Gallup 1947: Et liv efter døden?

Kilder

Kildeintroduktion:

I foråret 1947 undersøgte Gallup danskernes forhold til religion. Af en anden undersøgelse fremgår det, at 80 % af befolkningen erklærede sig for troende. I denne undersøgelse blev danskerne spurgt til deres tro på et liv efter døden. Her synes tvivlen på den religiøse fortælling at være mere fremherskende. Lige over halvdelen (55 %) troede på et liv efter døden, mens en god fjerdedel (27 %) ikke gjorde. Troen var stærkest på landet, blandt de ældste generationer og kvinderne. At de religiøse spørgsmål var genstand for fortolkning og tvivl, understreges af, at 2/3 af de troende ikke kunne udtrykke en forestilling om, hvordan efterlivet så ud, og den sidste 1/3 gav en mængde forskellige svar.  

Analysefirmaet Gallup har siden 1939 foretaget meningsmålinger i Danmark om de emner, der optog danskerne. Det drejer sig både om storpolitiske spørgsmål og de små dagligdags ting, der har haft betydning for almindelige menneskers hverdag. Meningsmålingerne er en værdifuld kilde til dansk historie efter 1945. Både fordi de måler danskernes holdninger til en lang række meget forskellige spørgsmål, men også fordi de spørgsmål, der blev stillet, giver et indblik i, hvad man dengang fandt det interessant at spørge om.

Sammenfatning af meningsmålingen

Blandt danskerne tror:

 • 55 % på et liv efter døden
 • 27 % ikke på et liv efter døden - 34 % blandt mænd og 21 % blandt kvinder
 • 17 % ved ikke.

Fordelt på alder og geografi er andelen af de 'ikke-troende':

 • 35 % blandt de 18-34-årige
 • 30 % blandt de 35-49-årige
 • 18 % blandt dem, der er 50 år eller ældre
 • 41 % af københavnerne
 • 29 % af befolkningen i provinsbyer
 • 16 % af befolkningen på landet.

KUN GODT HALVDELEN AF BEFOLKNINGEN TROR PAA ET LIV EFTER DØDEN

Københavnerne og de yngre er de mindst troende

I den foregaaende Artikel om Dansk Gallup Instituts Undersøgelser af Befolkningens Indstilling til en Række religiøse Spørgsmaal blev det paavist at fire ud af fem bestemt troede paa Guds Eksistens og knap hver tiende voksne Dansker ikke mente, der fandtes en Gud. De samme Mennesker, der afgav disse Svar, er ogsaa blevet spurgt, om de tror paa et Liv efter Døden.

Overfor dette Spørgsmaal er Troen betydelig svagere. Af hver 100 adspurgte har blot 55 erklæret, at de tror paa Livet efter Døden, 17 er usikre og svarer hverken Ja eller Nej, men 27 – altsaa godt en Fjerdedel – svarer klart benægtende. Kun een af hundrede vil ikke udtale sig.

I Sverige har Gallup Instituttet stillet det samme Spørgsmaal. Der er Usikkerheden større end i Danmark og Overbevisningen om baade fortsat Liv og Ikke-Liv tilsvarende mindre. 49 % tror paa, at Døden ikke er Afslutningen paa alt, medens 17 % er af den modsatte Mening, og 9 % forsigtigt siger, at Døden maaske er Afslutningen paa det hele. 20 % kan ikke svare paa Spørgsmaalet, og 5 % vil ikke svare.

Som overfor de tidligere Spørgsmaal er det navnlig Mændene, den yngre Generation og i udpræget Grad Københavnerne, der viser den mindste tro. Blandt de, der mener, at Livet ikke fortsætter udover Døden, er 34 % Mænd, men kun 21 % Kvinder, blandt yngre – 18-34-aarige – er det 35 %, men i Aldersgruppen 35-49-aarige 30 % og blandt de 50-aarige og ældre kun 18 %. Stærkest virker Forskellen i Troen, naar man inddeler Svarene geografisk. Af Københavns Befolkning findes 41 %, som ikke tror paa Livets Fortsættelse, i Provinsbyerne er det 29 %, men blandt Landboerne kun 16 %. Tilsvarende er de Troende i København 43 %, i Provinsbyerne 53 % og paa Landet ca to Trediedele eller 65 %. I Sverige gør praktisk talt samme Forhold sig gældende.

Hvorledes tænkes Livet efter Døden?

Det er godt Halvdelen af den voksne Befolkning, der tror paa et Liv efter dette, og Instituttet har anmodet dem om at beskrive, hvorledes de tænker dem dette Liv. To ud af hver tre har ikke kunnet udtrykke nogen Forestilling om et saadant Liv, men de øvrige har givet en Mængde forskellige Svar, der fordeler sig paa følgende Maade 

 • 13 % siger: som forklaret i Bibelen,
 • 5 % et Liv i Salighed og Retfærdighed,
 • 4 % et aandeligt Liv
 • 2 % Genfødelse som Menneske,
 • 1 % Genfødelse, men ikke i Menneskeskikkelse,
 • 3 % har givet andre Svar og
 • 8 % har udtalt sig uforstaaeligt.

Blandt de mange individuelle Svar forekommer f.Eks. Genforening med ens Kære - Lever videre i Børnene - "Firdimensionalt" - Der er et Dødsrige til Dommens Dag - En god Drøm for de gode, en ond Drøm for de onde - Blot bedre end Livet nu etc.

Længere Udtalelser indeholder mange interessante Kommentarer, som det vil føre for vidt at citere. Her er blot et Par Eksempler: "Har nok i Radioen hørt om alt det Kirkesnak og Døden, men det er jo saa højttravende, at vi almindelige Mennesker ikke forstaar det" - "Mennesket er det fineste, Gud har skabt, saa det maa vel ogsaa vaagne op fra Døden" – ”Folk dør, og saa er de væk, maaske Støvet nok ad Aare kan udvikle sig til Blomster og Græs, men Liv kommer der aldrig mere”.

I en senere Artikel vil Befolkningens Indstilling til Kirkegang og Deltagelse i kirkelige Spørgsmaal blive belyst.