Frederik 6.: Åbent brev om Norges afståelse til Sverige, 18. januar 1814

Kilder

Kildeintroduktion:

Ved freden i Kiel 14. januar 1814 afstod Danmark Norge til Sverige som afslutning på Danmarks deltagelse i Napoleonskrigen 1807-1814. Den danske konge Frederik 6. (født 1768, regent 1808-1839) udsendte efterfølgende en meddelelse til befolkningen i Danmark og Norge i form af et åbent brev om fredstraktatens bestemmelser. Ifølge fredstraktaten indgået mellem Sverige og Danmark den 14. januar 1814 var Frederik 6. forpligtiget til at proklamere afståelsen af Norge for befolkningen og opfordre til, at selve overdragelsen foregik i ro og orden.

Aabent Brev om Norges Afstaaelse til Sverrig

Vi Frederik den Sjette, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken. Oldenborg og Pommern, Fyrste til Rygen, gjøre vitterligt, at, da Vi under mange og haarde sammenstødende Omstændigheder for Vort Monarkie, have, for at gienoprette Fred i Norden, og for at afværge fra Kongeriget Norge en det overhængende Hungersnød, ved Fredstractat af 14 i denne Maaned [januar] 1814 frasagt Os, saavel for Os Selv, som for vore Efterfølgere til Danmarks Trone og Kongerige, til Fordeel for Hans Majestæt Kongen af Sverrig og Hans Efterfølgere til Sverrigs Trone og Kongerige, alle Sine Rettigheder og Adkomster til bemeldte Kongerige Norge; saa have Vi ved samme Fredstractat afløst, ligesom Vi og ved dette vort aabne Brev afløse alle Nor­ges Indbyggere i Almindelighed, og Enhver af dem især, fra den Hyldings- og Troskabs-Eed, de, som Undersaatter i Almindelighed, eller som Embedsmænd i Særdeleshed, Enhver i sin Stilling, civil eller militair, geistlig eller verdslig, til Os have aflagt; hvorhos Vi, paa Grund af og i Overeensstemmelse med Tractatens 16de Art., indbyde dem alle til med Orden og Roelighed at gaae over til den nye Regiering, som paa den meest forbindende Maade har forpligtet sig til at lade Norges Indvaanere beholde og nyde deres Love, Frietagelser, Rettigheder, Friheder og Privilegier saadanne, som de for nærværende Tid ere.