Foreløbig Lov om overordentlige Politiudgifter 27. oktober 1885

Kilder

Kildeintroduktion:

Den 27. oktober 1885 udstedte Højreregeringen under ledelse af konseilspræsident J.B.S. Estrup (1825 - 1913) en provisorisk lov, der tillod justitsminister Nellemann at afholde de nødvendige udgifter til politiet for at opretholde ro og orden. Politiet fik med denne lov økonomisk ganske frie hænder til at opretholde ro og orden. Regeringen udstedte loven, fordi den frygtede, at det kunne komme til uroligheder efter attentatforsøget på Estrup 21. oktober 1885.

Den politisk spændte situation var karakteristisk for provisorieårene, som var begyndt med opløsningen af Rigsdagen og udstedelsen af den provisoriske (foreløbige) finanslov 1. april 1885. Provisorieårene var perioden 1885-1894, hvor regeringen under Estrups ledelse hvert år udstedte enslydende provisoriske finanslove.

Regeringen havde én gang tidligere, i 1877, benyttet sig af muligheden for at udstede provisoriske love. De provisoriske finanslove gav regeringen bemyndigelse til at afholde "de til Statsstyrelsens forsvarlige Førelse nødvendige Udgifter". Dermed mente regeringen, at den var bemyndiget til at bevilge midler til Københavns befæstning. Befæstningen var i 1880'erne det store politiske stridspunkt mellem Højre, som dominerede Landstinget, og Venstre, som dominerede Folketinget. Den politisk spændte situation særligt efter udstedelsen af den provisoriske finanslov fik regeringen til at frygte for demonstrationer og uroligheder.

I tillæg til de provisoriske finanslove udstedte Estrups regering derfor flere provisoriske love i 1885 og 1886. Det betød, at Rigsdagen måtte opløses flere gange, da provisoriske love kun kunne udstedes, når Rigsdagen ikke var samlet. 5. maj udstedte regeringen den såkaldte riffellov, som indskrænkede retten til at anskaffe og benytte våben. Efter et mislykket attentat på Estrup 21. oktober 1885 blev der udstedt yderligere tre love, som var inspireret af de relativt vidtrækkende provisoriske love, der var udstedt i Tyskland efter to attentatforsøg mod kejseren. I 1886 blev de sidste to provisorielove udstedt.

Foreløbig Lov om overordentlige Politiudgifter.

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gjøre vitterligt: At da de særlige Forhold for Tiden stille større Krav til Politiet end de i Medfør af den gjældende Lovgivning til Raadighed staaende Kræfter og Midler tillade at gjøre Fyldest, og da det ikke findes billigt at paalægge Kommunerne Udgifter i den anledning, have Vi fundet det paatrængende fornødent i Henhold til Grundlovens § 25 ved foreløbig Lov at skaffe Hjemmel til Afholdelse af de Udgifter, som ville flyde af en Forøgelse af Politiets Kræfter og andre Politiforanstaltninger, som den offentlige Orden maatte gjøre fornødne.

Thi byde ug befale Vi som følger:
Vor Justitsminister bemyndiges indtil videre til for Statskassens Regning at afholde Udgifter, som Tilvejebringelsen af overordentlig Politihjælp og andre særlige Politiforanstaltninger til Opretholdelse af den offentlige Orden i eller udenfor Kjøbenhavn maatte udkræve. 

Denne Lov træder strax i Kraft.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 27de Oktober 1885,
Under Vor Kongelige Segl.
Christian R.

(L.S.)[1]


Ordforklaringer m.m.

[1] (L.S.): forkortelse for det latinske Loco Sigilli, der angiver lakseglets placering.