere skulle være forsikrede mod Sygdom.

§ 9. Ved den i Medfør af § 4 autoriserede Kontrakt fastsættes, i hvilke Tilfælde henholdsvis Arbejdsgiver eller Arbejder er berettiget til at hæve Kontrakten forinden Udløbet af dennes Gyldighedstid. Endvidere skal der i Kontrakten ved Overenskomst mellem Parterne træffes nøjagtige Bestemmelser om Arbejdslønnens Størrelse og Udbetaling (Dagløn og Akkord), Arbejdstid, Fridage, samt Udredelsen af Omkostningerne ved Arbejdernes Rejser fra deres Hjemland til Arbejdsstedet og tilbage til Hjemlandet efter Kontraktens Udløb.

Der kan ikke ved Kontrakten tillægges Arbejdsgiveren Ret til at ikende Arbejderne Bøder for begaaede Forseelser eller Forsømmelser.

§ 10. Saafremt der af Arbejdsgiveren anvises de paagældende Arbejdere en fælles Bolig (Kaserne), skal det med Hensyn til Boligens Indretning m. v. paases, at følgende Forskrifter iagttages:

1) Boligen skal være tørt og sundt beliggende. Tag og Mure skulle være tætte; ethvert Beboelsesrum skal være tilstrækkelig forsynet med Vinduer, der kunne aabnes. Der skal ved Boligen være let Adgang til godt Drikkevand, fornødent Afløb samt forsvarlig indrettede og renholdte Retirader.

2) Boligen skal indeholde Køkken med Ovn, Spiserum samt de efter Antallet af Beboere fornødne Soverum. Hvis det samlede Antal Beboere overstiger 20, skal der, hvor Omstændighederne efter Embedslægens Skøn udkræve det, indrettes en særskilt Sygestue.

3) Soverum for ugifte Mænd og Kvinder skulle være fuldstændig adskilte uden indbyrdes Forbindelse. Der skal anvises hvert Ægtepar et særskilt Soverum.

4) I Soverum skulle alle Sengesteder anbringes paa Gulvet med fornødent Mellemrum og maa ikke indrettes over hinanden. Sengesteder til mere end 2 Personer ikke benyttes.

5) Det skal paases, at Soverum kun belægges med et efter Rummets Størrelse passende Antal Personer, samt at Rummene ere forsynede med et tilstrækkeligt Antal Vinduer, der i Ventilationsøjemed kunne aabnes.

I øvrigt skulle Sundheds-, Bygnings- og Brandpolitilovgivningens Forskrifter nøje overholdes med Hensyn til de paagældende Boliger.

Arbejdsgiveren er ansvarlig for Overholdelsen af de fornævnte Paabud.

§ 11. Det paahviler Arbejdsgiveren at paase, at Boligen holdes i ren og ordentlig Stand samt daglig udluftes.

§ 12. Inden 1 Maaned efter Modtagelsen af den i § 2 ommeldte Anmeldelse skal Politiet indfinde sig paa vedkommende Arbejdssted dels for at paase, at behørig Kontrakt er udfærdiget (jfr. § 4), og at Afregningsbøger (jfr. § 7) føres, dels for at besigtige Boligens Indretning (jfr. § 10). Saafremt Mangler i saa Henseende forefindes, kan der af Politimesteren forelægges Arbejdsgiveren en kort Tidsfrist til disses Afhjælpning. Hvis Sundheds-, Bygnings- og Brandpolitilovgivningens Forskrifter findes at være overtraadte, bliver der af vedkommende Myndigheder at træffe Foranstaltning til Sagens Paatale.

§ 13. I Tilfælde af Tvist mellem Arbejdsgiver og Arbejdere paahviler det den stedlige Politimester, naar en af Parterne herom henvender sig til ham, ved sin Mægling at søge Forlig tilvejebragt mellem Parterne angaaende Forstaaelsen af de kontraktmæssig vedtagne Vilkaar m.v.;  den herved fornødne sproglige Bistand bekostes af Arbejdsgiveren, for saa vidt Sagens Afgørelse gaar denne imod; i andet Fald afholdes Udgiften af det offentlige. Efter Sagens Beskaffenhed skal Politimesteren være bemyndiget til at bestemme, at de paagældende Arbejdere, medens Mæglingen vedvarer, skulle beholde deres Bolig og Kosttillæg hos Arbejdsgiveren uden at være pligtige til at deltage i Arbejdet samt at Arbejderne kun kunne søge Arbejde andetsteds efter derom at have givet behørig Meddelelse til Politiet.

§ 14. Dersom en Arbejdstvist ikke bilægges ved Mægling i Henhold til Reglerne i § 13, samt naar udenlandske Arbejdere, der have arbejdet her i Landet, melde sig til Øvrigheden som subsistensløse, skal det ved et inden Politiretten optaget Forhør søges oplyst, om der i det enkelte Tilfælde fra Arbejdsgiverens eller Arbejderens Side foreligger Kontraktbrud, samt om nogen af Parterne har gyldigt Krav paa Arbejdsvederlag (derunder Rejsepenge) eller Skadeserstatning hos Modparten. I fornødent Fald kan der ved en af Dommeren inden Politiretten afsagt Kendelse træffes Afgørelse med Hensyn til paastaaet Misligholdelse af Kontrakten fra Arbejdsgiverens eller Arbejderens Side og træffes Bestemmelse om Kontraktens Ophævelse og Parternes indbyrdes Krav samt om Udlevering af Parternes Ejendele. Endvidere kan det ved Kendelse paalægges den Arbejdsgiver, hvis retsstridige Forhold findes at have foranlediget Kontraktens Afbrydelse, at godtgøre vedkommende offentlige Kasse Udgifterne ved Arbejdernes Underhold for offentlig Regning samt Udsendelse af Landet, saafremt saadan Udsendelse sker ved Politiets eller Fattigvæsenets Foranstaltning. De ved fornævnte Kendelser godkendte Fordringer kunne inddrives ved Udpantning. Appelleres Kendelser, hvilket sker efter Reglerne for private Politisager, eller Udpantninger, og vedkommende Arbejdere ikke have kendt Opholdssted her i Landet, vil Politiet, hvis Appelinstansea giver Arbejderen Medhold, paa dennes Vegne have at foretage de fornødne Skridt til, at det Arbejderen tilkommende Beløb inddrives og tilstilles hans Hjemlands herværende Konsulat til videre Foranstaltning. Appelstævning kan, saafremt vedkommende Arbejder ikke har kendt Opholdssted her i Landet, paa dennes Vegne forkyndes for Politiøvrigheden paa det Sted, hvor Sagen er behandlet i første Instans.

Udskrift af det paagældende Forhør og af afsagte Kendelser tilstilles Indenrigsministeriet, naar Sagen endelig er afgjort.

§ 15. Den, der ved løfter eller anden Paavirkning retsstridig bevæger udenlandske Arbejdere til at udeblive fra eller i Utide at forlade det af dem kontraktmæssig overtagne Arbejde, straffes med en vedkommende Kommunes Hjælpekasse tilfaldende Bøde fra 50 til 1,000 Kr., for saa vidt højere Straf ikke efter den almindelige Straffelovgivning maatte være forskyldt. Saadant Forhold behandles som en offentlig Politisag. Under Sagen kan der efter derom nedlagt Paastand tilkendes den skadelidende Arbejdsgiver Erstatning.

§ 16. Undladelse af at opfylde Forskrifterne i nærværende Lovs §§ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 og 13 straffes med Bøder fra 5 til 100 Kr., hvilke Bøder idømmes under en offentlig Politisag og tilfalde vedkommende Kommunes Hjælpekasse.

Med samme Straf anses under en offentlig Politisag den af Parterne (Arbejdsgiver, Bestyrer eller anden Stedfortræder og Arbejder), der tilføjer den anden Part Slag eller anden legemlig Vold, for saa vidt højere Straf ikke efter den almindelige Straffelovgivning maatte være forskyldt.

§ 17. I Tilfælde af, at en Arbejdsgiver lader Driften af den paagældende Virksomhed varetage af en Bestyrer eller anden Stedfortræder, er denne ansvarlig for Overholdelsen af Forskrifterne i nærværende Lovs §§ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 og 13, medens Arbejdsgiveren hæfter personlig for de ham kontraktmæssig paahvilende Ydelser saavel som eventuelt for Skadeserstatning i Medfør af Lovens § 14.

§ 18. Det paahviler vedkommende Politimester og Embedslæge at føre Tilsyn med Overholdelsen af de sanitære Forholdsregler i denne Lov. Desuden er Indenrigsministeren, bemyndiget til at beskikke en eller flere Tilsynsmænd til at føre Kontrol og yde Bistand ved Gennemførelsen af nærværende Lovs Forskrifter. De paagældende Tilsynssynsmænd samt Politiet og Embedslægen skulle have uhindret Adgang til alle Arbejdssteder og Boliger for udenlandske Arbejdere. Tilsynsmændene – saavel som Politiet – kunne derhos fordre sig Kontrakter og Afregningsbøger forelagte.

Endvidere skal Indenrigsministeren være bemyndiget til at udfærdige nærmere Forskrifter angaaende Opbevaring hos Politiøvrigheden af udenlandske Arbejderes Pas og andre Legitimationspapirer under Arbejdernes midlertidige Ophold her i Landet.

Udgifterne til Rejser, Befordring, sproglig Bistand m. v. for Tilsynet bevilges ved de aarlige Finanslove.

Om Tilsynets Virksomhed afgives aarlig Beretning, der offentliggøres ved Indenrigsministerens Foranstaltning.

§ 19. Nærværende Lov gælder ikke for Færøerne. Forslag til Revision af Loven bliver at forelægge senest for den i Aaret 1911 sammentrædende ordentlige Rigsdag.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 21de August 1908

Under Vor Kongelige Haand og Segl. 

Frederik R. 

(L.S.)[1]


Lovtekstens egne noter.

*)  Udfærdiget gennem Idenrigsministeriet. Se Rigsdagstidende for 1907-08: Folket. Tid. Sp. 5993, 6673, 7313, 7418, 8365; Landst. Tid. Sp. 1874, 2189, 2198; Till. A. Sp. 4793; Till. B. Sp. 2905, 3667, 3749; Till. C. Sp. 1609, 2623, 2651. 


Ordforklaringer m.m.

[1] (L.S.): forkortelse for det latinske Loco Sigilli, der angiver lakseglets placering.