Mundkurvscirkulæret, 22. april 1885

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 22. april 1885 udstedte Højre-regeringen under ledelse af konseilspræsident J.B.S. Estrup (1825-1913) et cirkulære, der senere er blevet kendt som mundkurvscirkulæret. I ministeriets cirkulære til samtlige skoledirektioner uden for København blev der udstedt et forbud mod skolelærernes deltagelse i de såkaldte riffelforeninger m.v. Med cirkulæret blev skolelærernes ytringsfrihed begrænset, og de fik påbud om at være loyale over for regeringen. Internt i regeringen var det kultusminister Jacob Scavenius (1838-1915), der med ansvaret for bl.a. skoler og kirker stod bag udstedelsen af mundkurvscirkulæret.

Retningslinjerne for skolelærerne, der blev fastslået i cirkulæret, blev udstedt i en politisk meget spændt situation, kort tid efter at Rigsdagen var blevet hjemsendt, og der var udstedt en provisorisk finanslov, som gav regeringen bemyndigelse til at afholde de nødvendige udgifter til forsvaret. Netop udgifterne til forsvaret var i foråret 1885 det store politiske stridspunkt mellem Højre, som dominerede Landstinget, og Venstre, der dominerede Folketinget.

Landet var splittet i to fløje, hvor venstrefolk havde organiseret sig i riffelforeninger og folkevæbningssamlag, mens en del højrefolk havde organiseret frivillig beskatning til støtte for regeringens forsvarspolitik. Estrups regering så med stor bekymring på riffelbevægelsen og ønskede at bekæmpe de mulige tilløb til politiske uroligheder. Med udstedelsen af mundkurvscirkulæret den 22. april 1885 fik styret tilkendegivet, at skolelærernes deltagelse i Riffelforeninger ville blive betragtet som ”en mod Regjeringen rettet agitatorisk Optræden, der ikke bør taales af Nogen, der beklæder Embede eller Stilling i det offentlige Skolevæsens Tjeneste”. En eventuel overtrædelse af forbuddet ville føre til afskedigelse for lærerne.

Kort tid efter udstedelsen af cirkulæret blev riffelforeningerne forbudt ved lov, da styret frygtede, at landets mange skytteforeninger ville anvende deres våben i en eventuel opstand. Riffelloven af 5. maj 1885 var gældende frem til 15. april 1887, hvor regeringen vurderede, at faren for uroligheder var drevet over.

Første side af mundkurvscirkulæret
Første side af cirkulæret. Klik på billedet eller her for at se hele teksten som pdf. Fra: Geistlige Rescripter, Love og Expeditioner vedkommende Kirke- og Skolevæsen, 1884-88, side 193-194 


Ministeriets Circulaire (til samtlige Skoledirectioner udenfor Kjøbenhavn) indeholdende Forbud mod Skolelæreres Deltagelse i saakaldte Riffelforeninger m. V.

Det er igjennem de offentlige Tidender og Blade kommet til Ministeriets Kundskab, at flere Lærere ved Borger- og Almueskolerne have paa særlig fremtrædende og ligeoverfor Regjeringen upassende Maade deltaget som Talere og Ledere i de til Dannelse af ”Riffelforeninger” afholdte Møder og indmeldt sig som Medlemmer af disse Foreninger, ja endog modtaget Valg som Medlemmer af deres Bestyrelse. Hensigten med ”Riffelforeningerne”, ”Folkevæbningssamlag”, eller hvad ellers disse udenfor de almindelige af Staten anerkjendte og støttede Skytteforeninger maatte kaldes, er, hvor meget den end søges skjult under en plausibel Form, klar nok til at stemple Skolelærernes Deltagelse i dem som en mod Regjeringen rettet agitatorisk Optræden, der ikke bør taales af Nogen, der beklæder Embede eller Stilling i det offentlige Skolevæsens Tjeneste, og som Ministeriet saa meget mindre kan eller vil finde sig i, som det efter Skolelærernes Kald som Ungdommens Opdragere og Ledere er deres første Pligt at give Tonen an for Lydighed mod og Agtelse for den lovlige Øvrighed og afholde sig fra Deltagelse i Bevægelser, der tilsigte at skabe Modstand mod Regjeringen og lægge Hindringer iveien for dens Foranstaltninger, og, selv om det ikke maatte være tilsigtet, lettelig kunne føre til Brud paa den offentlige Orden. – I al Almindelighed maa tilføies, at ikke alene denne, men ogsaa anden offentlig mod Regjeringen rettet ophidsende Agitation ikke kan forenes med en offentlig ansat Skolelærers Stilling og derfor ikke for Fremtiden vil blive taalt. – Ministeriet maa derfor tjenstligst have Directionen anmodet om at lade de under den hørende Skolelærere tilkjendegive, at saafremt Nogen af dem maatte som Leder eller Taler deltage i Dannelsen af ”Riffelforeninger” eller ”Folkevæbningssamlag” eller lignende Foreninger eller indmelde sig som Medlemmer af slige Foreninger, vil dette uudblivelig have tilfølge, at Ministeriet vil see sig i den Nødvendighed at entledige ham fra hans Embedsstilling. Endvidere bør Directionen advare Lærerne imod de Følger, som en agitatorisk ophidsende Optræden fra deres Side mod Regjeringen og dens Foranstaltninger vil have for dem. I Overensstemmelse hermed maa Ministeriet paalægge Directionen nøie at have Opmærksomheden henvendt paa, om nogen af de under den hørende Skolelærere maatte gjøre sig skyldig i Overtrædelse af det i foranstaaende Tilkjendegivelse indeholdte Forbud, i hvilket Fald uopholdelig derom bliver at gjøre Indberetning til Ministeriet.